Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu www.bip.gov.pl

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /wszp_2/templates/wszp/functions.php on line 201

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wszp_2/templates/wszp/library/Designer/Content/SingleArticle.php on line 198

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Rozstrzygnięty (pliki w załącznikach)

O G Ł O S Z EN I E

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

37-700 Przemyśl, ul. Monte Cassino 18

REGON 000314684, NIP 795-206-69-84

WSz.ODR/4/46/I/KO/2020

ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umowy

o udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

Przedmiot zamówienia obejmuje udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w niżej wymienionych komórkach organizacyjnych i zakresach:

Zad. 1 Pracownia Medycyny Nuklearnej – udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu elektroradiologii;

Zad. 2 Wykonywanie i opis badań USG i/lub USG Doppler naczyń krwionośnych w Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej i Podstawowej Opiece Zdrowotnej -

w lokalizacji ul. Sportowa 6, Przemyśl /ul. Siemieńskiego 7, Jarosław - świadczenia udzielane wg harmonogramu;

Zad. 3 Poradnia Medycyny Pracy ul. Sportowa 6 w Przemyślu -

       świadczenia udzielane wg harmonogramu;

Zad. 4 Oddział Ginekologiczno-Położniczy z Pododdziałem Ginekologii Onkologicznej - świadczenia udzielane przez lekarza w czasie dyżuru w dni powszednie, soboty,   niedziele, święta i dni wolne od pracy, w godzinach podstawowej ordynacji;

Zad. 5 Oddziału Chirurgii Naczyń z Blokiem Operacyjnym i Pracownią Angiografii - świadczenia udzielane przez lekarza w godzinach podstawowej ordynacji, w czasie dyżuru w dni powszednie, soboty, niedziele, święta i dni wolne od pracy;

Zad. 6 Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym – świadczenia udzielane przez lekarza w czasie dyżuru w dni powszednie, soboty, niedziele, święta i dni wolne od pracy;

Zad. 7 Oddział Chorób Dzieci z Pododdziałem Pulmonologii Dziecięcej - świadczenia udzielane przez lekarza w czasie dyżuru w dni powszednie, soboty, niedziele, święta
i dni wolne od pracy;

Zad. 8 Oddział Kardiologii z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, Pododdziałem Kardiologii Inwazyjnej – świadczenia udzielane przez lekarza w czasie dyżuru w dni powszednie, soboty, niedziele, święta i dni wolne od pracy;

Zad. 9 Ośrodek Rehabilitacji Dziennej udzielanie świadczeń   z zakresu opieki lekarskiej
w ramach rehabilitacji ogólnoustrojowej dla osób po mastektomii w Przychodni dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej, ul. Kapitulna 4, Przemyśl - wg ustalonego harmonogramu;

Zad. 10 Poradnia Urazowo – Ortopedyczna Dla Dorosłych w lokalizacji, ul. Monte
Cassino 18 - świadczenia udzielane wg harmonogramu i koordynowanie ;

Zad. 11 Poradnia Endokrynologiczna - w lokalizacji ul. Sportowa 6 - świadczenia udzielane wg harmonogramu;

Zad. 12 Poradnia Chorób Płuc - w lokalizacji ul. Sportowa 6 - świadczenia udzielane
wg harmonogramu;

Zad. 13 Poradnia Kardiologiczna - w lokalizacji ul. Sportowa 6 - świadczenia udzielane
wg harmonogramu;

Zad. 14 Poradnia Diabetologiczna - w lokalizacji ul. Sportowa 6 - świadczenia udzielane wg harmonogramu;

Zad. 15 Poradnia Dermatologiczna - w lokalizacji ul. Monte Cassino 18/
ul. Sportowa 6 - świadczenia udzielane wg harmonogramu;

Zad. 16 Poradnia Neurologiczna - świadczenia udzielane wg harmonogramu;

Zad. 17 Podstawowa Opieka Zdrowotna dla dzieci chorych i zdrowych oraz pacjentów dorosłych będących pacjentami Udzielającego zamówienia. Miejscem udzielania świadczeń zdrowotnych będzie Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu
w lokalizacji ul. Sportowa 6.

Zad. 18 Badania psychologiczne z zakresu Medycyny Pracy;

Zad. 19 Konsultacje specjalistyczne z zakresu:

  1. Neurochirurgii,
  2. Reumatologii Dziecięcej,
  3. Endokrynologii,
  4. Kardiologii dziecięcej ( w tym badania EKG z opisem),
  5. Neurologii dziecięcej oraz badania EEG z opisem,
  6. Psychiatrii dziecięcej;

- świadczenia udzielane na rzecz pacjentów hospitalizowanych w Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio w Przemyślu;

Zad. 20 Udzielanie świadczeń z zakresu diagnostyki i pomocy psychologicznej
na rzecz pacjentów hospitalizowanych w Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej/oddziałach szpitalnych.

Umowa o udzielenie świadczeń zdrowotnych zostanie zawarta na czas określony z mocą obowiązywania :

Zad. 1, 2, 7, 8: od 1 marca 2020r. do 28 lutego 2021r.

Zad. 3, 4, 5, 6, 9 - 20: od 1 kwietnia 2020r. do 31 marca 2021r.

Szczegółowe warunki konkursu wraz z materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu w tym projekt umowy oraz formularze oferty zostaną udostępnione oferentom od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia w siedzibie Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu przy ul. Monte Cassino 18 ( Budynek administracji pok. 010 ), na stronie internetowej szpitala www.wszp.pl w zakładce konkursy i ogłoszenia , tel. (016) 677 50 50.

Oferty należy złożyć lub przesłać w kopercie zamkniętej do dnia 19 lutego 2020 roku do godz. 10.00 pod adres:

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

37-700 Przemyśl

ul. Monte Cassino 18

z adnotacją na kopercie:

,,Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie . ………..”

i podaniem swojego adresu zwrotnego lub w Biurze Podawczym (budynek administracji pok. nr 12)

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 lutego 2020 roku o godz. 11:30 w budynku administracji pok. nr 028.

Termin związania z ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert.

W Konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych mogą wziąć udział podmioty dysponujące kwalifikacjami do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym wyżej zakresie lub w  określonej wyżej dziedzinie.

Kryteria oceny ofert Zamawiającego:

1. Porównanie ofert w toku postępowania w sprawie udzielenia zamówienia (zawarcia umowy) o udzielenie świadczeń zdrowotnych obejmować będzie:

a) ciągłość, kompleksowość, dostępność, jakość udzielanych świadczeń, kwalifikacje personelu;

b) cena i liczba oferowanych świadczeń opieki zdrowotnej;

2. Kryteria oceny ofert są jawne i nie podlegają zmianie w toku postępowania.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu Konkursu ofert zostanie zamieszczone na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu w dniu rozstrzygnięcia konkursu.

Oferentowi przysługują środki odwoławcze stosownie do postanowień art. 153 i 154 ustawy
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1373 z późn. zm.) – stosowanych odpowiednio w ramach niniejszego postępowania na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 j.t. z późn. zm.).

Środki odwoławcze nie przysługują na:

1) wybór trybu postępowania;

2) niedokonanie wyboru przyjmującego zamówienie;

3) unieważnienie postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Unieważnianie postępowania:

1. Zamawiający unieważnia postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, gdy:

1) nie wpłynęła żadna oferta;

2) wpłynęła jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu z zastrzeżeniem ust. 2;

3) odrzucono wszystkie oferty;

4) kwota najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej w postępowaniu;

5) nastąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub zawarcie umowy nie leży w interesie pacjentów, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

2. Jeżeli w toku konkursu ofert wpłynęła tylko jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, Zamawiający może przyjąć tę ofertę, gdy z okoliczności wynika, że na ogłoszony ponownie na tych samych warunkach konkurs ofert nie wpłynie więcej ofert.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do:

- odwołania konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w całości lub części oraz do przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art.13 ust.1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (…), (tzw. RODO) informujemy, że:

1)administratorem danych osobowych osób składających ofert jest Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu, adres: ul. Monte Cassino 18, 37-700 Przemyśl;

2)administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych:

nr tel. 16 677 5059

adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ;

3)administrator będzie przetwarzał dane w celu niezbędnym do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw nałożonych na administratora wynikających z art.26,27 ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018r. poz.2190 z późn. zm.),

4)dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem);

5)przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego może nastąpić w oparciu o art.49 ust.1 pkt e Rozporządzenia (celem ustalenia, dochodzenia, ochrony roszczeń wynikających z polisy ubezpieczeniowej).

Dodatkowo zgodnie z art.13 ust.2 RODO informujemy, że:

1) dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia konkursu na świadczenia zdrowotne, nie dłużej niż przez okres 5 lat od daty zakończenia postępowania konkursowego;

2) oferentowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych, jeżeli przetwarzanie danych przez administratora narusza przepisy RODO;

3) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu konkursowym przeprowadzanym w celu wyłonienia wykonawcy umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne objęte konkursem. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest wykonanie obowiązku prawnego nałożonego na administratora polegającego na odrzuceniu oferty;

4) administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

p.o. Dyrektora

Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio

w Przemyślu

dr n. o zdr. Barbara Stawarz

Załączniki:
Pobierz plik (OGŁOSZENIE I KO 2020.pdf)OGŁOSZENIE I KO 2020.pdf1459 kB2020-02-07 13:55
Pobierz plik (Projekt umowy Zad. 1.doc)Projekt umowy Zad. 1.doc139 kB2020-02-07 13:55
Pobierz plik (Projekt umowy Zad. 2.doc)Projekt umowy Zad. 2.doc138 kB2020-02-07 13:55
Pobierz plik (Projekt umowy Zad. 3.docx)Projekt umowy Zad. 3.docx35 kB2020-02-07 13:56
Pobierz plik (Projekt umowy Zad. 4,5,6,7,8.doc)Projekt umowy Zad. 4,5,6,7,8.doc138 kB2020-02-07 13:56
Pobierz plik (Projekt umowy Zad. 9.doc)Projekt umowy Zad. 9.doc147 kB2020-02-07 13:56
Pobierz plik (Projekt umowy Zad. 10.docx)Projekt umowy Zad. 10.docx41 kB2020-02-07 13:56
Pobierz plik (Projekt umowy Zad. 11-16.doc)Projekt umowy Zad. 11-16.doc79 kB2020-02-07 13:56
Pobierz plik (Projekt umowy Zad. 17.doc)Projekt umowy Zad. 17.doc128 kB2020-02-07 13:56
Pobierz plik (Projekt umowy Zad. 18.docx)Projekt umowy Zad. 18.docx36 kB2020-02-07 13:56
Pobierz plik (Projekt umowy zad. 19.doc)Projekt umowy zad. 19.doc108 kB2020-02-07 13:56
Pobierz plik (Projekt umowy Zad. 20a.docx)Projekt umowy Zad. 20a.docx31 kB2020-02-07 13:57
Pobierz plik (Projekt umowy Zad. 20b.docx)Projekt umowy Zad. 20b.docx29 kB2020-02-07 13:57
Pobierz plik (SWKO I  KO 2020.pdf)SWKO I KO 2020.pdf2846 kB2020-02-07 13:57
Pobierz plik (załącznik nr 2 do SWKO.doc)załącznik nr 2 do SWKO.doc44 kB2020-02-07 13:57
Pobierz plik (Załącznik nr 1 do SWKO KO I 2020.doc)Załącznik nr 1 do SWKO KO I 2020.doc177 kB2020-02-10 09:35
Pobierz plik (Rozstrzygnięcie konkursu I 2020.pdf)Rozstrzygnięcie konkursu I 2020.pdf1301 kB2020-02-28 14:55
Pobierz plik (Unieważnienie I 2020.pdf)Unieważnienie I 2020.pdf321 kB2020-02-28 14:55