Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wszp_2/templates/wszp/library/Designer/Content/SingleArticle.php on line 198

ZAPROSZENIE - „ Sukcesywne dostawy pieczywa, produktów piekarniczych i wędlin"

Nasz znak: WSz/DŻ/60/30/2019                                                                   

Przemyśl, dnia 05.12.2019 r.

ROZSTRZYGNIĘTY

ZAPROSZENIE

Postępowanie prowadzone jest przez Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu
w związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
( tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164) i w oparciu o obowiązujący z Zamawiającego Regulamin Zakupów, Dostaw, Usług i Robót Budowlanych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro.

P.o. Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu zaprasza do składania ofert na: „ Sukcesywne dostawy pieczywa, produktów piekarniczych i wędlin”.

I.Wymagane dokumenty i warunki stawiane wykonawcom (oferentom):

- zapoznanie się z opisem zamówienia w zadaniach;

- złożenie oferty wg treści załączników do niniejszego zaproszenia.

- dokument lub dokumenty, z których będzie wynikać uprawnienie do podpisania oferty (np. aktualny odpis z właściwego rejestru, wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), aktualny statut spółki, aktualny rejestr handlowy), wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania propozycji cenowej, (potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę).

Dodatkowo wymagane jest potwierdzone za zgodność z oryginałem zezwolenie na obrót żywnością lub inny dokument wydany przez Państwowy Inspektorat Sanitarny dopuszczający dostawcę do obrotu produktami spożywczymi.

Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z dokumentu, o którym mowa powyżej, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę.

II.Miejsce, termin składania i inne warunki ofert:

Oferty pisemne należy składać w zaklejonych kopertach z napisem: „Sukcesywne dostawy pieczywa, produktów piekarniczych i wędlin”

 1. Koperta powinna zawierać również nazwę i adres oferenta.
 2. Termin składania ofert do godz. 11.00 – dnia: 17.12.2019 r. – w siedzibie Zamawiającego: 37-700 Przemyśl ; ul. Monte Cassino 18 ; Biuro Podawcze Szpitala lub za pośrednictwem poczty.
 3. Otwarcie złożonej oferty cenowej nastąpi w dniu 17.12.2019 r. o godz. 11.15 w siedzibie Zamawiającego 37-700 Przemyśl; ul. Monte Cassino 18
 4. Oferty złożone po terminie będą zwracane bez otwierania.
 5. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert ponosi oferent.

III.Wybór wykonawcy nastąpi w terminie do dnia: 20.12.2019 r.

IV.Kryteria oceny ofert:

Przy wyborze ofert zamawiający będzie się kierował kryterium ceny – znaczenie 100 %

– a więc zostanie wybrana oferta najkorzystniejsza, tzn. ta, z najniższą ceną ( wartością brutto za całość zamówienia w zadaniu) przy założeniu spełnienia wymagań stawianych w opisach przedmiotu zamówienia

 

V.Informacje dodatkowe o rozstrzygnięciu:

  1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający poinformuje wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia poprzez stronę internetową Zamawiającego o wynikach oceny ofert.
  2. Zamawiający podpisze umowę z oferentem, którego oferta spełni wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia oraz niniejszym zaproszeniu a także zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria. Umowa zostanie zawarta wg projektu umowy, stanowiącego załącznik do zaproszenia .
  3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
  4. Zamawiający zastrzega unieważnienie zapytania ofertowego bez podania przyczyn.
  5. Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Prawo Zamówień Publicznych.

VI.Dodatkowe informacje dotyczące realizacji zamówienia:

Osobą wyznaczoną do kontaktu z Oferentami i udzielania informacji dotyczących postępowania jest Regina Środek pod nr tel. 16 677 50 80, w dni robocze w godz.: 7:00 – 14:30.

 

                       Z A T W I E R D Z I Ł:

Z-ca DYREKTORA

ds. Administracyjno – Technicznych

Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio

w Przemyślu

Robert Wyskiel

 

Wykonała:

Regina Środek