Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu www.bip.gov.pl

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /wszp_2/templates/wszp/functions.php on line 201

KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

ROZSTRZYGNIĘTY

O G Ł O S Z EN I E

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

37-700 Przemyśl, ul. Monte Cassino 18

REGON 000314684, NIP 795-206-69-84

WSZ.ORG/4/46 /IV-KO/2018

ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju: lecznictwo szpitalne i ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie:

Przedmiot zamówienia obejmuje udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w niżej wymienionych zakresach:

 1. cz. Oddział Chirurgii Naczyń z Blokiem Operacyjnym i Pracownią Angiografii - udzielanie świadczeń zdrowotnych, w czasie godzin ordynacji, w czasie dyżuru, pozostawanie w gotowości oraz kierowanie oddziałem;
 2. cz. Oddział Chirurgii Naczyń z Blokiem Operacyjnym i Pracownią Angiografii - świadczenia udzielane przez lekarza w czasie godzin ordynacji, w czasie dyżuru, oraz pozostawanie w gotowości
 3. cz. Poradnia Chirurgii Naczyń

i zaprasza do składania ofert

Umowa o udzielenie świadczeń zdrowotnych zostanie zawarta na czas określony z mocą obowiązywania od 1 kwietnia 2018 roku do 31 marca 2021 roku.

Szczegółowe warunki konkursu wraz z materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu w tym projekt umowy oraz formularze oferty zostaną udostępnione oferentom od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia w siedzibie Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu przy                ul. Monte Cassino 18 ( Budynek administracji pok.010 ), na stronie internetowej szpitala www.wszp.pl w zakładce konkursy i ogłoszenia.

Osoby uprawnione do kontaktów: Anna Dańko – st. specjalista ds. organizacyjnych tel. (016)677 5050,

Oferty należy złożyć lub przesłać w kopercie zamkniętej do dnia 21 marca 2018 roku do godz. 10.00 pod adresem:

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

37-700 Przemyśl

ul. Monte Cassino 18

z adnotacją na kopercie:

,,Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie . ………..”

i podaniem swojego adresu zwrotnego lub w Biurze Podawczym (budynek administracji pok. nr 06)

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 marca 2018 roku o godz. 10.15 w budynku administracji pok. 11 )

Termin związania z ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert.

W konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych mogą wziąć udział podmioty dysponujące fachowymi kwalifikacjami do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym wyżej zakresie lub w  określonej wyżej dziedzinie.

Kryteria oceny ofert Zamawiającego:

1. Porównanie ofert w toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielenie świadczeń zdrowotnych obejmować będzie:

a) ciągłość, kompleksowość, dostępność, jakość udzielanych świadczeń, kwalifikacje personelu;

b) cena i liczba oferowanych świadczeń opieki zdrowotnej;

 

2. Kryteria oceny ofert są jawne i nie podlegają zmianie w toku postępowania

 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu Konkursu ofert zostanie zamieszczone na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu w dniu rozstrzygnięcia konkursu.

Oferentowi przysługują środki odwoławcze stosownie do postanowień art. 153 i 154 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. 2015, poz. 581 ze zm.)

                                                                      

Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do:

- odwołania konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w całości lub części oraz do przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 

 

ROZSTRZYGNIĘTY

 

O G Ł O S Z EN I E

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

37-700 Przemyśl, ul. Monte Cassino 18

REGON 000314684, NIP 795-206-69-84

WSZ.ORG.4.46.III-KO/2018

ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju: lecznictwo szpitalne i ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie:

Przedmiot zamówienia obejmuje udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w niżej wymienionych zakresach:

 1. cz. Oddziale Otolaryngologicznym z Podziałem Laryngologii Dziecięcej - świadczenia udzielane przez lekarza w czasie ordynacji/dyżuru,
 2. cz. Oddziale Gastroenterologicznym i Pracowni Endoskopii– świadczenia udzielane przez lekarza w czasie godzin ordynacji,
 3. cz. Oddziale Neurologicznym z Pododdziałem Udarowym świadczenia udzielane przez lekarza w czasie godzin ordynacji/dyżuru,
 4. cz. Szpitalnym Oddziale Ratunkowym – świadczenia udzielane przez lekarza w czasie godzin ordynacji/dyżuru,
 5. cz. Oddziale Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Onkologicznej -       świadczenia udzielane przez lekarza w czasie godzin ordynacji/dyżuru,
 6. cz. Poradni Chorób Zakaźnych – świadczenia udzielane przez lekarza według harmonogramu,
 7. cz. Poradni Gastroenterologicznej dla dorosłych - świadczenia udzielane przez lekarza według harmonogramu,
 8. cz. Poradni Neurologicznej - świadczenia udzielane przez lekarza według harmonogramu,
 9. cz. Poradni Laryngologicznej - świadczenia udzielane przez lekarza według harmonogramu,

i zaprasza do składania ofert

Umowa o udzielenie świadczeń zdrowotnych zostanie zawarta na czas określony z mocą obowiązywania:

Zad. 1,2,3,5,6,7,8,9 od 1 kwietnia 2018 roku do 31 marca 2019 roku;

Zad. 4 od 01 kwietnia 2018roku do 31 marca 2021 roku

Szczegółowe warunki konkursu wraz z materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu w tym projekt umowy oraz formularze oferty zostaną udostępnione oferentom od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia w siedzibie Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu przy                ul. Monte Cassino 18 ( Budynek administracji pok.010 ), na stronie internetowej szpitala www.wszp.pl w zakładce konkursy i ogłoszenia.

Osoby uprawnione do kontaktów: Anna Dańko – st. specjalista ds. organizacyjnych tel. (016)677 5050,

Oferty należy złożyć lub przesłać w kopercie zamkniętej do dnia 14 marca 2018 roku do godz. 10.00 pod adresem:

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

37-700 Przemyśl

ul. Monte Cassino 18

z adnotacją na kopercie:

,,Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zad. ………..”

i podaniem swojego adresu zwrotnego lub w Biurze Podawczym (budynek administracji pok. nr 06)

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 marca 2018 roku o godz. 10.15 w budynku administracji pok. 11 )

Termin związania z ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert.

W konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych mogą wziąć udział podmioty dysponujące fachowymi kwalifikacjami do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym wyżej zakresie lub w  określonej wyżej dziedzinie.

Kryteria oceny ofert Zamawiającego:

1. Porównanie ofert w toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielenie świadczeń zdrowotnych obejmować będzie:

a) ciągłość, kompleksowość, dostępność, jakość udzielanych świadczeń, kwalifikacje personelu;

b) cena i liczba oferowanych świadczeń opieki zdrowotnej;

 

2. Kryteria oceny ofert są jawne i nie podlegają zmianie w toku postępowania

 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu Konkursu ofert zostanie zamieszczone na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu w dniu rozstrzygnięcia konkursu.

Oferentowi przysługują środki odwoławcze stosownie do postanowień art. 153 i 154 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. 2015, poz. 581 ze zm.)

                                                                      

Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do:

- odwołania konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w całości lub części oraz do przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowtnych

ROZSTRZYGNIĘTY

O G Ł O S Z EN I E

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

37-700 Przemyśl, ul. Monte Cassino 18

REGON 000314684, NIP 795-206-69-84

 WSz.ORG.4.46.II-KO/2018

ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju: lecznictwo szpitalne i ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie:

Przedmiot zamówienia obejmuje udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w niżej wymienionych zakresach:

 1. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii – świadczenia udzielane przez lekarza w czasie dyżuru,
 2. Oddziale Okulistycznym – wykonywanie zabiegów,
 3. Oddziale Neonatologicznym z Pododdziałem Patologii Noworodka - świadczenia udzielane przez lekarza w czasie dyżuru,
 4. Oddziale Otolaryngologicznym z Pododdziałem Laryngologii Dziecięcej - świadczenia udzielane przez lekarza w czasie dyżuru,
 5. Oddziale Chirurgicznym dla Dzieci - świadczenia udzielane przez lekarza w czasie dyżuru,
 6. Oddziale Chirurgii Naczyń z Blokiem Operacyjnym i Pracownią Angiografii – świadczenia udzielane w czasie dyżuru, oraz pozostawanie w gotowości
 7. Poradni Okulistycznej – świadczenia udzielane przez lekarza według harmonogramu,
 8. Poradni Chirurgicznej dla Dzieci - świadczenia udzielane przez lekarza według harmonogramu,
 9. Poradni Chorób Piersi - świadczenia udzielane przez lekarza według harmonogramu,
 10. Poradni Foniatrycznej - świadczenia udzielane przez lekarza według harmonogramu,
 11. Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc - świadczenia udzielane przez lekarza według harmonogramu,
 12. Poradni Urazowo-Ortopedycznej dla Dorosłych - świadczenia udzielane przez lekarza według harmonogramu,
 13. Poradni Rehabilitacyjnej - świadczenia udzielane przez lekarza według harmonogramu,
 14. Poradni Urologicznej - świadczenia udzielane przez lekarza według harmonogramu,
 15. Poradni Dermatologicznej - świadczenia udzielane przez lekarza według harmonogramu,
 16. Poradni Chirurgii Naczyń- świadczenia udzielane przez lekarza według harmonogramu,

i zaprasza do składania ofert

Umowa o udzielenie świadczeń zdrowotnych zostanie zawarta na czas określony z mocą obowiązywania od 1 kwietnia 2018 roku do 31 marca 2019 roku.

Szczegółowe warunki konkursu wraz z materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu w tym projekt umowy oraz formularze oferty zostaną udostępnione oferentom od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia w siedzibie Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu przy                ul. Monte Cassino 18 ( Budynek administracji pok.010 ), na stronie internetowej szpitala www.wszp.pl w zakładce konkursy i ogłoszenia.

Osoby uprawnione do kontaktów: Anna Dańko – st. specjalista ds. organizacyjnych tel. (016)677 5050,

Oferty należy złożyć lub przesłać w kopercie zamkniętej do dnia 13 marca 2018 roku do godz. 10.00 pod adresem:

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

37-700 Przemyśl

ul. Monte Cassino 18

z adnotacją na kopercie:

,,Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ………..”

i podaniem swojego adresu zwrotnego lub w Biurze Podawczym (budynek administracji pok. nr 06)

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 marca 2018 roku o godz. 10.15 w budynku administracji pok. 11 )

Termin związania z ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert.

W konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych mogą wziąć udział podmioty dysponujące fachowymi kwalifikacjami do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym wyżej zakresie lub w  określonej wyżej dziedzinie.

Udzielający Zamówienia nie wyraża zgody na składanie ofert częściowych na poszczególne części będące przedmiotem postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Należy złożyć ofertę na całość przedmiotu postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych obejmującą części od 1 do 16.

Kryteria oceny ofert Zamawiającego:

1. Porównanie ofert w toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielenie świadczeń zdrowotnych obejmować będzie:

a) ciągłość, kompleksowość, dostępność, jakość udzielanych świadczeń, kwalifikacje personelu;

b) cena i liczba oferowanych świadczeń opieki zdrowotnej;

 

2. Kryteria oceny ofert są jawne i nie podlegają zmianie w toku postępowania

 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu Konkursu ofert zostanie zamieszczone na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu w dniu rozstrzygnięcia konkursu.

Oferentowi przysługują środki odwoławcze stosownie do postanowień art. 153 i 154 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. 2015, poz. 581 ze zm.)

                                                                      

Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do:

- odwołania konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w całości lub części oraz do przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Zapytanie ofertowe

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu ul. Monte Cassino 18, 37-700 Przemyśl

 

Zaprasza do złożenia ofert na:

 

Dostawa odzieży, obuwia dla ratowników medycznych Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

Zaproszenie do składania ofert

O G Ł O S Z EN I E

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

37-700 Przemyśl, ul. Monte Cassino 18

REGON 000314684, NIP 795-206-69-84

ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umowy

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

                1.Udzielanie świadczeń zdrowotnych i kierowanie Oddziałem Urologicznym z Pododdziałem Urologii Onkologicznej

                2.Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym oddziale Ratunkowym

 

 

ROZSTRZYGNIĘTY

Zaproszenie do składania ofert

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu ul. Monte Cassino 18, 37-700 Przemyśl

 

Zaprasza do złożenia ofert

 

 na wykonanie mebli do zabudowy na wymiar dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyśl- Oddział Neonatologiczny z Pododdziałem Patologii Noworodka oraz Oddział Onkologii z Pododdziałem Dziennej Chemioterapii.

 

 

UNIEWAŻNIONY