Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu www.bip.gov.pl

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /wszp_2/templates/wszp/functions.php on line 201

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wszp_2/templates/wszp/library/Designer/Content/SingleArticle.php on line 198

SPRZEDAŻ UŻYWANYCH ZESPOŁÓW PRĄDOTWÓRCZYCH

Znak: Wsz-DAT-1/ZKS/06/2020

Data: 27.01.2020 r.    

  UNIEWAŻNIENIE  PIERWSZEGO  POSTĘPOWANIA  PRZETARGOWEGO

Z  UWAGI  NA  TO,  ŻE  ZAOFEROWANE  PRZEZ  DWÓCH  OFERENTÓW  CENY  BYŁY  NIŻSZE

 OD  CENY  PODANEJ  PRZEZ  SPRZEDAJĄCEGO 

 

O G Ł O S Z E N I E

O  PIERWSZYM  POSTĘPOWANIU  PRZETARGOWYM

NA  SPRZEDAŻ  UŻYWANYCH  ZESPOŁÓW  PRĄDOTWÓRCZYCH „WOLA”

O MOCY  200  kW,  250  kVA  WCHODZĄCYCH  W  SKŁAD  MIENIA

WOJEWÓDZKIEGO  SZPITALA  IM.  ŚW.  OJCA PIO  W  PRZEMYŚLU

Na podstawie: art. 701 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U.2019 poz. 1145, z dnia 19 czerwca 2019 r.);art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (Dz.U. 2018 poz. 2190, z dnia 23 listopada 2018 r.); uchwały nr XII/185/11, Sejmiku Województwa Podkarpackiego, z dnia 29 sierpnia 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Podk. nr 161 poz. 2322 z dnia 10 października 2011r. z późn. zm.); zarządzenia nr 109/2019 Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu, z dnia 11 września 2019 r.

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w  Przemyślu zaprasza Oferentów do PIERWSZEGO PISEMNEGO PRZETARGU  NIEOGRANICZONEGO na sprzedaż niżej wymienionych aktywów trwałych:

Lp.

Asortyment / Nazwa i typ

Numer

Inwentarzowy

Ilość

sztuk

Rok zakupu (przyjęcia do ewidencji)

Jednostkowa

cena w zł.

(brutto)

1.

Zespół prądotwórczy WOLA typ. 84ZPP

-78H12 moc 200 kW, 250 kVA

ST004831

1

2000

14 325,00

2.

Zespół prądotwórczy WOLA typ. 84ZPP

-78H12 moc 200 kW, 250 kVA

ST004842

1

2000

14 325,00

  1. Osoba prowadząca przetarg – Pan Artur Zając, tel. 16 677 54 93
  2. Postępowanie przetargowe zostanie przeprowadzone w dniu 14.02.2020 r. o godz. 11:10 w siedzibie Sprzedającego, tj. w Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio w Przemyślu, ul Monte Cassino 18.
  3. Pisemne Oferty należy składać w siedzibie Sprzedającego, w sekretariacie, lok. nr 12 (I piętro w  nowym budynku administracyjnym), w godz. od 8:00 do 14:45 (w dniach roboczych), w  terminie 14.02.2020 roku do godz. 11:00, w zabezpieczonej kopercie z dopiskiem:

„Oferta w  pierwszym postępowaniu przetargowym na sprzedaż używanych Zespołów prądotwórczych WOLA. Nie otwierać przed dniem 14.02.2020 r. o godz. 11:10”.

 

4. Wymienione w tabeli ceny przedmiotów sprzedaży zawierają podatek od towarów i usług (VAT).

      5. Jednostkowa cena wywoławcza brutto nie może być niższa od podanej w tabeli.

      6. Oferty można składać osobno na poszczególne pozycje aktywów trwałych (1 lub 2), bądź też łącznie jedną ofertę na obydwie pozycje z wykazu.

7.Przedmioty sprzedaży znajdują się w siedzibie Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu, ul. Monte Cassino 18

8.Przed przystąpieniem do przetargu Oferent winien zapoznać się z dokumentacją techniczną wraz ze stanem faktycznym przedmiotu sprzedaży.

9. Przeprowadzenie przez Oferenta oględzin przedmiotu sprzedaży będzie możliwe w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, w godz. 800 – 1400 począwszy od 28.01.2020 r. do 12.02.2020 r.

10. Osoba upoważniona do kontaktu z Oferentami w sprawie oględzin przedmiotu sprzedaży Pan Arkadiusz Wilczak, tel. 16 677 51 20.

11. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Sprzedającego, w sali konferencyjnej – pok. nr 28 (w nowo oddanym do użytkowania budynku administracyjnym), w dniu upływu terminu składania ofert tj. 14.02.2020 r. o godz. 11:10.

12. Otwarcie ofert jest jawne, w związku z tym Oferenci mogą być obecni przy otwarciu ofert.

13. Wybór oferty nastąpi w drodze pisemnego przetargu nieograniczonego, w którym zostanie wybrana najkorzystniejsza oferta cenowa.

14. Wszystkie oferty otrzymane po wyżej określonym terminie zostaną zwrócone Oferentom bez otwierania.

15. Termin związania z ofertą wynosi 30 dni, licząc od dnia wpływu ofert do Sprzedającego. Jeżeli koniec terminu przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, termin upływa następnego dnia roboczego.

16. Pisemna oferta podpisana przez Oferenta lub ustalonego reprezentanta powinna zawierać:

  1. formularz ofertowy wg załącznika nr 1
  2. oświadczenie Oferenta będącego osobą fizyczną wg załącznika nr 2;
  3. wpis z właściwego rejestru, potwierdzający prawo do występowania w imieniu Oferenta, ja`ko osoby prawnej;
  4. pełnomocnictwo w występowaniu w imieniu Oferenta – w przypadku ustalonego reprezentanta.

 

17. Niezwłocznie po otwarciu ofert Sprzedający powiadomi Oferentów o wyniku i jednocześnie zamieści na stronie internetowej Szpitala oraz na tablicy ogłoszeń informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

18. Wszelkie opłaty związane z nabyciem przedmiotu przetargu oraz koszty demontażu, transportu i  przywrócenia do stanu pierwotnego substancji budowlanej po elementach zdemontowanych obciążają w całości nabywcę.

19. Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania przetargowego bez podania przyczyny.

Załączniki:
Pobierz plik (OGŁOSZENIE_NR 5_ZKS_06_2020.pdf)OGŁOSZENIE_NR 5_ZKS_06_2020.pdf826 kB2020-01-27 14:36
Pobierz plik (Regulamin Postępowania Przetargowego Sprzedaży Aktywów Trwałych.pdf)Regulamin Postępowania Przetargowego Sprzedaży Aktywów Trwałych.pdf1758 kB2020-01-27 14:37
Pobierz plik (UMOWA SPRZEDAŻY 1.pdf)UMOWA SPRZEDAŻY 1.pdf418 kB2020-01-27 14:37
Pobierz plik (ZAŁ_NR_1_OFERTA.pdf)ZAŁ_NR_1_OFERTA.pdf676 kB2020-01-27 14:37
Pobierz plik (ZAŁ_NR_2_OŚWIADCZENIE.pdf)ZAŁ_NR_2_OŚWIADCZENIE.pdf227 kB2020-01-27 14:37