Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu www.bip.gov.pl

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /wszp_2/templates/wszp/functions.php on line 201

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wszp_2/templates/wszp/library/Designer/Content/SingleArticle.php on line 198

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG I PLACÓW 2019/2020

ROZSTRZYGNIĘTY

O G Ł O S Z EN I E

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

37-700 Przemyśl, ul. Monte Cassino 18

REGON 000314684, NIP 795-206-69-84

 

Komórka organizacyjna: Dział Gospodarczy

Znak sprawy: WSz/DAT-1 /250/ 2019

Data: 22.10.2019 r.

Zapytanie ofertowe

 

Postępowanie prowadzone jest przez Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu
w związku z art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2015r. poz.2164) i w oparciu o obowiązujący u Zamawiającego Regulamin Zakupów, Dostaw, Usług i Robót Budowlanych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro.

I. Zamawiający:

 

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu–kompleks przy ul. Monte Cassino 18,
37-700    Przemyśl

Zaprasza do złożenia ofert

 

Na zimowe utrzymanie parkingów, dróg i placów w Sezonie Zimowym 2019/2020 w okresie od dnia 05.11.2019 r. do 30.04.2020 r. na terenie Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio
w Przemyślu w kompleksie przy ul. Monte Cassino 18 i kompleksie przy ul. Sportowej 6.

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg i placów (w tym płyty lądowiska dla helikopterów) o łącznej powierzchni ok.18.000 m2 na terenie Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu w kompleksie przy ul. Monte Cassino 18 oraz w kompleksie przy ul. Sportowej 6 o powierzchni ok. 1.700 m2 polegające na mechanicznym odśnieżaniu nawierzchni dróg i placów oraz zwalczaniu ich śliskości poprzez posypywanie mieszanką piaskowo solną dostarczoną przez Zamawiającego. Usługa wykonywana ciągnikiem rolniczym o mocy min. 50 KM (wskazany napęd na dwie osie). Wymagana całodobowa gotowość świadczenia usługi w okresie obowiązywania umowy na telefoniczne zgłoszenie upoważnionego pracownika Zamawiającego. Szczegóły realizacji zadania zawiera projekt umowy. Godziny pracy Wykonawcy potwierdzane będą podpisem pracownika Zamawiającego w rejestrach usługi prowadzonych oddzielnie dla każdego kompleksu. Szczegóły realizacji zadania zawiera projekt umowy.

III. Termin związania ofertą      

 1. Okres związania ofertą – 7 dni.
 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

IV. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała wypełniony i podpisany przez wykonawcę formularz cenowo-ofertowy – wg załączonego do niniejszego zapytania wzoru stanowiącego: Załącznik nr 1.

V. Opis sposobu obliczania ceny.

 1. Na załączonym formularzu cenowo-ofertowych, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania należy przedstawić cenę jednostkową brutto za wykonanie usługi.
 2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
 3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
 4. Jedynym kryterium, którym będzie kierował się Zamawiający przy wyborze oferty to najniższa cena jednostkowa oferty brutto.

VI. Miejsce składania i otwarcia ofert

 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu, ul. Monte Cassino 18 /biuro podawcze - pokój nr 06 w szczelnie zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na zimowe utrzymanie dróg, parkingów i placów w sezonie zimowym 2019/2020 ” w terminie do dn. 30.10.2019r. do godz. 10°°.
 2. Otwarcie ofert nastąpi w dn.30.10.2019 r. o godz. 10²º w budynku byłej Pralni  pokój nr 12 (Dział Gospodarczy) w siedzibie Zamawiającego.
 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

VII. Osoby po stronie Zamawiającego upoważnione do porozumiewania się z wykonawcami.

       Osobą upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest:

       Kierownik Działu Gospodarczego

       Adam Półchłopek   tel.(16) 677-50-60

VIII. Informacje o formalnościach

 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia poprzez zamieszczenie wyników postępowania na stronie internetowej szpitala.
 2. Zamawiający, po zamieszczeniu informacji o wyborze wykonawcy na stronie internetowej szpitala, nie później jednak niż w terminie związania ofertą, zawrze z wybranym Wykonawcą umowę, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
 3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.
 4. Zamawiający zastrzega unieważnienie zapytania ofertowego bez podania przyczyn.
 5. Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

   Załączniki:

   1/ formularz ofertowo-cenowy – załącznik nr 1

   2/ projekt umowy – załącznik nr 2

      

                                                                                           Z-ca Dyrektora

                                                                             Ds. Administracyjno-Technicznych

                                                                        Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio

                                                                                              w Przemyślu

Załączniki:
Pobierz plik (Zima-Umowa 2019-2020zał. nr 2.doc)Zima-Umowa 2019-2020zał. nr 2.doc52 kB2019-10-22 13:26
Pobierz plik (Zima-formularz cenowy zał. nr 1.doc)Zima-formularz cenowy zał. nr 1.doc33 kB2019-10-22 14:04
Pobierz plik (Wynik zapytania.pdf)Wynik zapytania.pdf257 kB2019-10-30 13:03