Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu www.bip.gov.pl

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /wszp_2/templates/wszp/functions.php on line 201

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wszp_2/templates/wszp/library/Designer/Content/SingleArticle.php on line 198

Dział księgowości i płac

Zadania związane z wykonywaniem ewidencji zdarzeń gospodarczych i przestrzeganiem zapisów ustawy o rachunkowości, prowadzenie pełnej dokumentacji płacowej oraz wszelkich rozliczeń z pracownikami wynikającymi ze stosunku pracy lub wynikających z dodatkowych umów zawartych z pracownikami, a w szczególności:

 • prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami prawa, w celu uzyskania rzetelnego i jasnego obrazu stanu i sytuacji finansowej jednostki,
 • sprawdzanie dokumentów finansowych pod względem formalnym i rachunkowym,
 • dekretacja dowodów księgowych,
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych z wykorzystaniem użytkowanych systemów komputerowych,
 • ujmowanie wszystkich zdarzeń gospodarczych podlegających ewidencji zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości i wewnętrznych uregulowaniach,
 • obsługa obrotu gotówkowego i bezgotówkowego,
 • ewidencja i monitoring rozrachunków: z dostawcami, odbiorcami, pracownikami oraz publiczno-prawnych,
 • prowadzenie ewidencji kosztów w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym wg typów działalności i ich rozliczenie według miejsca powstania,
 • ewidencjonowanie przychodów i kosztów ich uzyskania z podziałem na typy działalności: podstawowej, finansowej i pozostałej operacyjnej, z uwzględnieniem przepisów podatkowych dla celów sporządzania deklaracji podatku dochodowego od osób prawnych,
 • ewidencjonowanie funduszy i rezerw,
 • nadzór i kontrola księgowości analitycznej, uzgadnianie zapisów analitycznych z kontami syntetycznymi,
 • analiza kont rachunkowych i naliczanie odsetek za zwłokę w zapłacie należności,
 • przygotowywanie dokumentacji w celu windykacji należności dla Radcy Prawnego,
 • sporządzanie przelewów, wystawianie czeków gotówkowych oraz rozliczanie z pobranych czeków,
 • rozliczanie delegacji służbowych oraz zaliczek,
 • prowadzenie spraw związanych z zaciąganiem, obsługą i spłatą kredytów bankowych i pożyczek,
 • prowadzenie ewidencji dla celów podatku VAT oraz sporządzanie deklaracji podatkowych VAT,
 • kontrola wystawianych przez komórki organizacyjne faktur,
 • zapewnienie terminowego rozliczenia podatków, opłat i innych obciążeń z Budżetu Państwa - ewidencja tych rozliczeń,
 • sporządzanie okresowej i rocznej sprawozdawczości finansowej, w terminach określonych przepisami,
 • prowadzenie bieżących przychodów i rozchodów magazynów, materiałów medycznych i niemedycznych,
 • bieżąca kontrola i analiza prawidłowości prowadzenia zapasów magazynowych,
 • prowadzenie ewidencji wartościowej dla towarów wydawanych i przyjmowanych z magazynu Apteki Szpitalnej,
 • uzgadnianie kwartalne stanów zapasów ewidencji księgowej ze stanami magazynowymi,
 • rozliczanie inwentaryzacji zapasów magazynowych. Uzgadnianie i sporządzanie różnic inwentaryzacyjnych, ewidencja rozliczeń z tytułu niedoborów, szkód i nadwyżek,
 • obsługa pracowniczej kasy zapomogowo - pożyczkowej,
 • rozliczanie finansowe dotacji,
 • prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej rzeczowych składników majątku trwałego zgodnie z instrukcją kontroli i obiegu dokumentów księgowych w module środki trwałe,
 • prowadzenie ewidencji ilościowej niskowartościowych środków trwałych,
 • sporządzanie rocznego planu amortyzacji i jego aktualizacja,
 • wprowadzanie stawek amortyzacyjnych ustalonych przez komisję do odbioru środków trwałych i wartości niematerialnych prawnych oraz naliczanie amortyzacji,
 • współpraca z biegłym rewidentem badającym sprawozdanie finansowe Szpitala,
 • gromadzenie, przechowywanie dowodów księgowych,
 • terminowe, dokładne i bezbłędne sporządzanie czytelnych list płac, deklaracji podatkowych i innych wymaganych przepisami prawa w tym w szczególności deklaracji w zakresie ubezpieczeń społecznych,
 • naliczanie zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowniczych i rozliczanie się z Urzędem Skarbowym, 
 • naliczanie składek na ubezpieczenie społeczne, sporządzanie raportów ZUS, RCA, RSA, RZA, oraz deklaracji DRA, 
 • dokonywanie korekt deklaracji rozliczeniowych wystawianych przez ZUS, 
 • sporządzanie i dostarczanie pracownikom druków "Raporty miesięczne - ZUS RMUA" lub w innej formie przewidzianej przepisami, 
 • terminowe i prawidłowe rozliczanie rachunków do umów zleceń,
 • terminowe i dokładne przygotowywanie przelewów z tytułu poborów oraz podatków i składek na ubezpieczenie społeczne oraz z tytułu potrąceń z listy płac, 
 • przygotowywanie wydruków bądź dekretów w formie elektronicznej dla pozostałych komórek, stanowiących materiał do dalszej analizy, np. zestawienia list płac, zestawienia kosztów itp., 
 • terminowe i bezbłędne sporządzanie sprawozdań statystycznych i innych w zakresie wynagrodzeń, 
 • prawidłowe, dokładne i terminowe potrącanie z wynagrodzeń zajęć komorniczych oraz innych kwot zadeklarowanych przez pracowników, 
 • archiwizowanie akt stanowiących dokumentację płacową i zasiłkową, 
 • udzielanie prawidłowej i wyczerpującej informacji o sposobie naliczenia poborów, 
 • sporządzanie rzetelnych informacji o zatrudnieniu i wynagrodzeniu dla celów emerytalno-rentowych oraz do obliczenia kapitału początkowego, 
 • sporządzanie wszelkich innych sprawozdań, rozliczeń i uzgodnień wg potrzeb, 
 • prowadzenie na bieżąco zestawień i rozliczeń z ZUS, 
 • wydawanie i potwierdzanie zaświadczeń o zarobkach, 
 • sporządzanie "Informacji o uzyskanych dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy" - PIT- 11 i PIT - 40 na koniec każdego roku księgowego,
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia w odzież ochronną i roboczą oraz obuwia.

 

Księgowość:

tel. (16) 677 50 43
      (16) 677 50 44
      (16) 677 50 45
      (16) 677 50 46
      (16) 677 50 47
      (16) 677 50 48

Płace:

tel. (16) 677 50 40

      (16) 677 50 37
      (16) 677 50 65

e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kategoria: