Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wszp_2/templates/wszp/library/Designer/Content/SingleArticle.php on line 198

Zapytanie ofertowe dot. wykonania demontażu, dostawy i montażu okien PCV

Komórka organizacyjna: Dział Techniczny

Znak sprawy: WSZ/DAT-2/…../2019

Data: 05.11.2019 r.

ROZSTRZYGNIĘTY

Zapytanie ofertowe

 

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu zaprasza do składania ofert na wykonanie demontażu, dostawy i montażu okien PCV opisanych w załączonym do postępowania opisie przedmiotu zamówienia na poziomie 3 w bud. E.

Postępowanie prowadzone jest przez Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu
w związku z art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27) i w oparciu o obowiązujący u Zamawiającego Regulamin Zakupów, Dostaw, Usług i Robót Budowlanych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro.

I. Zamawiający:

 

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu, ul. Monte Cassino 18, 37 ‑ 700 Przemyśl, tel. (016) 677-51-20, tel./sekretariat: (16) 677-50-01, 677-50-02, faks (16) 677-50-03

II. Przedmiot zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest demontaż, dostawa i montaż okien PCV do pomieszczeń umiejscowionym na poziomie 3 w bud. E Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu. Zakres zamówienia podstawowego obejmuje:

 • Demontaż istniejącej stolarki okiennej;
 • Montaż okien z kształtowników nieplastyfikowanego PCV;
 • Wykonanie obróbki wykańczającej szpaletów wewnętrznych oraz zewnętrznych;
 • 2 - krotne malowanie powierzchni szpaletów wewnętrznych;
 • 2 –krotne malowanie powierzchni szpaletów zewnętrznych;

 

 • Zamówienie obejmuje 11 sztuk okien z kształtowników z nieplastyfikowanego PCV o wymiarach 2400 x 1750 mm, kolor profili biały, klamka standardowa z kluczem wraz z obróbką obsadzenia i malowaniem. 
 • Zamówienie obejmuje 5 sztuk okien z kształtowników z nieplastyfikowanego PCV o wymiarach 2400 x 1750 mm, kolor profili biały, klamka standardowa z kluczem, nawiewnik higrosterowany wraz z obróbką obsadzenia i malowaniem

 

Kompletny opis przedmiotu zamówienia został załączony jako załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

 1. III.Termin wykonania przedmiotu umowy:

Zamówienie należy wykonać do dnia 13 grudnia 2019 r.

Podpisanie umowy – do 3 dni roboczych od daty wyboru najkorzystniejszej oferty.

 1. IV.Osobą uprawnioną do porozumiewania się z oferentami jest:

Marek Byrski, pod nr tel.(016) 677-50-06 w godz. 8.30 – 14.00 w dni robocze, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Lubomira Grzybowska, pod nr tel.(016) 677-54-80 w godz. 8.30 – 14.00 w dni robocze,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. V.Istotne warunki, które dotyczą przedmiotu zamówienia i jego realizacji:

 

Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała cenę brutto zawierającą wszystkie koszty związane z przedmiotem zamówienia.

Oferent składający ofertę zgadza się na warunki zawarte w zapytaniu ofertowym oraz projekcie umowy.

Ofertę cenową zawierającą cenę wykonania usługi brutto należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu, ul. Monte Cassino 18 do dnia 20.11.2019r. do godz. 10.00 w Biurze Podawczym w pokój nr 06 Budynku Administracji w szczelnie zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na wymianę okien”.

Zapłata za zrealizowane zamówienie nastąpi przelewem w terminie 30 dni po przekazaniu Zamawiającemu kompletnego i prawidłowo wykonanego przedmiotu umowy na podstawie protokołu podpisanego przez obie strony oraz dostarczenia faktury, na konto Wykonawcy podane na fakturze.

Do dnia 10 grudnia 2019 r. na terenie 3 piętra prowadzone są prace remontowo – budowlane przez firmę Przedsiębiorstwo Remontowo – Budowlane Wojtowicz Zenon.

Termin związania ofertą - 30 dni.

 1. VI.Opis sposobu obliczania ceny.

 

1.Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.

2. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem kompletnego przedmiotu zamówienia.

3. Jedynym kryterium, którym będzie kierował się zamawiający przy wyborze oferty to

         najniższa cena oferty brutto.

 1. III.Informacje o formalnościach

 

 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.11.2019 r. o godz. 11.15 w sali konferencyjnej Budynku Administracji w siedzibie Zamawiającego.
 2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi o wynikach postępowania wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, poprzez opublikowanie wyników na stronie internetowej szpitala.
 3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną, najkorzystniejszą spośród złożonych ofert.
 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od postępowania ofertowego.
Załączniki:
Pobierz plik (opis-przedmiotu-okna.pdf)opis-przedmiotu-okna.pdf678 kB2019-11-18 15:02
Pobierz plik (umowa-okna-projekt.pdf)umowa-okna-projekt.pdf204 kB2019-11-18 15:03
Pobierz plik (zapytanie ofertowe okna.pdf)zapytanie ofertowe okna.pdf83 kB2019-11-19 12:41
Pobierz plik (wynik.pdf)wynik.pdf258 kB2019-11-25 14:47