Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wszp_2/templates/wszp/library/Designer/Content/SingleArticle.php on line 198

Zapytanie ofertowe „USŁUGA DORADCZA PRZYGOTOWANIA STUDIUM WYKONALNOŚCI...(..)

Data:               03.01.2020r.

Znak sprawy: INF/1/ZO/2020

Zgodnie z decyzją zapytanie ofertowe zostało UNIEWAŻNIONE

ZAPROSZENIE

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu zaprasza do składania ofert na: Usługa doradcza przygotowania studium wykonalności, wniosku o dofinansowania oraz koncepcji technicznej projektu planowanego do złożenia w ramach rpo wp 2.1” na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala im św. Ojca Pio w Przemyślu

I.Wymagane dokumenty i warunki stawiane wykonawcom / oferentom:

  • złożenie jednej oferty wg treści załącznika nr 1 do niniejszego zaproszenia.

       II.Miejsce, termin składania i inne warunki ofert:

  1. Oferty pisemne należy składać w zaklejonych kopertach z napisem: ,, Usługa doradcza przygotowania studium wykonalności, wniosku o dofinansowania oraz koncepcji technicznej projektu planowanego do złożenia w ramach rpo wp 2.1’’ Koperta powinna zawierać również nazwę i adres oferenta.
  2. Termin składania ofert do godz. 11.00 – dnia: 13.01.2020r. – w siedzibie zamawiającego: 37-700 Przemyśl; ul. Monte Cassino 18; lokal - Biuro Podawcze; budynek Administracji. Otwarcie ofert 11.15 – dnia 13.01.2020r.
  3. Oferty złożone po terminie będą zwracane bez otwierania.
  4. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert ponosi oferent.

       III.Wybór wykonawcy nastąpi w terminie do dnia: 13.01.2020r.

     IV.Kryteria oceny ofert:

przy wyborze ofert zamawiający będzie się kierował

  • kryterium ceny  –  znaczenie 100 %,

a więc zostanie wybrana oferta najkorzystniejsza, tzn. ta, która zostanie uznana jako ważna i będzie przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i dodatkowego(-ych) kryterium(-ów), określonego(-ych) powyżej, a odnoszących się do przedmiotu zamówienia /ofertę z najniższą ceną *.

V. O wyborze oferty najkorzystniejszej oferenci zostaną powiadomieni pisemnie. Zamawiający podpisze umowę z oferentem, którego oferta spełni wymagania określone w niniejszym zaproszeniu i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria jw.

VI. Informacje o formalnościach

1.Niezwłocznie o wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający zawiadomi wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, poprzez opublikowanie wyników na stronie internetowej szpitala.

2.Zamawiający, po przekazaniu zawiadomienia o wyborze wykonawcy, nie później jednak niż trzy dni robocze od ukazania się informacji o wyborze wykonawcy, zawrze z wybranym wykonawcą umowę, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

3.Jeżeli wykonawca którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, zamawiający wybierze kolejna najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.

4.Zamawiający zastrzega unieważnienie zapytania ofertowego bez podania przyczyn.

5.Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych

VII.Dodatkowe informacje dotyczące realizacji zamówienia:

  1. siedziba Zamawiającego jw. – lokal pomieszczenie Informatyków / budynek C w dni robocze w godz.: 7.00 – 15.00,
  2. kontakt telefoniczny / nr tel.: 509334887 / pracownik: Krzysztof Szczepanik.

 

Z upoważnienia

Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala

im. Św. Ojca Pio w Przemyślu