Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /wszp_2/templates/wszp/functions.php on line 201

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wszp_2/templates/wszp/library/Designer/Content/SingleArticle.php on line 198

SPRZEDAŻ RUCHOMYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH

Znak: Wsz-DAT-1/ZKS/04/2020

Data: 14.01.2020 r.  

OGŁOSZENIE UNIEWAŻNIONE - BRAK OFERT

O G Ł O S Z E N I E

O III PISEMNYM  POSTĘPOWANIU  PRZETARGOWYM

(I przetarg odbył się 28 listopada 2019; II odbył się 3 stycznia 2020 roku)

NA  SPRZEDAŻ  RUCHOMYCH  AKTYWÓW  TRWAŁYCH

WCHODZĄCYCH  W  SKŁAD  MIENIA

WOJEWÓDZKIEGO  SZPITALA  IM.  ŚW.  OJCA PIO  W  PRZEMYŚLU

Na podstawie: art. 701 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U.2019 poz. 1145, z dnia 19 czerwca 2019 r.);art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (Dz.U. 2018 poz. 2190, z dnia 23 listopada 2018 r.); uchwały nr XII/185/11, Sejmiku Województwa Podkarpackiego, z dnia 29 sierpnia 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Podk. nr 161 poz. 2322 z dnia 10 października 2011r. z późn. zm.); zarządzenia nr 109/2019 Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu, z dnia 11 września 2019 r.

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu zaprasza Oferentów do III  PISEMNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  na  sprzedaż używanych aktywów trwałych wchodzących w skład mienia  własnego, wymienionych zgodnie z poniższym wykazem, bez wskazania ceny przez Sprzedającego

Lp.

Asortyment / Nazwa i typ

Numer

Inwentarzowy

Ilość

sztuk

Rok zakupu

(przyjęcia do ewidencji)

1.

Komora dezynfekcyjna AKD-4I

005062

1

2001

2.

Komora dezynfekcyjna AKD-4I

005063

1

2001

3.

Sterylizator/Aerator gazowy 3M

– STERI-VAC 5XL, model 487 BGP

110288

1

2005

4.

Sterylizator gazowy 3M – STERI-VAC 4 XL,

model 400 DGP z wyposażeniem

100376

1

1997

5.

Echokardiograf

000607

1

1991

6.

Aparat USG Siemens Sonoline SL-1

000262

1

1994

 1. Osoba prowadząca przetarg – Pan Artur Zając, tel. 16 677 54 93
 2. Postępowanie przetargowe zostanie przeprowadzone w dniu 31.01.2020 roku o godz. 11:00 w siedzibie Sprzedającego, tj. w Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio w Przemyślu, ul Monte Cassino 18.
 3. Ofertę należy składać w siedzibie Sprzedającego, w sekretariacie, lok. nr 12 (I piętro w nowym budynku administracyjnym), w godz. od 8:00 do 14:45 (w dniach roboczych), w  terminie do godz. 10:45.

Ofertę należy złożyć w zabezpieczonej kopercie z dopiskiem:

„Oferta w trzecim pisemnym postępowaniu przetargowym na sprzedaż ruchomych aktywów trwałych Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.

Nie otwierać przed dniem 31.01.2020 r. od godz. 11:00”.

 

4. Wywoławcza cena brutto zostanie zaproponowana przez Oferentów w całości lub na poszczególne  przedmioty  sprzedaży,  zgodnie  przedstawionym  wykazem.

5. Wybór oferty nastąpi w drodze przetargu nieograniczonego, w którym zostanie wybrana najkorzystniejsza oferta cenowa.

6. Ruchome aktywa trwałe ujęte w przedmiotowym postępowaniu przetargowym znajdują się w siedzibie Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu, ul. Monte Cassino 18.

7. Przed przystąpieniem do przetargu Oferent winien zapoznać się z dokumentacją techniczną wraz ze stanem faktycznym przedmiotu sprzedaży.

8. Przeprowadzenie przez Oferenta oględzin przedmiotu sprzedaży będzie możliwe w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, w godz. 800 – 1400 począwszy od 15.01.2020r. do 28.01.2020r.

9. Osoba upoważniona do kontaktu z Oferentami w sprawie oględzin przedmiotów sprzedaży Pani Krystyna Delimata, tel. 16 677 50 57.

10. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Sprzedającego, w sali konferencyjnej – pok. nr 28 (w nowo oddanym do użytkowania budynku administracyjnym), w dniu upływu terminu składania ofert tj. 31.01.2020 r. o godz. 11:10.

11. Otwarcie ofert jest jawne, w związku z tym Oferenci mogą być obecni przy otwarciu ofert.

12. Wszystkie oferty otrzymane po wyżej określonym terminie zostaną zwrócone Oferentom bez otwierania.

13. Termin związania z ofertą wynosi 30 dni, licząc od dnia wpływu ofert do Sprzedającego. Jeżeli koniec terminu przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, termin upływa następnego dnia roboczego.

14. Pisemna oferta podpisana przez Oferenta lub ustalonego reprezentanta powinna zawierać:

  1. formularz ofertowy wg załącznika nr 1;
  2. oświadczenie Oferenta będącego osobą fizyczną wg załącznika nr 2;
  3. wpis z właściwego rejestru, potwierdzający prawo do występowania w imieniu Oferenta, jako osoby prawnej;
  4. pełnomocnictwo w występowaniu w imieniu Oferenta – w przypadku ustalonego reprezentanta.

15. Niezwłocznie po otwarciu ofert Sprzedający powiadomi Oferentów o wyniku i jednocześnie zamieści na stronie internetowej Szpitala oraz na tablicy ogłoszeń informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

16. Wszelkie opłaty związane z nabyciem przedmiotu przetargu oraz koszty demontażu, transportu i  przywrócenia do stanu pierwotnego substancji budowlanej po elementach zdemontowanych obciążają w całości nabywcę.

17. Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania przetargowego bez podania przyczyny.

Załączniki:
Pobierz plik (OGŁOSZENIE_NR 3_ZKS_04_2020.pdf)OGŁOSZENIE_NR 3_ZKS_04_2020.pdf877 kB2020-01-14 14:05
Pobierz plik (Regulamin Postępowania Przetargowego Sprzedaży Aktywów Trwałych.pdf)Regulamin Postępowania Przetargowego Sprzedaży Aktywów Trwałych.pdf1758 kB2020-01-14 14:05
Pobierz plik (UMOWA SPRZEDAŻY.pdf)UMOWA SPRZEDAŻY.pdf932 kB2020-01-14 14:05
Pobierz plik (ZAŁ_NR_1_OFERTA.pdf)ZAŁ_NR_1_OFERTA.pdf686 kB2020-01-14 14:05
Pobierz plik (ZAŁ_NR_2_OŚWIADCZENIE.pdf)ZAŁ_NR_2_OŚWIADCZENIE.pdf232 kB2020-01-14 14:05