Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu www.bip.gov.pl

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /wszp_2/templates/wszp/functions.php on line 201

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wszp_2/templates/wszp/library/Designer/Content/SingleArticle.php on line 198

Dział Administracyjno-Techniczny

Dział Administracyjno - Techniczny, obejmujący w szczególności swym zakresem:

 • elektroenergetykę,
 • ciepłownictwo,
 • klimatyzację i wentylację,
 • kotłownię,
 • remonty i naprawy,
 • ochronę środowiska,
 • stanowisko ds. inwentaryzacji i kasacji,
 • pracowników terenowych,
 • portierów,
 • telefonistki.

Do zadań Działu należy w szczególności:

 • znajomość obowiązujących przepisów w zakresie gospodarki elektroenergetycznej,
 • inicjowanie, opracowywanie i wdrażanie przedsięwzięć zmniejszających zużycie mediów energetycznych,
 • opracowywanie programów pracy urządzeń ze szczególnym uwzględnieniem pracy tych urządzeń w godzinach największego obciążenia energetycznego oraz kontrola ich realizacji,
 • bieżące prowadzenie inwentaryzacji sieci wysokiego i niskiego napięcia, urządzeń i obiektów elektroenergetycznych, ciepłowniczych, chłodniczych, klimatyzacji i wentylacji,
 • opracowywanie harmonogramów pomiarów ochronnych, oględzin, przeglądów i remontów urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, ciepłowniczych i chłodniczych oraz nadzór nad terminową ich realizacją,
 • prowadzenie ewidencji, kompletowanie i aktualizowanie dokumentacji techniczno-ruchowej,
 • dokonywanie oceny stanu technicznego urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, ciepłowniczych, chłodniczych, klimatyzacji i wentylacji,
 • zapewnienie sprawnego, bezawaryjnego działania urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, ciepłowniczych, chłodniczych, klimatyzacji i wentylacji,
 • prowadzenie spraw związanych z umowami najmu, dzierżawy lokali oraz gruntów,
 • ochrona mienia, pomieszczeń i obiektów Szpitala przed kradzieżą, włamaniem, pożarem i innymi klęskami żywiołowymi,
 • prowadzenie gospodarki miejscami parkingowymi,
 • ścisła współpraca z organem założycielskim w zakresie gospodarki nieruchomościami,
 • dokonywanie konserwacji i drobnych napraw w branży ogólnobudowlanej w szczególności w robotach ślusarskich, malarskich, dekarskich, szklarskich, elektrycznych, co, wodno-kanalizacyjny,
 • zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Szpitala w zakresie obsługi administracyjno-gospodarczej i ogólnobudowlanej,
 • zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania bazy administracyjnej Szpitala związanej z eksploatacją pomieszczeń i urządzeń,
 • wyposażanie w sprzęt administracyjny i gospodarczy komórek organizacyjnych Szpitala,
 • nadzór nad przemieszczaniem sprzętu, będącego w gestii Działu oraz prawidłowym dokumentowaniem w/w zmian,
 • rozliczanie zleceń pod kontem zużycia materiałów i prawidłowości wykonania prac,
 • zapewnienie estetycznego wyglądu zieleni,
 • zapewnienie porządku i czystości na terenie wokół posesji Szpitala oraz wykonywanie prac konserwacyjnych w tym zakresie,
 • prowadzenie spraw związanych z ochroną środowiska, w tym gospodarką wodno-ściekową, ochroną powietrza, gospodarką odpadami,
 • wykonywanie druków dla potrzeb Szpitala,
 • sporządzanie projektów umów odpowiedzialności materialnej oraz prowadzenie rejestru tych umów,
 • zakup, ewidencjonowanie i wydawanie druków ścisłego zarachowania,
 • planowanie i nadzór nad realizacją inwestycji,
 • opracowanie wieloletnich i rocznych planów remontów, inwestycji i modernizacji obiektów Szpitala zgodnie z obowiązującymi przepisami uzyskanymi środkami finansowymi,
 • udział w okresowych przeglądach stanów technicznych obiektów Szpitala,
 • opiniowanie analiz ekonomicznych przedsięwzięć inwestycyjnych,
 • przygotowanie dokumentacji modernizacji budynków zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • przygotowanie przetargów na roboty budowlano-montażowe,
 • udział w odbiorach robót, kontrolowanie obmiarów oraz sprawdzanie faktur pod względem merytorycznym za wykonane roboty,
 • prowadzenie spraw związanych z opracowaniem przez biura projektowe dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz zlecanie nadzorów autorskich,
 • sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości,
 • sporządzanie rocznego planu inwentaryzacji ciągłej i jego bieżąca aktualizacja,
 • przeprowadzanie inwentaryzacji planowych i nieplanowych (zdawczo-odbiorczych, wyrywkowych itp,),
 • wyznaczanie i kierowanie pracą zespołów spisowych,
 • sporządzanie sprawozdań po zakończonych spisach oraz rocznych sprawozdań z inwentaryzacji,
 • stosowanie w praktyce obowiązujących przepisów w szczególności instrukcji inwentaryzacji,
 • zgłaszanie i przedstawianie wniosków w celu poprawy zarządzania majątkiem Szpitala,
 • uzgadnianie z Działem Księgowym ilościowego stanu środków trwałych, i wyposażenia,
 • kompletowanie dokumentów do likwidacji środków trwałych i wyposażenia, uczestniczenie w pracach Komisji Kasacyjnej,
 • bieżące numerowanie przyjętych środków trwałych,
 • terminowe sporządzanie obowiązujących sprawozdań,
 • współpraca z Wojewódzkim Inspektorem ds, Ochrony Środowiska w Rzeszowie w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami,
 • naliczanie opłat z tytułu korzystania ze środowiska,
 • sporządzanie sprawozdań oraz przekazywanie informacji do odpowiednich instytucji,
 • nadzór nad prawidłową segregacją odpadów powstających na poszczególnych oddziałach Szpitala,
 • szkolenie pracowników odpowiedzialnych za prawidłową segregację odpadów,
 • nadzór nad prawidłowym załadunkiem odpadów medycznych,
 • rozliczanie faktur za odbiór i utylizację odpadów medycznych,
 • sporządzanie umów z odbiorcą oraz dostawcami małych ilości odpadów medycznych przeznaczonych do utylizacji,
 • obsługa centrali telefonicznej.
Kategoria: