Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu www.bip.gov.pl

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /wszp_2/templates/wszp/functions.php on line 201

Zapytanie ofertowe na zimowe utrzymanie dróg i placów 2018/2019

ROZSTRZYGNIĘTY
O G Ł O S Z EN I E

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

37-700 Przemyśl, ul. Monte Cassino 18

REGON 000314684, NIP 795-206-69-84

 

Komórka organizacyjna: Dział Gospodarczy

Znak sprawy: WSz/DAT-1 /320/ 2018

Data: 17.10.2018 r.

Zapytanie ofertowe

 

Postępowanie prowadzone jest przez Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu
w związku z art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2015r. poz.2164) i w oparciu o obowiązujący u Zamawiającego Regulamin Zakupów, Dostaw, Usług i Robót Budowlanych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro.

KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NR POSTĘPOWANIA: WSZ.ORG.4.46.XIII.KO.2018

                                                                                                     ROZSTRZYGNIĘTY

O G Ł O S Z EN I E

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

37-700 Przemyśl, ul. Monte Cassino 18

REGON 000314684, NIP 795-206-69-84

WSZ.ORG/4/46 /XIII-KO/2018

ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umowy

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

Zad. 1

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej,

Zad. 2

Oddział Urologiczny z Pododdziałem Urologii Onkologicznej – świadczenia udzielane przez lekarza , w czasie dyżuru w dni powszednie, soboty, niedziele, święta i dni wolne od pracy, oraz pozostawanie w gotowości tzw.( dyżur pod telefonem) podczas pełnienia dyżuru przez lekarza bez specjalizacji.

Zad. 3

Oddział Okulistyczny – udzielanie świadczeń zdrowotnych w czasie godzin ordynacji;

Umowy o udzielenie świadczeń zdrowotnych zostaną zawarte na czas określony z mocą obowiązywania :

Zad. 1  od 01 stycznia 2019 roku do 30 października 2021 roku.

Zad. 2  od 01 listopada 2018 roku do 30 czerwca 2021 roku

Zad. 3    od 01 grudnia 2018 roku do 30 czerwca 2021 roku

Szczegółowe warunki konkursu wraz z materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu w tym projekty umów oraz formularze oferty zostaną udostępnione oferentom od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia w siedzibie Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu przy ul. Monte Cassino 18 ( Budynek administracji pok.010 ), na stronie internetowej szpitala www.wszp.pl w zakładce konkursy i ogłoszenia , tel. (016)677 5050,

Oferty należy złożyć (budynek administracji pok.06) lub przesłać w kopercie zamkniętej      do dnia 16.10.2018 roku do godz. 10.00 pod adresem:

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

37-700 Przemyśl

ul. Monte Cassino 18

z adnotacją na kopercie:

,,Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie . ………..”

                                                                                                                                                                                         

i podaniem swojego adresu zwrotnego.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.10.2018 roku o godz. 11.00 w budynku administracji pok. 028.

Termin związania z ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert.

W konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych mogą wziąć udział podmioty dysponujące fachowymi kwalifikacjami do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym wyżej zakresie lub w  określonej wyżej dziedzinie.

Kryteria oceny ofert Zamawiającego:

1. Porównanie ofert w toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielenie świadczeń zdrowotnych obejmować będzie:

a) ciągłość, kompleksowość, dostępność, jakość udzielanych świadczeń, kwalifikacje personelu;

b) cena i liczba oferowanych świadczeń opieki zdrowotnej;

2. Kryteria oceny ofert są jawne i nie podlegają zmianie w toku postępowania.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu Konkursu ofert zostanie zamieszczone na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu w dniu rozstrzygnięcia konkursu.

Oferentowi przysługują środki odwoławcze stosownie do postanowień art. 153 i 154 ustawy  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. 2015, poz. 581 ze zm.)

Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do:

- odwołania konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w całości lub części oraz do przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art.13 ust.1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (…), (tzw. RODO) informujemy, że:

 1. 1)administratorem danych osobowych osób składających ofert jest Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu, adres: ul. Monte Cassino 18, 37-700 Przemyśl;
 2. 2)administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych:

nr tel. 16 677 5059

adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ;

 1. 3)administrator będzie przetwarzał dane w celu niezbędnym do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw nałożonych na administratora wynikających z art.26,27 ustawy o działalności leczniczej tj.(Dz.U. z 2018 r. poz.160),
 2. 4)dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem);
 3. 5)przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego może nastąpić w oparciu o art.49 ust.1 pkt.e Rozporządzenia (celem ustalenia, dochodzenia, ochrony roszczeń wynikających z polisy ubezpieczeniowej).

Dodatkowo zgodnie z art.13 ust.2 RODO informujemy, że:

 1. 1)dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia konkursu na świadczenia zdrowotne, nie dłużej niż przez okres 5 lat od daty zakończenia postępowania konkursowego;
 2. 2)
 3. 3)podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu konkursowym przeprowadzanym w celu wyłonienia wykonawcy umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne objęte konkursem. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest wykonanie obowiązku prawnego nałożonego na administratora polegającego na odrzuceniu oferty;
 4. 4)administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

                                                                                                                                     Dyrektor

Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio

w Przemyślu

                                                                                              Piotr Ciompa

Dostawa obuwia i odzieży 2018

                                                                                   ROZSTRZYGNIĘTY

Zapytanie ofertowe

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odzieży i obuwia dla pracowników Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NR POSTĘPOWANIA: WSZ.ORG.4.46.XII.KO.2018

 

 

UNIEWAŻNIONY- BRAK OFERT

                                                                                                                              O G Ł O S Z EN I E

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

37-700 Przemyśl, ul. Monte Cassino 18

REGON 000314684, NIP 795-206-69-84

WSZ.ORG/4/46 /XII-KO/2018

ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umowy

o udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu pielęgniarstwa.

              

zad. 1

-        Oddział Chirurgii Naczyń z Blokiem Operacyjnym i Pracownią Angiologii – świadczenia udzielane przez pielęgniarki polegające na pozostawaniu w gotowości oraz udzielaniu świadczeń z zakresu pielęgniarstwa operacyjnego i anestezjologicznego w miejscu wezwania;

-        Pracownia Hemodynamiki i Angiografii- świadczenia udzielane przez pielęgniarki polegające na kompleksowej opiece pielęgniarskiej;

-        Podstawowa Opieka Zdrowotna Nocna i Świąteczna w warunkach ambulatoryjnych i miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy na obszarze zabezpieczenia.

Udzielający Zamówienia nie wyraża zgody na składanie ofert częściowych na poszczególne części będące przedmiotem postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Umowa o udzielenie świadczeń zdrowotnych zostanie zawarta na czas określony z mocą obowiązywania: od 1 października 2018 roku do 30 września 2020 roku.

                                                                                                                                                    Szczegółowe warunki konkursu wraz z materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu w tym projekt umowy oraz formularze oferty zostaną udostępnione oferentom od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia w siedzibie Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu przy ul. Monte Cassino 18 ( Budynek administracji pok.010 ), na stronie internetowej szpitala www.wszp.pl w zakładce konkursy i ogłoszenia , tel. (016)677 5050,

Oferty należy złożyć lub przesłać w kopercie zamkniętej do dnia 14.09. 2018 roku do godz. 10.00 pod adresem:

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

37-700 Przemyśl

ul. Monte Cassino 18

z adnotacją na kopercie:

,,Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie . ………..”

i podaniem swojego adresu zwrotnego lub w Biurze Podawczym (budynek administracji pok. nr 06)

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.09. 2018 roku o godz. 11.00 w budynku administracji pok. 028

Termin związania z ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert.

W konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych mogą wziąć udział podmioty dysponujące fachowymi kwalifikacjami do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym wyżej zakresie lub w  określonej wyżej dziedzinie.

Kryteria oceny ofert Zamawiającego:

1. Porównanie ofert w toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielenie świadczeń zdrowotnych obejmować będzie:

a) ciągłość, kompleksowość, dostępność, jakość udzielanych świadczeń, kwalifikacje personelu;

b) cena i liczba oferowanych świadczeń opieki zdrowotnej;

 

2. Kryteria oceny ofert są jawne i nie podlegają zmianie w toku postępowania

 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu Konkursu ofert zostanie zamieszczone na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu w dniu rozstrzygnięcia konkursu.

Oferentowi przysługują środki odwoławcze stosownie do postanowień art. 153 i 154 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. 2018, poz. 1510 ze zm.)

Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do:

- odwołania konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w całości lub części oraz do przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art.13 ust.1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (…), (tzw. RODO) informujemy, że:

 1. 1)administratorem danych osobowych osób składających ofert jest Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu, adres: ul. Monte Cassino 18, 37-700 Przemyśl;
 2. 2)administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych:

nr tel. 16 677 5059

adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ;

 1. 3)administrator będzie przetwarzał dane w celu niezbędnym do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw nałożonych na administratora wynikających z art.26,27 ustawy o działalności leczniczej tj.(Dz.U. z 2018 r. poz.160),
 2. 4)dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem);
 3. 5)przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego może nastąpić w oparciu o art.49 ust.1 pkt.e Rozporządzenia (celem ustalenia, dochodzenia, ochrony roszczeń wynikających z polisy ubezpieczeniowej).

Dodatkowo zgodnie z art.13 ust.2 RODO informujemy, że:

 1. 1)dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia konkursu na świadczenia zdrowotne, nie dłużej niż przez okres 5 lat od daty zakończenia postępowania konkursowego;
 2. 2)oferentowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprodtowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj., Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, jeżeli przetwarzanie danych przez admniistratora narusza przepisy RODO;
 3. 3)podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu konkursowym przeprowadzanym w celu wyłonienia wykonawcy umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne objęte konkursem. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest wykonanie obowiązku prawnego nałożonego na administratora polegającego na odrzuceniu oferty;
 4. 4)administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

 

Dyrektor

Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio

w Przemyślu

Piotr Ciompa

KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NR POSTĘPOWANIA: WSZ.ORG.4.46.XI.KO.2018

 

ROZSTRZYGNIĘTY

O G Ł O S Z EN I E

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

37-700 Przemyśl, ul. Monte Cassino 18

REGON 000314684, NIP 795-206-69-84

WSZ.ORG/4/46 /XI-KO/2018

ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju:

lecznictwo szpitalne i podstawowa opieka zdrowotna

Przedmiot zamówienia obejmuje udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w niżej wymienionych komórkach organizacyjnych i zakresach:

 1. cz. Oddział Onkologiczny z Pododdziałem Dziennej Chemioterapii – udzielanie świadczeń zdrowotnych, w czasie dyżuru w dni powszednie, soboty, niedziele, święta i dni wolne od pracy;
 2. cz. Podstawowa Opieka Zdrowotna dla dzieci i młodzieży chorej i zdrowej oraz pacjentów dorosłych i kierowanie pracą. Miejsce udzielania świadczeń : Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jarosławiu, ul. Siemieńskiego 7;
 3. cz. Podstawowa Opieka Zdrowotna dla dzieci i młodzieży chorej i zdrowej oraz pacjentów dorosłych. Miejsce udzielania świadczeń: Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Przemyślu, ul. Sportowa 6.
 4. cz. Oddział Ginekologiczno - Położniczy z Pododdziałem Ginekologii Onkologicznej- świadczenia udzielane przez lekarza w czasie godzin ordynacji, w czasie dyżuru, kierowanie oddziałem;
 5. cz. Oddział Urologiczny z Pododdziałem Urologii Onkologicznej- świadczenia udzielane przez lekarza , w czasie dyżuru oraz pozostawanie w gotowości tzw. ( dyżur pod telefonem) podczas pełnienia dyżuru przez lekarza bez specjalizacji.

 Umowy o udzielenie świadczeń zdrowotnych zostaną zawarte na czas określony z mocą obowiązywania:

zad. 1       od 01 października 2018 roku do 30 września 2019 roku.

zad. 2,3,4 od 01 października 2018 roku do 30 czerwca 2021 roku.

zad. 5       od 01 listopada 2018 roku do 30 czerwca 2021 roku.

Szczegółowe warunki konkursu wraz z materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu w tym projekty umów oraz formularze oferty zostaną udostępnione oferentom od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia w siedzibie Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu przy ul. Monte Cassino 18 ( Budynek administracji pok.010 ), na stronie internetowej szpitala www.wszp.pl w zakładce konkursy i ogłoszenia , tel. (016)677 5050,

 

Oferty należy złożyć (budynek administracji pok.06) lub przesłać w kopercie zamkniętej do dnia 12.09.2018 roku do godz. 10.00 pod adresem:

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

37-700 Przemyśl

ul. Monte Cassino 18

z adnotacją na kopercie:

,,Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie . ………..”

                                                                                                                                                                                         

i podaniem swojego adresu zwrotnego.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.09.2018 roku o godz. 11.00 w budynku administracji pok. 028.

Termin związania z ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 W konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych mogą wziąć udział podmioty dysponujące fachowymi kwalifikacjami do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym wyżej zakresie lub w  określonej wyżej dziedzinie.

 Kryteria oceny ofert Zamawiającego:

 1. Porównanie ofert w toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielenie świadczeń zdrowotnych obejmować będzie:

 a) ciągłość, kompleksowość, dostępność, jakość udzielanych świadczeń, kwalifikacje personelu;

b) cena i liczba oferowanych świadczeń opieki zdrowotnej;

 2. Kryteria oceny ofert są jawne i nie podlegają zmianie w toku postępowania.

 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu Konkursu ofert zostanie zamieszczone na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu w dniu rozstrzygnięcia konkursu.

Oferentowi przysługują środki odwoławcze stosownie do postanowień art. 153 i 154 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. 2015, poz. 581 ze zm.)

                 Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do:

- odwołania konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w całości lub części oraz do przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art.13 ust.1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (…), (tzw. RODO) informujemy, że:

 1. administratorem danych osobowych osób składających ofert jest Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu, adres: ul. Monte Cassino 18, 37-700 Przemyśl;
 2. administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych:

nr tel. 16 677 5059

adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ;

 1. administrator będzie przetwarzał dane w celu niezbędnym do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw nałożonych na administratora wynikających z art.26,27 ustawy o działalności leczniczej tj.(Dz.U. z 2018 r. poz.160),
 2. dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem);
 3. przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego może nastąpić w oparciu o art.49 ust.1 pkt.e Rozporządzenia (celem ustalenia, dochodzenia, ochrony roszczeń wynikających z polisy ubezpieczeniowej).

Dodatkowo zgodnie z art.13 ust.2 RODO informujemy, że:

 1. dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia konkursu na świadczenia zdrowotne, nie dłużej niż przez okres 5 lat od daty zakończenia postępowania konkursowego;
 2. oferentowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli przetwarzania danych administratora narusza przepisy RODO;
 3. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu konkursowym przeprowadzanym w celu wyłonienia wykonawcy umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne objęte konkursem. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest wykonanie obowiązku prawnego nałożonego na administratora polegającego na odrzuceniu oferty;
 4. administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

 

Dyrektor

Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio

w Przemyślu

                                                                                                   Piotr Ciompa

Zaproszenie do składania ofert

                 UNIEWAŻNIONY- BRAK OFERT.

Wykonanie robót remontowo-budowlanych i instalacyjnych
polegający na przystosowaniu pomieszczeń dla Oddziału Dziennego Rehabilitacji i Gabinetu Rehabilitacyjnego w Szkole Podstawowej nr 16 z Oddziałami Integracyjny

Zmiana treści umowy - umowa poprawiona -załącznik numer 6

Zmiana treści załącznika- zapytanie ofertowe sp 16  -załącznik numer 7