Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu www.bip.gov.pl

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wszp_2/templates/wszp/library/Designer/Content/SingleArticle.php on line 198

Ogłoszenie o postępowaniu przetargowym na sprzedaż GAMMAKAMERY

Znak: Wsz-DAT-1/ZKS/03/2019

Data: 16.12.2019 r.    

 

 OGŁOSZENIE UNIEWAŻNIONE - BRAK OFERT

 

O G Ł O S Z E N I E

O  PIERWSZYM   POSTĘPOWANIU  PRZETARGOWYM

NA  SPRZEDAŻ  UŻYWANEJ  GAMMAKAMERY  DWUGŁOWICOWEJ - TYP: E CAM

WCHODZĄCEJ  W  SKŁAD  MIENIA

WOJEWÓDZKIEGO  SZPITALA  IM.  ŚW.  OJCA PIO  W  PRZEMYŚLU

Na podstawie: art. 701 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U.2019 poz. 1145, z dnia 19 czerwca 2019 r.);art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (Dz.U. 2018 poz. 2190, z dnia 23 listopada 2018 r.); uchwały nr XII/185/11, Sejmiku Województwa Podkarpackiego, z dnia 29 sierpnia 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Podk. nr 161 poz. 2322 z dnia 10 października 2011r. z późn. zm.); zarządzenia nr 109/2019 Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu, z dnia 11 września 2019 r.

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

zaprasza Oferentów

do pierwszego pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż niżej wymienionego aktywa trwałego:

Lp.

Asortyment / Nazwa i typ

Numer

Inwentarzowy

Ilość

sztuk

Rok zakupu (przyjęcia do ewidencji)

Jednostkowa

cena w zł.

(brutto)

1.

Gammakamera dwugłowicowa - typ: SIEMENS E CAM

ST005093

1

2001

52 219,50

1 .Osoba prowadząca przetarg – Pan Artur Zając, tel. 16 677 54 93 

 

2. Postępowanie przetargowe zostanie przeprowadzone w dniu 07.01.2020 r. o godz. 11:00 w siedzibie Sprzedającego, tj. w Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio w Przemyślu, ul Monte Cassino 18.

 

3. Ofertę należy składać w siedzibie Sprzedającego, w biurze podawczym, lok. nr 06 (w nowo oddanym do użytkowania budynku administracyjnym) w godz. od 8:00 do 14:45, (w dniach roboczych), w  terminie do godz. 11:00.

 

Ofertę należy złożyć w zabezpieczonej kopercie z dopiskiem:

„Oferta w pierwszym pisemnym postępowaniu przetargowym na sprzedaż Gammakamery dwugłowicowej - typ: SIEMENS E CAM wchodzącej w skład mienia Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.

Nie otwierać przed dniem 07.01.2020 r. o godz. 11:15”.

4. Wymieniona w tabeli cena przedmiotu sprzedaży zawiera podatek od towarów i usług (VAT).

5. Jednostkowa cena wywoławcza brutto nie może być niższa od podanej w tabeli.

 

6. Przedmiot sprzedaży znajduje się w siedzibie Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu, ul. Monte Cassino 18.

 

7. Przed przystąpieniem do przetargu Oferent winien zapoznać się z dokumentacją techniczną wraz ze stanem faktycznym przedmiotu sprzedaży.

8. Przeprowadzenie przez Oferenta oględzin przedmiotu sprzedaży będzie możliwe w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, w godz. 800 – 1400 począwszy od 16.12.2019 r do 03.01.2020 r.

9. Osoba upoważniona do kontaktu z Oferentami w sprawie oględzin przedmiotu sprzedaży Pan Artur Zając, tel. 16 677 54 93.

10. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Sprzedającego, w sali konferencyjnej – pok. nr 28 (w nowo oddanym do użytkowania budynku administracyjnym, zlokalizowanym na tyłach Szpitala), w dniu upływu terminu składania ofert tj. 07.01.2020 r. o godz. 11:15.

11. Otwarcie ofert jest jawne, w związku z tym Oferenci mogą być obecni przy otwarciu ofert.

12. Wszystkie oferty otrzymane po wyżej określonym terminie zostaną zwrócone Oferentom bez otwierania.

13. Termin związania z ofertą wynosi 30 dni, licząc od dnia wpływu ofert do Sprzedającego. Jeżeli koniec terminu przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, termin upływa następnego dnia roboczego.

14. Pisemna oferta podpisana przez Oferenta lub ustalonego reprezentanta powinna zawierać:

        1) formularz ofertowy wg załącznika nr 1;

        2) oświadczenie Oferenta będącego osobą fizyczną wg załącznika nr 2; 

        3) wpis z właściwego rejestru, potwierdzający prawo do występowania w imieniu Oferenta, jako osoby prawnej;

       4) pełnomocnictwo w występowaniu w imieniu Oferenta – w przypadku ustalonego reprezentanta.

15. Niezwłocznie po otwarciu ofert Sprzedający zamieści na stronie internetowej Szpitala oraz na tablicy ogłoszeń informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

16. Wszelkie opłaty związane z nabyciem przedmiotu przetargu oraz koszty demontażu, transportu i  przywrócenia do stanu pierwotnego substancji budowlanej po elementach zdemontowanych obciążają w całości nabywcę.

17. Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania przetargowego bez podania przyczyny.

Załączniki:
Pobierz plik (OGŁOSZENIE_NR 2_2019 z podpisem.pdf)OGŁOSZENIE_NR 2_2019 z podpisem.pdf746 kB2019-12-16 09:01
Pobierz plik (Regulamin Postępowania Przetargowego Sprzedaży Aktywów Trwałych.pdf)Regulamin Postępowania Przetargowego Sprzedaży Aktywów Trwałych.pdf1758 kB2019-12-16 09:02
Pobierz plik (UMOWA SPRZEDAŻY.pdf)UMOWA SPRZEDAŻY.pdf422 kB2019-12-16 09:02
Pobierz plik (ZAŁ_NR_1_OFERTA.pdf)ZAŁ_NR_1_OFERTA.pdf773 kB2019-12-16 09:02
Pobierz plik (ZAŁ_NR_2_OŚWIADCZENIE.pdf)ZAŁ_NR_2_OŚWIADCZENIE.pdf272 kB2019-12-16 09:02