Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wszp_2/templates/wszp/library/Designer/Content/SingleArticle.php on line 198

SPRZEDAŻ UŻYWANEJ GAMMAKAMERY DWUGŁOWICOWEJ

Znak: Wsz-DAT-1/ZKS/06/2020

Data: 10.02.2020 r.    

POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE UNIEWAŻNIONE - BRAK OFERT

O G Ł O S Z E N I E

O III POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM

NA SPRZEDAŻ UŻYWANEJ GAMMAKAMERY DWUGŁOWICOWEJ - TYP: E CAM

WCHODZĄCEJ W SKŁAD MIENIA

WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA IM. ŚW. OJCA PIO W PRZEMYŚLU

Na podstawie: art. 701 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U.2019 poz. 1145, z dnia 19 czerwca 2019 r.);art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (Dz.U. 2018 poz. 2190, z dnia 23 listopada 2018 r.); uchwały nr XII/185/11, Sejmiku Województwa Podkarpackiego, z dnia 29 sierpnia 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Podk. nr 161 poz. 2322 z dnia 10 października 2011r. z późn. zm.); zarządzenia nr 109/2019 Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu, z dnia 11 września 2019 r.

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w  Przemyślu zaprasza Oferentów do składania ofert w  III pisemnym przetargu  nieograniczonym na sprzedaż niżej wymienionego aktywa trwałego, bez wskazania ceny przez Sprzedającego:

Lp.

Asortyment / Nazwa i typ

Numer

Inwentarzowy

Ilość

sztuk

Rok zakupu

(przyjęcia do ewidencji)

1.

GAMMAKAMERA  DWUGŁOWICOWA - typ: SIEMENS E CAM

005093

1

2001

  1. Osoba prowadząca przetarg – Pan Artur Zając, tel. 16 677 54 93
  2. Postępowanie przetargowe zostanie przeprowadzone w dniu 26.02.2020 r. o godz. 1100 w siedzibie Sprzedającego, tj. w Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio w Przemyślu, ul Monte Cassino 18.
  3. Oferty należy składać w siedzibie Sprzedającego, w sekretariacie, lok. nr 12 (I piętro w  nowym budynku administracyjnym), w dniach roboczych od 800 do 1445, w  terminie do 26.02.2020 r. do godz. 1100.

Oferty należy składać w zabezpieczonej kopercie z dopiskiem:

„Oferta w  III pisemnym postępowaniu przetargowym na sprzedaż używanej Gammakamery dwugłowicowej SIEMENS E-CAM – Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.

Nie otwierać przed dniem 26.02.2020 r. do godz. 1100”.

4. Na przedstawiony zgodnie z wykazem przedmiot sprzedaży ceną wywoławczą będzie cena zaproponowana prze Oferentów zakwalifikowanych do przetarg

5. Cena brutto przedmiotu sprzedaży wymieniona przez Oferenta powinna zawierać podatek od towarów i usług (VAT)

6. Przedmiot sprzedaży znajduje się w siedzibie Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu, ul. Monte Cassino 18.

7. Przed przystąpieniem do przetargu Oferent winien zapoznać się z dokumentacją techniczną wraz ze stanem faktycznym przedmiotu sprzedaży.

8. Przeprowadzenie przez Oferenta oględzin przedmiotu sprzedaży będzie możliwe w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1400, począwszy od 10.02.2020r. do 21.02.2020r.

9. Osoba upoważniona do kontaktu z Oferentami w sprawie oględzin przedmiotu sprzedaży Pan Artur Zając, tel. 16 677 54 93

10. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Sprzedającego, w sali konferencyjnej – pok. nr 28 (w nowym budynku administracyjnym), w dniu upływu terminu składania ofert, tj. 26.02.2020r. o godz. 1100.

11. Otwarcie ofert jest jawne, w związku z tym Oferenci mogą uczestniczyć przy otwarciu ofert.

12. Wybór oferty nastąpi w drodze przetargu nieograniczonego, w którym zostanie wybrana najkorzystniejsza oferta cenowa.

13. Wszystkie oferty otrzymane po wyżej określonym terminie zostaną zwrócone Oferentom bez otwierania.

14. Termin związania z ofertą wynosi 30 dni, licząc od dnia wpływu ofert do Sprzedającego. Jeżeli koniec terminu przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, termin upływa następnego dnia roboczego.

15. Pisemna oferta podpisana przez Oferenta lub ustalonego reprezentanta powinna zawierać:

1. formularz ofertowy wg załącznika nr 1;

2. oświadczenie Oferenta będącego osobą fizyczną wg załącznika nr 2;

3. wpis z właściwego rejestru, potwierdzający prawo do występowania w imieniu Oferenta, jako osoby prawnej;

4. pełnomocnictwo w występowaniu w imieniu Oferenta – w przypadku ustalonego reprezentanta.

 

16. Niezwłocznie po otwarciu ofert Sprzedający powiadomi Oferentów o wyniku i jednocześnie zamieści na stronie internetowej Szpitala oraz na tablicy ogłoszeń informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

17. Wszelkie opłaty związane z nabyciem przedmiotu sprzedaży w drodze przetargu oraz koszty demontażu, transportu i  przywrócenia do stanu pierwotnego substancji budowlanej po elementach zdemontowanych obciążają w całości nabywcę.

18. Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania przetargowego bez podania przyczyny.

Załączniki:
Pobierz plik (OGŁOSZENIE_NR 5_ZKS_06_2020.pdf)OGŁOSZENIE_NR 5_ZKS_06_2020.pdf800 kB2020-02-10 13:39
Pobierz plik (Regulamin Postępowania Przetargowego Sprzedaży Aktywów Trwałych.pdf)Regulamin Postępowania Przetargowego Sprzedaży Aktywów Trwałych.pdf1758 kB2020-02-10 13:39
Pobierz plik (RODO.pdf)RODO.pdf280 kB2020-02-10 13:40
Pobierz plik (UMOWA SPRZEDAŻY.pdf)UMOWA SPRZEDAŻY.pdf932 kB2020-02-10 13:40
Pobierz plik (ZAŁ_NR_1_OFERTA.pdf)ZAŁ_NR_1_OFERTA.pdf689 kB2020-02-10 13:40
Pobierz plik (ZAŁ_NR_2_OŚWIADCZENIE.pdf)ZAŁ_NR_2_OŚWIADCZENIE.pdf232 kB2020-02-10 13:40