Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wszp_2/templates/wszp/library/Designer/Content/SingleArticle.php on line 198

KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NR POSTĘPOWANIA: WSZ.ORG/4/46 /VI-KO/2019

ROZSTRZYGNIĘTY

 

O G Ł O S Z EN I E

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

37-700 Przemyśl, ul. Monte Cassino 18

REGON 000314684, NIP 795-206-69-84

WSZ.ORG/4/46 /VI-KO/2019

ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umowy

o udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

 

Przedmiot zamówienia obejmuje udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w niżej wymienionych komórkach organizacyjnych i zakresach:

 1. Zad. 1 Oddział Onkologiczny z Pododdziałem Dziennej Chemioterapii - świadczenia udzielane przez lekarza w czasie dyżuru w dni powszednie, soboty, niedziele, święta i dni wolne od pracy;
 2. Zad. 2 Oddział Urologiczny z Pododdziałem Urologii Onkologicznej - świadczenia udzielane przez lekarza w czasie dyżuru w dni powszednie, soboty, niedziele, święta i dni wolne od pracy
 3. Zad. 3 Oddział Chorób Dzieci z Pododdziałem Pulmonologii Dziecięcej  świadczenia udzielane przez lekarza w godzinach podstawowej ordynacji, kierowanie oddziałem;
 1. Zad. 4 Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Onkologicznej - świadczenia udzielane przez lekarza w godzinach podstawowej ordynacji, w czasie dyżuru w dni powszednie, soboty, niedziele, święta i dni wolne od pracy;
 2. Zad. 5 Szpitalny Oddział Ratunkowy -świadczenia udzielane przez lekarza
  w godzinach podstawowej ordynacji, w czasie dyżuru w dni powszednie, soboty, niedziele, święta i dni wolne od pracy, kierowanie/koordynowanie oddziałem (jeżeli dotyczy);
 3. Zad. 6 Poradnia Chirurgiczna - świadczenia udzielane wg harmonogramu;
 4. Zad. 7 Poradnia Laryngologiczna - świadczenia udzielane wg harmonogramu;
 5. Zad. 8 Poradnia Chorób Piersi - świadczenia udzielane wg harmonogramu;
 6. Zad. 9 Poradnia Endokrynologiczna - świadczenia udzielane wg harmonogramu;
 7. Zad. 10 Pracownia Medycyny Nuklearnej - świadczenia udzielane wg harmonogramu.

Umowa o udzielenie świadczeń zdrowotnych zostanie zawarta na czas określony z mocą obowiązywania :

Zad. 1 - od 1 grudnia 2019r. do 30 listopada 2020r.

Zad. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10 - od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2021r.

Szczegółowe warunki konkursu wraz z materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu w tym projekt umowy oraz formularze oferty zostaną udostępnione oferentom od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia w siedzibie Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu przy ul. Monte Cassino 18 ( Budynek administracji pok. 010 ), na stronie internetowej szpitala www.wszp.pl w zakładce konkursy i ogłoszenia , tel. (016) 677 50 50.

Oferty należy złożyć lub przesłać w kopercie zamkniętej do dnia 14 listopada 2019 roku do godz. 10.00 pod adres:

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

37-700 Przemyśl

ul. Monte Cassino 18

z adnotacją na kopercie:

,,Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie . ………..”

i podaniem swojego adresu zwrotnego lub w Biurze Podawczym (budynek administracji pok. nr 06)

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 listopada 2019 roku o godz. 11:00 w budynku administracji pok. nr 028.

Termin związania z ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert.

W Konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych mogą wziąć udział podmioty dysponujące fachowymi kwalifikacjami do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym wyżej zakresie lub w  określonej wyżej dziedzinie.

Kryteria oceny ofert Zamawiającego:

1. Porównanie ofert w toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielenie świadczeń zdrowotnych obejmować będzie:

a) ciągłość, kompleksowość, dostępność, jakość udzielanych świadczeń, kwalifikacje personelu;

b) cena i liczba oferowanych świadczeń opieki zdrowotnej;

2. Kryteria oceny ofert są jawne i nie podlegają zmianie w toku postępowania.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu Konkursu ofert zostanie zamieszczone na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu w dniu rozstrzygnięcia konkursu.

Oferentowi przysługują środki odwoławcze stosownie do postanowień art. 153 i 154 ustawy
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1373 z późn. zm.)

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do:

- odwołania konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w całości lub części oraz do przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

 KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art.13 ust.1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (…), (tzw. RODO) informujemy, że:

1) administratorem danych osobowych osób składających ofert jest Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu, adres: ul. Monte Cassino 18, 37-700 Przemyśl;

2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych:

nr tel. 16 677 5059

adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ;

3) administrator będzie przetwarzał dane w celu niezbędnym do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw nałożonych na administratora wynikających z art.26,27 ustawy o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018r. poz.2190 z późn. zm.),

4) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem);

5) przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego może nastąpić w oparciu o art.49 ust.1 pkt e Rozporządzenia (celem ustalenia, dochodzenia, ochrony roszczeń wynikających z polisy ubezpieczeniowej).

Dodatkowo zgodnie z art.13 ust.2 RODO informujemy, że:

1) dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia konkursu na świadczenia zdrowotne, nie dłużej niż przez okres 5 lat od daty zakończenia postępowania konkursowego;

2) oferentowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych, jeżeli przetwarzanie danych przez administratora narusza przepisy RODO;

3) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu konkursowym przeprowadzanym w celu wyłonienia wykonawcy umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne objęte konkursem. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest wykonanie obowiązku prawnego nałożonego na administratora polegającego na odrzuceniu oferty;

4) administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

Dyrektor

Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio

w Przemyślu

Piotr Ciompa