Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu www.bip.gov.pl

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /wszp_2/templates/wszp/functions.php on line 201

Konkurs ofert - świadczenia lekarskie w karetkach specjalistycznych i POZ

R O Z S T R Z Y G N I Ę T Y

O G Ł O S Z EN I E


Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1. zabezpieczenia usług lekarskich w karetkach specjalistycznych stacjonowanych w Przemyślu oraz Birczy

2. zabezpieczenie usług lekarskich w podstawowej nocnej i świątecznej opiece ambulatoryjnej i wyjazdowej

i zaprasza do składania ofert

 


Szczegółowe warunki konkursu ofert znajdują się w załącznikach

 

10.10.2017

W załączniku umieszczono odpowiedzi na pytania z dnia 9.10.2017r.

 

13.10.2017

Wynik postępowania konkursowego przedstawiono w załączniku

 

 

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych - OIOM 2018

R O Z S T R Z Y G N I Ę T Y

 

O G Ł O S Z EN I E


Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu, 37-700 Przemyśl, ul. Monte Cassino 18, REGON 000314684, NIP 795-206-69-84
ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych podczas normalnej ordynacji i w godzinach ustalonych u Udzielającego Zamówienie na pełnienie dyżurów w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii

i zaprasza do składania ofert

Umowa o udzielenie świadczeń zdrowotnych zostanie zawarta na czas określony z mocą obowiązywania od 1 listopada 2017r. do 31 grudnia 2018r.

Rozstrzygnięte - Zakup z dostawą zastawy stołowej oraz drobnego sprzętu kuchennego, potrzebnych do dystrybucji żywienia w oddziałach szpitalnych

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

zaprasza do składania ofert na jednorazowy zakup z dostawą zastawy stołowej oraz drobnego sprzętu kuchennego, potrzebnych do dystrybucji żywienia

w oddziałach szpitalnych w terminie od 18.09.2017 do 22.09.2017.

 

Uwaga! zamieszczono dodatkową informację uzupełniającą.

 

Rozstrzygnięte - Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu zaprasza do składania ofert na dostawę oprogramowania ESET Secure Business

Z A P R O S Z E N I E

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu zaprasza do składania ofert na dostawę oprogramowania ESET Secure Business użytkowanego przez Zamawiającego obejmującego:

 1. Ochrona antywirusowa i antyspyware
 2. Ochrona przed spamem
 3. Ochrona urządzeń mobilnych
 4. Zapora osobista (personal firewall)
 5. Kontrola dostępu do stron internetowych
 6. Ochrona serwera plików Windows
 7. Ochrona serwerów pocztowych
 8. Ochrona maszyn Wirtualnych
 9. Administracja zdalna

Wymagania ogólne:

 1. Ilość licencji – 300 szt, na okres 3 lat. Obecnie posiadamy oprogramowanie antywirusowe F-Secure w ilości 150 szt.
 2. Wdrożenie i uruchomienie systemu musi nastąpić w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia podpisania umowy.

Wymagania techniczne

 1. Pełne wsparcie dla systemu Windows XP SP3/Vista/Windows 7/Windows8/Windows 8.1/Windows 8.1 Update/10, Windows 10
 2. Wsparcie dla 32- i 64-bitowej wersji systemu Windows.
 3. Wersja programu dla stacji roboczych Windows dostępna zarówno w języku polskim jak i angielskim.
 4. Pomoc w programie (help) i dokumentacja do programu dostępna w języku polskim.
 5. Skuteczność programu potwierdzona nagrodami VB100 i AV-comparatives

Dalsze instrukcje w złączonych plikach.

ROZSTRZYGNIĘTE -Zapytanie ofertowe montaż klimatyzatorów

 

 

Zapytanie  ofertowe

 

 

dotyczące: zakup z montażem , demontaż-montaż  klimatyzatorów

 

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.)

 

 

I. Zamawiający

 

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu ul. Monte Cassino 18

37-700 Przemyśl.  tel. (016) 677-51-24   faks (016) 677-54-82

 

 

II. Opis przedmiotu zamówienia

 

1.Zakup i Montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach Zakładu Diagnostyki Obrazowej z pracowniami

2. Demontaż klimatyzatorów w   pomieszczeniach Zakładu Diagnostyki Obrazowej z pracowniami

3. Montaż  klimatyzatorów w pomieszczeniach

- Sala Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego

 

Dokładny opis zamówienia znajduje się w załączniku nr. 1 do zapytania ofertowego.

Przed przystąpieniem do złożenia oferty proponujemy  potencjalnym  wykonawcom    

zapoznanie się na miejscu z dokumentacją oraz zakresem prac.

Wykaz urządzeń i danych  do instalacji stanowi załącznik do zapytania.

 

 

III. Termin wykonania przedmiotu umowy

 

1.14  dni - od daty podpisania umowy.

2. Podpisanie umowy – do 5 dni roboczych od daty wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

 

IV. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z oferentami jest:

 

Arkadiusz Wilczak , pod nr tel.(016) 677-51-20 w godz. 7.30 – 15.00 w dni robocze.

 

V. Miejsce składania ofert

 

Ofertę cenową zawierającą cenę brutto oraz wszelkie koszty związane z wykonaniem

zadania należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio

w Przemyślu, ul. Monte Cassino 18 do dnia 12.07.2017r. do godz. 10.45

 

 

VI. Informacje o formalnościach

 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.07.2017r. o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego.

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi o wynikach

    postępowania wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia,

    poprzez opublikowanie wyników na stronie internetowej szpitala.

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy,

    Zamawiający wybierze kolejną, najkorzystniejszą spośród złożonych ofert.

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od postępowania ofertowego

Zapytanie ofertowe na dostawę kosiarki samojezdnej - traktorka

Zapytanie ofertowe

Postępowanie prowadzone jest przez Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu
w związku z art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2015r. poz.2164) i w oparciu o obowiązujący u Zamawiającego Regulamin Zakupów, Dostaw, Usług i Robót Budowlanych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro.

I. Zamawiający:

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu ul. Monte Cassino 18, 37-700 Przemyśl

ROZSTRZYGNIĘTE

Zaproszenie do składania ofert

 

                                        Zaproszenie do składania ofert

 

dotyczące: kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy zadaniu: „Przebudowa pomieszczeń w budynku warsztatowo - biurowym na pomieszczenia biurowe wydatek niekwalifikowalny w projekcie  ,,Koordynowana opieka kardiologiczna w Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio w Przemyślu’’ oraz Przebudowa pomieszczeń w budynku warsztatowo – biurowym na pomieszczenia biurowe,
w ramach zadania pn. "Koordynowana Opieka Kardiologiczna w Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio w Przemyślu", ul. Monte Cassino 18, 37 - 700 Przemyśl, działka ewid. nr 264/2, obręb 203.

 

 

Zakres nadzoru inwestorskiego dotyczy budynku warsztatowego znajdującego się w    kompleksie budynków przy ul. Monte Cassino 18 i obejmuje następujące roboty budowlane:

a)      wykonanie rozbiórki istniejących ścian działowych i nośnych;

b)      demontaż posadzek z płytek podłogowych i ściennych;

c)      wykonanie nowych ścian działowych i przemurowań;

d)     wykonanie szachtów instalacyjnych, niezbędnych przebić i wzmocnień konstrukcyjnych;

e)      montaż wewnętrznych instalacji elektrycznych (oświetlenia, gniazd wtykowych), teletechnicznych, teleinformatycznych;

f)       montaż wewn. instalacji wod-kan, c.o. ,wentylacji zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz projektem;

g)      wykonanie nowych podkładów podłogowych (wylewek cementowych wraz z niezbędnymi izolacjami);

h)      montaż stolarki / ślusarki wewnętrznej i zewnętrznej;

i)        wykonanie tynków (szpachlowanie ścian, układanie glazury, terakoty, wykładzin podłogowych);

j)        wykonanie prac malarskich pomieszczeń        

 

Nadzór inwestorski obejmować będzie branżę budowlaną, elektryczną i sanitarną.

                                                                                                                                                                       

      Wartość zadania:  1.895 294,02 zł