Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu www.bip.gov.pl

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /wszp_2/templates/wszp/functions.php on line 201

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wszp_2/templates/wszp/library/Designer/Content/SingleArticle.php on line 198

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI POCZTOWE W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM I USŁUGI KURIERSKIE

Komórka organizacyjna: Dział Gospodarczy

Znak sprawy: WSz/DAT-1 /296 / 2019

Data: 06.12.2019 r.

ROZSTRZYGNIĘTY

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

NA USŁUGI POCZTOWE W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM
I USŁUGI KURIERSKIE

Postępowanie prowadzone jest przez Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio
w Przemyślu w związku z art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r.  poz. 1579 z późn. zm.) oraz w oparciu o obowiązujący
u Zamawiającego Regulamin Zakupów, Dostaw, Usług i Robót Budowlanych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro.

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu kieruje zapytanie ofertowe
i zaprasza do złożenia oferty na usługi pocztowe zgodnie z opisem określonym w „Formularzu cenowym” niniejszej dokumentacji, stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego. Zamawiający zastrzega co następuje:

1. Nie dopuszcza składania ofert częściowych, wariantowych oraz równoważnych.

2. Rozliczenia z Zamawiającym mogą się odbywać tylko w walucie polskiej.

3. Zamawiający zastrzega sobie dla usług w obrocie krajowym osobiste wykonanie

   Zamówienia przez Wykonawcę bez udziału podwykonawców.

  

Zamawiający wymaga wykonania zamówienia o okresie 12 miesięcy w terminie: od dnia 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku. Zamawiający przewiduje zawarcie umowy na w/w okres zgodnie z zapisami określonymi w Załączniku nr 3 do Zapytania ofertowego „Warunki umowy”.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie powszechnych  usług pocztowych
w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481) w obrocie krajowym i zagranicznym i niepowszechnych usług kurierskich dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu z siedzibą w Przemyślu ul. Monte Cassino 18 , w zakresie:

przyjmowania, przemieszczania i dostarczania przesyłek pocztowych oraz dostarczania  ewentualnych zwrotów.

Ilości wskazane w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego są wielkościami orientacyjnymi, przyjętymi dla celu porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Zamawiający zastrzega, że rzeczywiste ilości przesyłek wynikać będą z aktualnych potrzeb  Zamawiającego  i mogą odbiegać od ilości podanych w formularzy cenowym.  Wykonawcy, z którym Zamawiający podpisze umowę nie przysługuje roszczenie
o realizację usługi w wielkościach podanych  w tabeli  formularza cenowego.

Szczegółowe informacje dotyczące wykonania usługi:

Przez przesyłki pocztowe, będące przedmiotem zamówienia rozumie się przesyłki listowe w formatach S, M i L :

a)    zwykłe – nierejestrowane, nie będące przesyłkami najszybszej kategorii w obrocie krajowym i zagranicznym

b)    zwykłe priorytetowe - nierejestrowane, najszybszej kategorii w obrocie krajowym i zagranicznym,

c)    polecone – przesyłki rejestrowane nie będące przesyłkami najszybszej kategorii w obrocie krajowym i zagranicznym,

d)    polecone priorytetowe - przesyłki rejestrowane najszybszej kategorii w obrocie krajowym i zagranicznym,

e)    polecone za zwrotnym potwierdzeniem odbiory (ZPO) – przesyłki nie będące przesyłkami najszybszej kategorii przyjęte za potwierdzeniem nadania i doręczone za pokwitowaniem odbioru w obrocie krajowym

f)     polecone priorytetowe za zwrotnym potwierdzeniem odbiory (ZPO) – przesyłki najszybsze, przyjęte za potwierdzeniem nadania  i doręczone za pokwitowaniem odbioru w obrocie krajowym

Wymiary przesyłek listowych (krajowych i zagranicznych) wynoszą:

MAKSIMUM: suma długości, szerokości i wysokości - 900 mm, przy czym największy z tych wymiarów (długość) nie może przekroczyć 600 mm

MINIMUM: wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm

PRZY CZYM:

FORMAT S to przesyłki krajowe o wymiarach:

MINIMUM - wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm

MAKSIMUM - żaden z wymiarów nie może przekroczyć: wysokość 20 mm, długość 230 mm, szerokość 160 mm

FORMAT M to przesyłki krajowe o wymiarach:

MINIMUM - wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm

MAKSIMUM -żaden z wymiarów nie może przekroczyć: wysokość 20 mm, długość 325 mm, szerokość 230 mm

FORMAT L to przesyłki krajowe o wymiarach:

MINIMUM - wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm

MAKSIMUM -suma długości, szerokości i wysokości 900 mm, przy czym największy z tych wymiarów (długość) nie może przekroczyć 600 mm

Wszystkie wymiary przyjmuje się z tolerancją +/-2 mm

Paczki.

Przez paczki rozumie się paczki:

Zwykłe  - rejestrowanie nie będące paczkami najszybszej kategorii – za zwrotnym potwierdzeniem odbioru(ZPO)

Priorytetowe  - rejestrowane najszybszej kategorii  - za zwrotnym potwierdzeniem odbioru(ZPO)

Przesyłki kurierskie

Zakres i rodzaje usług kurierskich wskazane w „Formularzu cenowym”, będącym Załącznikiem nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.

Wymagania :

 1. Nadawanie przesyłek następować będzie w siedzibie Zamawiającego raz dziennie           w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. w godz.11.00 – 12.00, a kurierskich wg potrzeb Zamawiającego, po uprzednim telefonicznych zleceniu usługi na ogólnie dostępnej infolinii lub nr telefonu wskazanym przez Wykonawcę Zamawiającemu.
 2. Przesyłki dostarczane będą przez Wykonawcę do każdego wskazanego miejsca w kraju i za granicą objętego Porozumieniem ze Światowym Związkiem Pocztowym,
 3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Zamawiającemu  potwierdzenie / pokwitowanie odbioru przesyłki przez adresata  niezwłocznie po dokonaniu doręczenia przesyłki.
 4. Wykonawca zaakceptuje wzory zwrotnych potwierdzeń odbioru w trybach specjalnych zamieszczone na stronie internetowej Wykonawcy.
 5. Wykonawca będzie dostarczał przesyłki pocztowe z zachowaniem wskaźników terminowości doręczeń określonych w ustawie z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo Pocztowe ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1481) oraz przepisów wykonawczych do w.w. ustawy.
 1. W przypadku nieobecności adresata, przedstawiciel Wykonawcy pozostawia zawiadomienie ( awizo) o prośbę podjęcia  przesyłki ze wskazaniem, gdzie  i kiedy adresat może odebrać przesyłkę. Pierwszy termin odbioru wynosi 7 dni, licząc od dnia pozostawienia  zawiadomienia (awizo). W przypadku niepodjęcia  przesyłki w tym terminie, przesyłka jest awizowana powtórnie poprzez pozostawienie drugiego zawiadomienia o możliwości odbioru przesyłki w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty pierwszego zawiadomienia. Po upływie terminu odbioru , przesyłka zwracana jest Zamawiającemu wraz z podanie przyczyny nie odebrania przez adresata. Przepisy obowiązujące w tym zakresie to: Ustawa Prawo pocztowe, Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji  z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego ( Dz. U. z 2013 r. poz. 545), Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie reklamacji usług pocztowych ( Dz. U. 2013 poz. 1468 z późn. zm.) oraz regulaminy Wykonawcy.
  1. w przypadku zmiany stawki podatku VAT na usługi pocztowe może nastąpić zmiana cen jednostkowych odpowiednio do stawki podatku,
  2. w przypadku, jeżeli konieczność wprowadzenia zmian wynika z uregulowań prawnych w zakresie ustalania lub zatwierdzania cen za powszechne usługi pocztowe w rozumieniu ustawy Prawo Pocztowe, a także w przypadku, kiedy ich wprowadzenie wynika z okoliczności powodujących , iż zmiana  w/ w cen leży w interesie publicznym,
  3. ceny określone przez Wykonawcę w ofercie ulegają obniżeniu w toku realizacji zamówienia , w przypadku , gdy opłaty pocztowe wynikają ze standardowego cennika lub Regulaminu Wykonawcy  będą niższe od cen wynikających w przedłożonej ofercie. Wykonawca ma obowiązek wówczas zastosować względem Zamawiającego obniżone opłaty pocztowej, dla usług , wynikające ze swojego aktualnego cennika lub regulaminu.
 1. Zamawiający zobowiązuje się do umieszczania oznaczenia potwierdzającego wniesienie opłaty za usługę w formie odcisku pieczęci o treści ustalonej z Wykonawcą.
 2. Do przesyłek używane będą potwierdzenia odbioru Wykonawcy dostarczane Zamawiającemu nieodpłatnie.
 3. Rozliczanie i regulowanie należności za świadczone usługi następować będzie w cyklu miesięcznym.
 4. Wykonawca w trakcie trwania umowy zapewni nieodpłatnie niezbędne dokumenty, formularze, druki, blankiety, itp. w ilościach niezbędnych do realizacji umowy.
 5. Zamawiający nie wyraża zgody na stosowanie programu elektronicznego procesu nadawania przesyłek.
 6. Waga przesyłki ustalana będzie w formie zamkniętej.
 7. Zamawiający będzie korzystał z własnych opakowań przesyłek i paczek z wyjątkiem opakowań dla przesyłek kurierskich o masie do 1 kilograma, które w niezbędnych ilościach dla Zamawiającego dostarczy nieodpłatnie Wykonawca.
 8. Zamawiający zobowiązuje się do właściwego przygotowania przesyłek oraz sporządzania zestawień dla przesyłek w dwóch egzemplarzach (w tym jeden dla Wykonawcy).
 9. Odbiór przesyłek przyjętych do wyekspediowania będzie każdorazowo potwierdzany przez Wykonawcę pieczątką z  podpisem i datą  w prowadzonych rejestrach tj. książkach nadawczych, zestawieniach ilościowych. 
 10. Miejscem dostarczenia przesyłek zwrotnych i potwierdzania odbioru nie dostarczonych przesyłek jest  siedziba Szpitala  Przemyśl ul. Monte Cassino 18, Biuro Podawcze. pok. 06 parter w dni robocze w godz. 700  - 1300 .
 11. Cena podana przez Wykonawcę nie będzie podlegała zmianom przez okres realizacji zamówienia, z trzema wyjątkami:

 1. Zamawiającemu przysługuje możliwość korzystania z programów rabatowych oferowanych przez Wykonawcę w toku realizacji umowy.
 2. Przygotowanie umowy uwzględniającej warunki opisane w niniejszym zapytaniu należy do Wykonawcy.

Osoby uprawnione do kontaktu z Zamawiającym:

- Kierownik Działu Gospodarczego tel.  16 677 50 60.

1.   Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest do złożenia:

1)    wypełnionego formularza „Oferty”, będącego Załącznikiem nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego;

2)    wypełnionego „Formularza cenowego”, będącego Załącznikiem nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego;

3)    aktualnego dokumentu poświadczającego formę prawną prowadzonej działalności np. odpis z właściwego rejestru przedsiębiorców ( np. KRS, CEiDG);

4)    aktualnego wpisu do rejestru operatorów pocztowych;

5)    stosowne pełnomocnictwo – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego z ofertą odpisu właściwego rejestru

2.   Kryteria wyboru ofert: cena  -  100%

3.   Opis przygotowania oferty

1)   Oferta musi być sporządzona na Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego w języku polskim, pismem czytelnym.

2)    Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

3)    Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.

4)    Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.

4.   Miejsce składania i otwarcia ofert:

       1) Ofertę (wg załączonego poniżej wzoru), w formie pisemnej należy przesłać lub złożyć

         osobiście w siedzibie Zamawiającego: Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio

         w Przemyślu, 37 – 700 Przemyśl, ul. Monte Cassino 18 /biuro podawcze - pokój nr

         06 w szczelnie zamkniętej kopercie z dopiskiem „: Oferta na usługi pocztowe w roku

         2020– znak sprawy: WSz/DAT-1 /296 / 2019 w terminie do dn. 13.12.2019r.

           do godz. 12°°.” 

       2) Otwarcie ofert nastąpi w dn.13.12.2019 r. o godz. 12²º w budynku byłej Pralni

           pokój nr 12 (Dział Gospodarczy) w siedzibie Zamawiającego.

       3) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

       4) Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT – PLIK W ZAŁĄCZNIKU

    

5. Informacje o formalnościach:

1) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich

     Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia poprzez zamieszczenie

     wyników postępowania na stronie internetowej szpitala.

2) Zamawiający, po zamieszczeniu informacji o wyborze wykonawcy na stronie internetowej

     szpitala, nie później jednak niż w terminie związania ofertą, zawrze z wybranym

   Wykonawcą umowę, o treści zgodnej z zapisami określonymi w Załączniku nr 3 do

     Zapytania ofertowego „Warunki umowy”.

3) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy,

     Zamawiający wybierze kolejną najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez

     przeprowadzenia ich ponownej oceny.

   4) Zamawiający zastrzega unieważnienie zapytania ofertowego bez podania przyczyn.

   5) Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych

       uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku

     zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

   Załączniki:

   1/ Formularz cenowy – załącznik nr 1

   2/ Oferta – załącznik nr 2

   3/ Warunki umowy– załącznik nr 3

   4/ Klauzula informacyjna – załącznik nr 4

      

                                                                                           Z-ca Dyrektora

                                                                             Ds. Administracyjno-Technicznych

                                                                         Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio

                                                                                              w Przemyślu

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (Załącznik nr 1.pdf)Załącznik nr 1.pdf386 kB2019-12-06 14:16
Pobierz plik (Załącznik nr 2.pdf)Załącznik nr 2.pdf120 kB2019-12-06 14:16
Pobierz plik (Załącznik nr 3.pdf)Załącznik nr 3.pdf206 kB2019-12-06 14:16
Pobierz plik (Załącznik nr 4.pdf)Załącznik nr 4.pdf200 kB2019-12-06 14:16
Pobierz plik (Zapytanie ofertowe na usługi pocztowe i kurierskie 2020 rok.pdf)Zapytanie ofertowe na usługi pocztowe i kurierskie 2020 rok.pdf231 kB2019-12-06 14:16
Pobierz plik (Informacja o zmianie terminu sładania i otwarcia ofert.docx)Informacja o zmianie terminu sładania i otwarcia ofert.docx12 kB2019-12-12 12:12
Pobierz plik (Odpowiedzi na pytania.docx)Odpowiedzi na pytania.docx18 kB2019-12-12 12:13
Pobierz plik (Informacja o wyborze wykonawcy.pdf)Informacja o wyborze wykonawcy.pdf264 kB2019-12-18 12:26