Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu www.bip.gov.pl

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /wszp_2/templates/wszp/functions.php on line 201

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wszp_2/templates/wszp/library/Designer/Content/SingleArticle.php on line 198

Konkurs - Przegląd budowlany

Komórka organizacyjna: Dział Techniczny i Aparatury Medycznej
Znak sprawy: WSz-DTiAM.222.1.2020
Data: 24.04.2020r.

 

ROZSTRZYGNIĘTE

 

Zapytanie ofertowe

 

Postępowanie prowadzone jest przez Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu
w związku z art.4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27) i w oparciu o obowiązujący u Zamawiającego Regulamin Zakupów, Dostaw, Usług i Robót Budowlanych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro.

I. Zamawiający:

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu ul. Monte Cassino 18, 37-700 Przemyśl

Zaprasza do złożenia ofert

Na wykonanie przeglądów budowlanych półrocznych w terminie do 31.05.2020 i 30.11.2020 r. oraz rocznych w terminie do 30.11.2020 r. wszystkich budowli wykazanych w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania, okresowej kontroli w zakresie wynikającym z art.62 ust. 1 pkt 1 i 3 Ustawy Prawo budowlane Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z dnia 7 lipca 1994r. w budynkach i obiektach Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.

 

II. Opis przedmiotu zamówienia:

 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie okresowej kontroli, w ramach przeglądów półrocznych i rocznych wynikającym z Art.62. ust. 1 pkt 1 i 3 Ustawy Prawo budowlane, w budynkach i obiektach Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu przy ul. Monte Cassino 18, Rogozińskiego 30 i ul . Sportowa 6.

2. W toku kontroli:
- o której mowa w Art.62. ust. 1 pkt 1
2.1 szczegółowe sprawdzenie obejmujące stan techniczny instalacji gazowych należy potwierdzić osobnym protokołem okresowego przeglądu instalacji gazowych,
2.2 szczegółowe sprawdzenie obejmujące stan techniczny przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) należy potwierdzić osobnym protokołem rocznej kontroli przewodów kominowych.
- o której mowa w Art.62. ust. 1 pkt 1 lit. a) i lit. 1b),
2.3 szczegółowemu sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego oraz jego otoczenia oraz sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działanie czynników występujących podczas użytkowania obiektu, instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, potwierdzonym osobnym protokołem kontroli rocznej.
- o której mowa w Art.62. ust. 1 pkt 3
2.4 szczegółowa kontrola, o której mowa w Art.62. ust. 1w pkt. 1, co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada, budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2 000 m2, potwierdzona osobnymi protokołami z półrocznej kontroli budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2 000 m2

3. Głównym celem przeglądu ma być stwierdzenie czy ww. elementy budynku mogą powodować zagrożenie dla:
a) bezpieczeństwa użytkowania,
b) bezpieczeństwa konstrukcji,
c) bezpieczeństwa pożarowego,
d) bezpieczeństwa środowiska.
4. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić na piśmie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o przeprowadzonej kontroli budynków wielkopowierzchniowych: B i Pralni; a kopię złożenia powiadomienia przekazać Zamawiającemu w termie do 14 dni od złożenia powiadomienia.

5. Przedmiot zamówienia opisany został wg kodu CPV 71.35.61.00-9 Usługi kontroli technicznej.

 

III. Wykonawca przekaże protokoły przeglądów technicznych w następującej formie:
Protokoły powinny być przekazana Zamawiającemu w formie „papierowej” oraz elektronicznej (PDF).
Protokoły należy przekazać osobno dla każdego z budynków:
- protokoły przeglądu technicznego budynków - półrocznego w formie papierowej oraz protokoły z rocznych przeglądu instalacji gazowe i wentylacji - po 1 szt. na każdy obiekt
- wersję elektroniczną protokołów przeglądu technicznego budynków na płycie CD lub pamięci USB (pendrive) oddzielnie dla przeglądu rocznego instalacji z przeglądami rocznymi i przeglądu półrocznego - po 1 szt.


Protokoły sporządzone w wyniku okresowych przeglądów budowlanych stanu technicznego budynku winny zawierać określenie:
1. stanu technicznego elementów budynku objętych przeglądem,
2. zakresu robót remontowych i kolejności ich wykonywania wynikających z przeprowadzonego przeglądu
3. zakresu niewykonanych robót zalecanych do realizacji w protokołach z poprzednich przeglądów okresowych.

 

IV. Termin związania ofertą

1. Okres związania ofertą – 30 dni
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

V. Dokumenty, jakie wykonawca powinien załączyć do oferty:

1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała wypełniony i podpisany przez wykonawcę formularz cenowo - ofertowy – wg załączonego wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
2. Kopie aktualnych uprawnień w odpowiednich specjalnościach potwierdzone za zgodność z oryginałem:
a) Konstrukcyjno-ogólnobudowlanej (1 osoba),
b) Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych (1 osoba)

 

VI. Płatności nastąpią w dwóch etapach:
- za przeglądy roczne wraz z przeglądami rocznymi instalacji - 95% w stosunku do ceny oferty,
- za przeglądy półroczne - 5% w stosunku do ceny oferty.


Warunki Płatności
Wykonawca może wystawić fakturę po podpisaniu bez zastrzeżeni protokołu odbioru wykonania przedmiotu zamówienia.
Zaplata wynagrodzenia za przedmiot umowy nastąpi w terminie 30 dni licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
Wynagrodzenie będzie płatne w formie przelewu z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazanego na wystawionej fakturze przez Wykonawcę.
Za datę dokonania płatności strony uznają datę obciążenia konta Zamawiającego, kwotą płatności.


VII. Opis sposobu obliczania ceny.

1. Na załączonym formularzu cenowo-ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego
zapytania należy przedstawić cenę brutto za wykonanie usługi.
2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą, z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku oraz słownie.
3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
4. Kryteria, którymi będzie kierował się zamawiający przy wyborze oferty to:
· cena oferty 100%


VIII. Miejsce składania i otwarcia ofert

 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego: Wojewódzki Szpital im. W. Ojca Pio
w Przemyślu, ul. Monte Cassino 18 / sekretariat - biuro podawcze (mieszczące się w budynku dyrekcji)/ w szczelnie zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przeglądy budynków 2020” w terminie do dnia 05.05.2020 r. do godz. 10°°.
2. Ofert zostaną otwarte w dniu 05.05.2020 r. o godz. 1115 na Sali konferencyjnej w siedzibie Zamawiającego (budynku dyrekcji).
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.


IX. Osoby po stronie zamawiającego upoważnione do porozumiewania się z wykonawcami.

 

Osobą upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest:

kierownik Działu Technicznego i Aparatury Medycznej - Marek Byrski tel.(16) 677-50-06, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w godz. 8.30 – 14.00 w dni robocze.

X. Informacje o formalnościach

1. Niezwłocznie o wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający zawiadomi wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, poprzez opublikowanie wyników na stronie internetowej szpitala.
2. Zamawiający, po przekazaniu zawiadomienia o wyborze wykonawcy, nie później jednak niż trzy dni robocze od ukazania się informacji o wyborze wykonawcy, zawrze z wybranym wykonawcą umowę, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.
3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, zamawiający wybierze kolejna najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.
4. Zamawiający zastrzega unieważnienie zapytania ofertowego bez podania przyczyn.
5. Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

Załączniki:
1. formularz ofertowo-cenowy – załącznik nr 2
2. wykaz obiektów budowlanych podlegających przeglądowi – załącznik nr 1
3. projekt umowy – załącznik nr 3

Sporządził: Marek Byrski

 

Załączniki:
Pobierz plik (Załącznik nr 1 - wykaz budynków.doc)Załącznik nr 1 - wykaz budynków.doc56 kB2020-04-29 14:28
Pobierz plik (Załącznik nr 2 - oferta cenowa.doc)Załącznik nr 2 - oferta cenowa.doc35 kB2020-04-29 14:29
Pobierz plik (Załącznik nr 3 - Projekt Umowy.doc)Załącznik nr 3 - Projekt Umowy.doc54 kB2020-04-29 14:29
Pobierz plik (Zapytanie ofertowe.pdf)Zapytanie ofertowe.pdf2798 kB2020-04-29 14:34
Pobierz plik (Informacja_o_wyborze_Wykonawcy.pdf)Informacja_o_wyborze_Wykonawcy.pdf244 kB2020-05-07 08:48