Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wszp_2/templates/wszp/library/Designer/Content/SingleArticle.php on line 198

O G Ł O S Z E N I E O II PISEMNYM POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM

Znak: Wsz-DAT-1/ZKS/02/2019

Data: 06.12.2019 r.    

OGŁOSZENIE UNIEWAŻNIONE - BRAK OFERT

O G Ł O S Z E N I E

II  PISEMNYM  POSTĘPOWANIU  PRZETARGOWYM

(I przetarg odbył się 28 listopada 2019 roku)

NA  SPRZEDAŻ  RUCHOMYCH  AKTYWÓW  TRWAŁYCH

WCHODZĄCYCH  W  SKŁAD  MIENIA

WOJEWÓDZKIEGO  SZPITALA  IM.  ŚW.  OJCA PIO  W  PRZEMYŚLU

Na podstawie: art. 701 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U.2019 poz. 1145, z dnia 19 czerwca 2019 r.);art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (Dz.U. 2018 poz. 2190, z dnia 23 listopada 2018 r.); uchwały nr XII/185/11, Sejmiku Województwa Podkarpackiego, z dnia 29 sierpnia 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Podk. nr 161 poz. 2322 z dnia 10 października 2011r. z późn. zm.); zarządzenia nr 109/2019 Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu, z dnia 11 września 2019 r.

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

zaprasza Oferentów

do

II PISEMNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO (I przetarg odbył się 28 listopada 2019 roku) na sprzedaż używanych aktywów trwałych wchodzących w skład mienia własnego, wymienionych zgodnie z poniższym wykazem

Lp.

Asortyment / Nazwa i typ

Numer

Inwentarzowy

Ilość

sztuk

Rok zakupu (przyjęcia do ewidencji)

Jednostkowa

cena w zł.

(brutto)

1.

Komora dezynfekcyjna AKD-4I

005062

1

2001

26 125,00

2.

Komora dezynfekcyjna AKD-4I

005063

1

2001

26 125,00

3.

Sterylizator/Aerator gazowy 3M

– STERI-VAC 5XL, model 487 BGP

110288

1

2005

31 605,00

4.

Sterylizator gazowy 3M

STERI-VAC 4 XL, model 400 DGP

z wyposażeniem

100376

1

1997

15 550,00

5.

Echokardiograf

000607

1

1991

6 248,00

6.

Aparat USG Siemens Sonoline SL-1

000262

1

1994

651,00

1. Osoba prowadząca przetarg – Pan Artur Zając, tel. 16 677 54 93

 

2. Postępowanie przetargowe zostanie przeprowadzone w dniu 03.01.2020 r. o godz. 11:00 w siedzibie Sprzedającego, tj. w Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio w Przemyślu, ul Monte Cassino 18.

3. Ofertę należy składać w siedzibie Sprzedającego, w biurze podawczym, lok. nr 06 (w nowo oddanym do użytkowania budynku administracyjnym) w godz. od 8:00 do 14:45, (w dniach roboczych), w  terminie do godz. 11:00.

Ofertę należy złożyć w zabezpieczonej kopercie z dopiskiem:

„Oferta w drugim pisemnym postępowaniu przetargowym na sprzedaż ruchomych aktywów trwałych Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.

Nie otwierać przed dniem 03.01.2020 r. o godz. 11:15”.

 

4. Wymienione w tabeli ceny ruchomych aktywów trwałych zawierają podatek od towarów i usług (VAT).

5. Jednostkowa cena wywoławcza brutto nie może być niższa od podanej w tabeli.

6. Ruchome aktywa trwałe ujęte w przedmiotowym postępowaniu przetargowym znajdują się w siedzibie Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu, ul. Monte Cassino 18.

7. Przed przystąpieniem do przetargu Oferent winien zapoznać się z dokumentacją techniczną wraz ze stanem faktycznym przedmiotu sprzedaży

8. Przeprowadzenie przez Oferenta oględzin przedmiotu sprzedaży będzie możliwe w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, w godz. 800 – 1400 począwszy od 09.12.2019 r do 20.12. 2019 r.

9. Osoba upoważniona do kontaktu z Oferentami w sprawie oględzin przedmiotów sprzedaży Pani Krystyna Delimata, tel. 16 677 50 57.

10. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Sprzedającego, w sali konferencyjnej – pok. nr 28 (w nowo oddanym do użytkowania budynku administracyjnym, zlokalizowanym na tyłach Szpitala), w dniu upływu terminu składania ofert tj. 03.01.2020 r. o godz. 11:15.

11. Otwarcie ofert jest jawne, w związku z tym Oferenci mogą być obecni przy otwarciu ofert.

12. Wszystkie oferty otrzymane po wyżej określonym terminie zostaną zwrócone Oferentom bez otwierania.

13. Termin związania z ofertą wynosi 30 dni, licząc od dnia wpływu ofert do Sprzedającego. Jeżeli koniec terminu przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, termin upływa następnego dnia roboczego.

14. Pisemna oferta podpisana przez Oferenta lub ustalonego reprezentanta powinna zawierać:

    1. formularz ofertowy wg załącznika nr 1
    2. oświadczenie Oferenta będącego osobą fizyczną wg załącznika nr 2;
    3. wpis z właściwego rejestru, potwierdzający prawo do występowania w imieniu Oferenta, jako osoby prawnej;
    4. pełnomocnictwo w występowaniu w imieniu Oferenta – w przypadku ustalonego reprezentanta.

15. Niezwłocznie po otwarciu ofert Sprzedający zamieści na stronie internetowej Szpitala oraz na tablicy ogłoszeń informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

16.Wszelkie opłaty związane z nabyciem przedmiotu przetargu oraz koszty demontażu, transportu i  przywrócenia do stanu pierwotnego substancji budowlanej po elementach zdemontowanych obciążają w całości nabywcę.

17. Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania przetargowego bez podania przyczyny.

Załączniki:
Pobierz plik (Regulamin Postępowania Przetargowego Sprzedaży Aktywów Trwałych.pdf)Regulamin Postępowania Przetargowego Sprzedaży Aktywów Trwałych.pdf1758 kB2019-12-06 14:45
Pobierz plik (UMOWA SPRZEDAŻY.pdf)UMOWA SPRZEDAŻY.pdf424 kB2019-12-06 14:45
Pobierz plik (ZAŁ_NR_1_OFERTA.pdf)ZAŁ_NR_1_OFERTA.pdf773 kB2019-12-06 14:45
Pobierz plik (ZAŁ_NR_2_OŚWIADCZENIE.pdf)ZAŁ_NR_2_OŚWIADCZENIE.pdf272 kB2019-12-06 14:45
Pobierz plik (OGŁOSZENIE NR _2.pdf)OGŁOSZENIE NR _2.pdf848 kB2019-12-09 13:32