Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu www.bip.gov.pl

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /wszp_2/templates/wszp/functions.php on line 201

Zaproszenie do składania ofert

                           ROZSTRZYGNIĘTY

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu ul. Monte Cassino 18

37-700 Przemyśl.  tel. (016) 677-51-24   faks (016) 677-54-82

 Zaprasza do składania ofert

Wykonanie kompleksowego remontu urządzeń  

-pieca konwekcyjnego Rational CD 201 Classic

-zmywarki naczyń Hobart AM 70 E.

 

KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH VII KO 2018

O G Ł O S Z EN I E

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

o g ł a s z a   k o n k u r s   o f e r t

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

zabezpieczenia usług lekarskich w karetce specjalistycznej stacjonowanej

w Przemyślu

i zaprasza do składania ofert

WSZ.ORG/4/46/VII/2018

Umowy o udzielenie świadczeń zdrowotnych zostaną zawarte na czas określony z mocą obowiązywania od 14 maja 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

Proponowana przez Udzielającego zamówienia maksymalna cena jednostkowa:

100,00 zł brutto – za jedną godzinę udzielania świadczeń zdrowotnych objętych przedmiotem postępowania konkursowego (równoważna z kwotą netto zwolnioną z VAT)

Szczegółowe warunki konkursu wraz z materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu w tym projekt umowy oraz formularze oferty zostaną udostępnione oferentom od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia w siedzibie Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu przy ul. Monte Cassino 18 ( Budynek administracji pok.010 ) oraz na stronie internetowej szpitala www.wszp.pl w zakładce konkursy i ogłoszenia.

Osobą kontaktową jest Anna Dańko – st. specjalista ds. organizacyjnych tel.(016)677 5050

Oferty należy złożyć lub przesłać w kopercie zamkniętej do dnia 08 maja 2018 roku do godz. 10.00 pod adresem:

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

37-700 Przemyśl

ul. Monte Cassino 18

z adnotacją na kopercie:

,,Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ………..”

i podaniem swojego adresu zwrotnego.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08 maja 2018 roku o godz. 11.00 w Sali konferencyjnej (Budynek administracji pok.028).

Termin związania z ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert.

W konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych mogą wziąć udział podmioty dysponujące fachowymi kwalifikacjami do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym wyżej zakresie lub w  określonej wyżej dziedzinie.

Kryteria oceny ofert Zamawiającego:

1. Porównanie ofert w toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielenie świadczeń zdrowotnych obejmować będzie:

a) ciągłość, kompleksowość, dostępność, jakość udzielanych świadczeń, kwalifikacje personelu;

b) ceny i liczby oferowanych świadczeń opieki zdrowotnej oraz kalkulacje kosztów.

 

2. Kryteria oceny ofert są jawne i nie podlegają zmianie w toku postępowania

 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu Konkursu ofert zostanie zamieszczone na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu w dniu rozstrzygnięcia konkursu.

Oferentowi przysługują środki odwoławcze stosownie do postanowień art. 153 i 154 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. 2015, poz. 581 ze zm.)

                                                                      

Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do:

- odwołania konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w całości lub części oraz do przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Dyrektor

Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio

w Przemyślu

                                                                                                                                                                       Piotr Ciompa

                                    

Zaproszenie do składania ofert

 ROZSTRZYGNIĘTY

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu ul. Monte Cassino 18, 37-700 Przemyśl

 

Zaprasza do złożenia ofert

 

Na wykonanie przeglądów budowlanych półrocznych w terminie do 30.05.2018 r. i rocznych
w terminie do 30.11.2018 r. wszystkich budowli wykazanych w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania, okresowej kontroli w zakresie wynikającym z art.62 ust. 1 pkt 1 i 3 Ustawy Prawo budowlane w budynkach i obiektach Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.

KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH VI KO 2018

 

UNIEWAŻNIONY

 

O G Ł O S Z EN I E

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

o g ł a s z a   k o n k u r s   o f e r t

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

zabezpieczenia usług lekarskich w karetce specjalistycznej stacjonowanej

w Przemyślu

i zaprasza do składania ofert

WSZ.ORG/4/46/VI/2018

Umowy o udzielenie świadczeń zdrowotnych zostaną zawarte na czas określony z mocą obowiązywania od 1 maja 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

Proponowana przez Udzielającego zamówienia maksymalna cena jednostkowa:

80,00 zł brutto – za jedną godzinę udzielania świadczeń zdrowotnych objętych przedmiotem postępowania konkursowego (równoważna z kwotą netto zwolnioną z VAT)

Szczegółowe warunki konkursu wraz z materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu w tym projekt umowy oraz formularze oferty zostaną udostępnione oferentom od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia w siedzibie Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu przy ul. Monte Cassino 18 ( Budynek administracji pok.010 ) oraz na stronie internetowej szpitala www.wszp.pl w zakładce konkursy i ogłoszenia.

Osobą kontaktową jest Anna Dańko – st. specjalista ds. organizacyjnych tel.(016)677 5050

Oferty należy złożyć lub przesłać w kopercie zamkniętej do dnia 23 kwietnia 2018 roku do godz. 10.00 pod adresem:

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

37-700 Przemyśl

ul. Monte Cassino 18

z adnotacją na kopercie:

,,Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ………..”

i podaniem swojego adresu zwrotnego.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 kwietnia 2018 roku o godz. 11.00 w Sali konferencyjnej (Budynek administracji pok.028).

Termin związania z ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert.

W konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych mogą wziąć udział podmioty dysponujące fachowymi kwalifikacjami do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym wyżej zakresie lub w  określonej wyżej dziedzinie.

Kryteria oceny ofert Zamawiającego:

1. Porównanie ofert w toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielenie świadczeń zdrowotnych obejmować będzie:

a) ciągłość, kompleksowość, dostępność, jakość udzielanych świadczeń, kwalifikacje personelu;

b) ceny i liczby oferowanych świadczeń opieki zdrowotnej oraz kalkulacje kosztów.

 

2. Kryteria oceny ofert są jawne i nie podlegają zmianie w toku postępowania

 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu Konkursu ofert zostanie zamieszczone na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu w dniu rozstrzygnięcia konkursu.

Oferentowi przysługują środki odwoławcze stosownie do postanowień art. 153 i 154 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. 2015, poz. 581 ze zm.)

                                                                      

Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do:

- odwołania konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w całości lub części oraz do przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Dyrektor

Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio

w Przemyślu

                                                                                              Piotr Ciompa

KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH V-KO/2018

 

ROZSTRZYGNIĘTY

O G Ł O S Z EN I E

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

37-700 Przemyśl, ul. Monte Cassino 18

REGON 000314684, NIP 795-206-69-84

WSZ.ORG/4/46 /V-KO/2018

ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju: lecznictwo szpitalne i ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie:

Przedmiot zamówienia obejmuje udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w niżej wymienionych zakresach:

  1. cz. Oddział Obserwacyjno-Zakaźny - udzielanie świadczeń zdrowotnych, w czasie godzin ordynacji, w czasie dyżuru, kierowanie oddziałem oraz pełnienie funkcji przewodniczącego Zespołu kontroli Zakażeń Szpitalnych
  2. cz. Oddział Ginekologiczno-Położniczy z Pododdziałem Ginekologii Onkologicznej - świadczenia udzielane przez lekarza w czasie godzin ordynacji, w czasie dyżuru,
  3. cz. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - świadczenia udzielane przez lekarza w czasie godzin ordynacji, w czasie dyżuru,
  4. cz. Oddział Chirurgii Ogólnej z Podziałem Chirurgii Onkologicznej- świadczenia udzielane przez lekarza w czasie godzin ordynacji, w czasie dyżuru,
  5. cz. Poradnia Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej dla Dzieci- świadczenia udzielane wg harmonogramu

i zaprasza do składania ofert

Umowa o udzielenie świadczeń zdrowotnych zostanie zawarta na czas określony z mocą obowiązywania:

zad.1       od 01 maja 2018 roku do 30 kwietnia 2021 roku

zad.2, 3,4 od 01 maja 2018 roku do 30 kwietnia 2020 roku

zad.5       od 01 maja 2018 roku do 30 kwietnia 2019 roku

Szczegółowe warunki konkursu wraz z materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu w tym projekt umowy oraz formularze oferty zostaną udostępnione oferentom od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia w siedzibie Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu przy                ul. Monte Cassino 18 ( Budynek administracji pok.010 ), na stronie internetowej szpitala www.wszp.pl w zakładce konkursy i ogłoszenia.

Osoby uprawnione do kontaktów: Anna Dańko – st. specjalista ds. organizacyjnych tel. (016)677 5050,

Oferty należy złożyć lub przesłać w kopercie zamkniętej do dnia 23 kwietnia 2018 roku do godz. 10.00 pod adresem:

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

37-700 Przemyśl

ul. Monte Cassino 18

z adnotacją na kopercie:

,,Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie . ………..”

i podaniem swojego adresu zwrotnego lub w Biurze Podawczym (budynek administracji pok. nr 06)

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 kwietnia 2018 roku o godz. 10.15 w budynku administracji pok. 028

Termin związania z ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert.

W konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych mogą wziąć udział podmioty dysponujące fachowymi kwalifikacjami do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym wyżej zakresie lub w  określonej wyżej dziedzinie.

Kryteria oceny ofert Zamawiającego:

1. Porównanie ofert w toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielenie świadczeń zdrowotnych obejmować będzie:

a) ciągłość, kompleksowość, dostępność, jakość udzielanych świadczeń, kwalifikacje personelu;

b) cena i liczba oferowanych świadczeń opieki zdrowotnej;

 

2. Kryteria oceny ofert są jawne i nie podlegają zmianie w toku postępowania

 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu Konkursu ofert zostanie zamieszczone na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu w dniu rozstrzygnięcia konkursu.

Oferentowi przysługują środki odwoławcze stosownie do postanowień art. 153 i 154 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. 2015, poz. 581 ze zm.)

                                                                      

Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do:

- odwołania konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w całości lub części oraz do przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Dyrektor

Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio

w Przemyślu

                                                                                             Piotr Ciompa

Odbiór odpadów z kuchni

ROZSTRZYGNIĘTY

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

ul. Monte Cassino 18, 37-700 Przemyśl

 

zaprasza do złożenia ofert na świadczenie usługi sukcesywnego odbioru odpadów pokonsumpcyjnych z obiektu kuchni szpitalnej.