Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu www.bip.gov.pl

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /wszp_2/templates/wszp/functions.php on line 201

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wszp_2/templates/wszp/library/Designer/Content/SingleArticle.php on line 198

Zapytanie ofertowe - Dostawa odzieży i obuwia

Nasz znak:        WSz/DAT-1/ 95 /2019

Data:                20.11.2019 r.

ROZSTRZYGNIĘTY

ZAPROSZENIE

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu zaprasza do składania ofert  na:

 

Dostawa odzieży i obuwia dla pracowników Wojewódzkiego Szpitala im. Św Ojca Pio w Przemyślu

 

I. Zamawiający:

 

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

ul. Monte Cassino 18,

37-700 Przemyśl

 

 

II. Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa odzieży , obuwia dla pracowników Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia według zadań znajduje się w Załącznikach 1,2,3,4,5

III.  Osoba uprawniona do porozumiewania się z oferentami:

1.      Pracownik z Działu Gospodarczego:

Referent Iwona Pałubniak

tel.: 16 677 50 62

IV. Wymagane dokumenty i warunki stawiane wykonawcom  /  oferentom:

 

-        złożenie jednej oferty wg treści załącznika do niniejszego zaproszenia,

-        Certyfikat CE

-        Odzież i obuwie ma spełniać podstawowe wymogi Polskiej Normy

-        dokument lub dokumenty, z których będzie wynikać uprawnienie do podpisania oferty (np. aktualny odpis z właściwego rejestru, wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), aktualny statut spółki, aktualny rejestr handlowy), wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania propozycji cenowej, (potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę),

-        jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z dokumentu, o którym mowa powyżej, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę,

V. Kontakt z zamawiającym w przypadku niejasności do zapytania ofertowego:

 

1.      W przypadku pojawienia się pytań do zapytania ofertowego :

– Pytania należy kierować do dnia 25.11.2019r do godziny 10:00  przez Wykonawcę w formie edytowalnej na poniżej przedstawione adresy mail.:

Beata Strawińska

Przewodniczący ds. realizacji zamówień

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Iwona Pałubniak

Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Zamawiający niezwłocznie odpowie na zadane przez Wykonawców pytania nie później niż do 25.11.2019r do godziny 15:00

3. W przypadku pytań po terminie Zamawiający nie jest zobowiązany udzielić na nie odpowiedzi.

VI.  Miejsce, termin składania i inne warunki ofert:

 

1.      Oferty pisemne należy składać w siedzibie Zamawiającego:

Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu,

37 – 700 Przemyśl, ul. Monte Cassino 18,

biuro podawcze pok. 06

Nowy budynek administracyjny

w szczelnie zamkniętej i zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Stała Komisja ds. Realizacji Zamówień” i oznaczeniem: „Zakup i dostawa odzieży , obuwia dla pracowników wojewódzkiego Szpitala im. Św Ojca Pio w Przemyślu.”

Koperta powinna zawierać również nazwę i adres oferenta.

2.      Termin składania ofert do godz. 10:45 – dnia: 27.11.2019. w siedzibie Zamawiającego,

3.      Termin otwarcia ofert godz.11:00 – dnia: 27.11.2019r. w siedzibie Zamawiającego.

4.      Oferty złożone po terminie będą zwracane bez otwierania.

5.      Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert ponosi oferent.

6.      Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

7.      Informacja z otwarcia ofert zostanie zamieszczona na stronie internetowej   Zamawiającego.

VII. Opis sposobu przygotowania ofert:

 

1.      Ofertę należy sporządzić zgodnie z formularzem – Kosztorysem ofertowym stanowiącym zał. nr 1 do niniejszego zaproszenia.

2.      Do oferty należy dołączyć:

-        zał. nr 1 „Kosztorys ofertowy”,

-        zał. nr 2 „projekt umowy” jednostronnie podpisany przez Wykonawcę

-        zał.nr.3 Katalogi odzieży i obuwia na dostawy którego została złożona oferta z zaznaczeniem modelu

3.      Do oferty należy dołączyć wszystkie dokumenty przedstawione w rozdziale IV „Wymagane dokumenty i warunki stawiane wykonawcom  /  oferentom”.

4.      Wszystkie załączniki do oferty oraz dokumenty stanowiące oświadczenia powinny być        podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Upoważnienia muszą     wynikać z dokumentów przedstawionych przez Wykonawcę.

5.      Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertą.

VIII.  Kryteria oceny ofert:

Kryteria oceny ofert:

a) kryterium ceny 100% 

Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta z najniższą ceną.

IX.  Wybór wykonawcy:

 1. Wybór wykonawcy nastąpi maks.  do dnia: 7 dni od dnia otwarcia ofert.
 2. O wyborze najkorzystniejszej oferty, Wykonawca zostanie powiadomiony poprzez informację zamieszczoną na stronie internetowej Szpitala. Zamawiający podpisze umowę z wybranym Wykonawcą, którego oferta spełni wymagania określone w niniejszym zaproszeniu i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium.

X. Zawarcie umowy:

Zamawiający zawrze umowę według wzoru stanowiącego zał. nr 2 „projekt umowy” do niniejszego zaproszenia z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertą.

XI.Zawarcie umowy:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Załączniki:

 • Zał. nr 1 „formularz cenowo ofertowy”,
 • Zał. nr 2 „projekt umowy”,
 • Zał. nr 1 - 2019
 • Zał. nr 2 - 2019
 • Zał. nr 3 - 2019
 • Zał. nr 4 - 2019
 • Zał. nr 5 - 2019
 • Zaproszenie 2019.pdf

Z upoważnienia

z-cy Dyrektora ds. Administracyjno –Technicznych

Wojewódzkiego Szpitala

im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

Robert Wyskiel

I.          Opis sposobu przygotowania ofert:

Załączniki:
Pobierz plik (ZAPROSZENIE 2019.pdf)ZAPROSZENIE 2019.pdf422 kB2019-11-20 12:38
Pobierz plik (Zalacznik-nr-1-Kosztorys-ofertowy (1).docx)Zalacznik-nr-1-Kosztorys-ofertowy (1).docx27 kB2019-11-20 12:38
Pobierz plik (Załącznik Nr.1 - 2019r.xlsx)Załącznik Nr.1 - 2019r.xlsx14 kB2019-11-20 12:38
Pobierz plik (Załącznik Nr.2.xlsx)Załącznik Nr.2.xlsx12 kB2019-11-20 12:40
Pobierz plik (Załącznik Nr.3 - 2019r.xlsx)Załącznik Nr.3 - 2019r.xlsx12 kB2019-11-20 12:40
Pobierz plik (Załącznik Nr.4 -2019r.xlsx)Załącznik Nr.4 -2019r.xlsx12 kB2019-11-20 12:40
Pobierz plik (Załącznik Nr.5 - 2019r.xlsx)Załącznik Nr.5 - 2019r.xlsx13 kB2019-11-20 12:40
Pobierz plik (projekt umowy na zakup odzieży i obuwia.docx)projekt umowy na zakup odzieży i obuwia.docx16 kB2019-11-20 13:59
Pobierz plik (Odpowiedzi do postępowania.pdf)Odpowiedzi do postępowania.pdf500 kB2019-11-25 14:14
Pobierz plik (Uzupełnienie do postępowania.pdf)Uzupełnienie do postępowania.pdf499 kB2019-11-26 19:25
Pobierz plik (Wyniki do postępowania ofertowego z dnia 20 11 2019r.pdf)Wyniki do postępowania ofertowego z dnia 20 11 2019r.pdf308 kB2019-12-05 13:26