Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu www.bip.gov.pl

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /wszp_2/templates/wszp/functions.php on line 201

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wszp_2/templates/wszp/library/Designer/Content/SingleArticle.php on line 198

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych i zaprasza do składania ofert.

logo_wszpherbDyrektor Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio  w Przemyślu

o g ł a s z a   k o n k u r s   o f e r t

na udzielanie świadczeń zdrowotnych:

 

zad.1 udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Poradniach Specjalistycznych:

- Urazowo-Ortopedycznej dla dorosłych,

- Urazowo- Ortopedycznej dla dzieci,

- Ginekologiczno-Położniczej,

- Foniatrycznej,

- Onkologicznej,

- Chirurgii Dziecięcej,

- Urologicznej,

- Dermatologicznej,

- Rehabilitacyjnej,

zad.2 dyżury lekarskie w oddziałach:

- Szpitalnym Oddziale Ratunkowym,

- Chirurgicznym dla Dzieci ,

- Ginekologiczno-Położniczym ,

- Chorób Dzieci z Pododdziałem Pulmonologii Dziecięcej ,

- Neonatologicznym z Pododdziałem Patologii Noworodka,

- Pulmonologicznym

- Obserwacyjno-Zakaźnym,

- Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej,

- Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej,

- Neurologicznym z Pododdziałem Udarowym

- Kardiologii z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego

- Chorób Wewnętrznych i Diabetologii

zad.3 udzielanie świadczeń zdrowotnych w godzinach ustalonych z Ordynatorem Oddziału, które będą w szczególności polegać na:

 1. wykonywaniu świadczeń medycznych z zakresu lecznictwa szpitalnego na rzecz pacjentów leczonych u Udzielającego Zamówienia
 2. udzielaniu świadczeń i konsultacji z zakresu objętego zamówieniem w innych oddziałach Szpitalnych,
 3. pełnieniu dyżurów medycznych, w następujących oddziałach:

  - Ginekologiczno-Położniczy

  - Neonatologiczny z Pododdziałem Patologii Noworodka

  - Szpitalny Oddział Ratunkowy

  - Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym

  - Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej

zad.4 wykonywanie zabiegów z zakresu chirurgii dziecięcej

zad.5 udzielanie konsultacji dla pacjentów przebywających w oddziałach z zakresu:

- kardiologii dla dzieci + wykonywanie echo serca z opisem

- reumatologii dla dzieci

- psychiatrii

- okulistyki dla potrzeb Poradni Medycyny Pracy

- endokrynologii

- chirurgii naczyniowej

- neurologiczne dla dzieci + EEG z opisem

zad.6 Zabezpieczenie opieki lekarskiej w podstawowej nocnej i świątecznej opiece ambulatoryjnej i wyjazdowej w dni powszednie od 18.00 do 8.00, soboty, niedziele i święta od 8.00 do 8.00

zad.7 Całodobowe zabezpieczenie opieki lekarskiej w karetkach S – Specjalistycznych w godz.7.00 -7.00 stacjonowanych w Przemyślu i Birczy

zad.8 zabezpieczenie usług w Pracowni Hemodynamiki i Angiologii przez lekarzy ( I i II operator) w dni powszednie od 13.00 do 8.00 , soboty, niedziele i święta od 8.00 do 8.00

zad.9 ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne obejmujące badanie okulistyczne wcześniaków

i zaprasza do składania ofert.

Umowy o udzielenie świadczeń zdrowotnych zostaną zawarte na okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.

Szczegółowe warunki konkursu wraz z materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu w tym projekty umów oraz formularze oferty zostaną udostępnione oferentom od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia w siedzibie Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu przy ul. Monte Cassino 18 ( Budynek D-1 pok.227 ).

Osobą kontaktową jest mgr Anna Dańko – st. specjalista ds. organizacyjnych tel.(16) 677 5050

Oferty należy złożyć lub przesłać w kopercie zamkniętej do dnia 15 listopada 2011r. do godz. 10.00 pod adresem:

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu 

37-700 Przemyśl

ul. Monte Cassino 18

z adnotacją na kopercie:  

,,Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych ………...”

i podaniem swojego adresu zwrotnego.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 listopada 2011r. o godz. 10.15 w Sali konferencyjnej (Budynek D-1) pok.228a

Termin związania z ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Udzielający zamówienia informuje, że:

1) zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny oraz jego zakończenia bez wyboru oferty

2) Konkurs przeznaczony jest dla osób nieposiadających umowę o pracę zawartą z Wojewódzkim Szpitalem im. Św. Ojca Pio w Przemyślu,