Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wszp_2/templates/wszp/library/Designer/Content/SingleArticle.php on line 198

KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NR POSTĘPOWANIA:WSZ.ORG.4.46.III.KO.2019

                                               

                                                                                                      

                                                                                              ROZSTRZYGNIĘTY

                                                                                                               O G Ł O S Z EN I E

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

37-700 Przemyśl, ul. Monte Cassino 18

REGON 000314684, NIP 795-206-69-84

WSZ.ORG/4/46 /III-KO/2019

ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umowy

o udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

Przedmiot zamówienia obejmuje udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w niżej wymienionych komórkach organizacyjnych i zakresach:

 1. Zad. 1 Podstawowa Opieka Zdrowotna dla dzieci i młodzieży chorej i zdrowej oraz pacjentów dorosłych. Miejsce udzielania świadczeń: Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Przemyślu, ul. Sportowa 6.

 1. Zad. 2  Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii świadczenia udzielane przez lekarza w czasie godzin ordynacji, w czasie dyżuru w dni powszednie, soboty, niedziele, święta i dni wolne od pracy;

 1. Zad. 3 Szpitalny Oddział Ratunkowy świadczenia udzielane przez lekarza w czasie godzin ordynacji, w czasie dyżuru w dni powszednie, soboty, niedziele, święta i dni wolne od pracy;
 2. Zad. 4 Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opisu badań tomografii komputerowej, rtg, mammografii, rezonansu magnetycznego w oparciu o teleradiologię.

Umowa o udzielenie świadczeń zdrowotnych zostanie zawarta na czas określony z mocą obowiązywania :

Zad. 1,2,3 od 01 września 2019r. do 31 sierpnia 2021r.

Zad. 4 od 01 lipca 2019r. do 30 czerwca 2021r.

Szczegółowe warunki konkursu wraz z materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu w tym projekt umowy oraz formularze oferty zostaną udostępnione oferentom od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia w siedzibie Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu przy ul. Monte Cassino 18 ( Budynek administracji pok.010 ), na stronie internetowej szpitala www.wszp.pl w zakładce konkursy i ogłoszenia , tel. (016)677 5050,

Oferty należy złożyć lub przesłać w kopercie zamkniętej do dnia 11.06. 2019 roku do godz. 10.00 pod adresem:

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

37-700 Przemyśl

ul. Monte Cassino 18

z adnotacją na kopercie:

,,Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie . ………..”

i podaniem swojego adresu zwrotnego lub w Biurze Podawczym (budynek administracji pok. nr 06)

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.06.2019 roku o godz. 11:00 w budynku administracji pok. 028

Termin związania z ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert.

W konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych mogą wziąć udział podmioty dysponujące fachowymi kwalifikacjami do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym wyżej zakresie lub w  określonej wyżej dziedzinie.

Kryteria oceny ofert Zamawiającego:

1. Porównanie ofert w toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielenie świadczeń zdrowotnych obejmować będzie:

a) ciągłość, kompleksowość, dostępność, jakość udzielanych świadczeń, kwalifikacje personelu;

b) cena i liczba oferowanych świadczeń opieki zdrowotnej;

 

2. Kryteria oceny ofert są jawne i nie podlegają zmianie w toku postępowania

 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu Konkursu ofert zostanie zamieszczone na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu w dniu rozstrzygnięcia konkursu.

Oferentowi przysługują środki odwoławcze stosownie do postanowień art. 153 i 154 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. 2015, poz. 581 ze zm.)

Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do:

- odwołania konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w całości lub części oraz do przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art.13 ust.1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (…), (tzw. RODO) informujemy, że:

 1. 1)administratorem danych osobowych osób składających ofert jest Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu, adres: ul. Monte Cassino 18, 37-700 Przemyśl;
 2. 2)administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych:

nr tel. 16 677 5059

adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ;

 1. 3)administrator będzie przetwarzał dane w celu niezbędnym do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw nałożonych na administratora wynikających z art.26,27 ustawy o działalności leczniczej tj.(Dz.U. z 2018 r. poz.160),
 2. 4)dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem);
 3. 5)przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego może nastąpić w oparciu o art.49 ust.1 pkt.e Rozporządzenia (celem ustalenia, dochodzenia, ochrony roszczeń wynikających z polisy ubezpieczeniowej).

Dodatkowo zgodnie z art.13 ust.2 RODO informujemy, że:

 1. 1)dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia konkursu na świadczenia zdrowotne, nie dłużej niż przez okres 5 lat od daty zakończenia postępowania konkursowego;
 2. 2) oferentowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych, jezeli przetwarzanie danych przezadministratora narusza przepisy RODO;
 3. 3)podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu konkursowym przeprowadzanym w celu wyłonienia wykonawcy umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne objęte konkursem. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest wykonanie obowiązku prawnego nałożonego na administratora polegającego na odrzuceniu oferty;
 4. 4)administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

Dyrektor

Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio

w Przemyślu

Piotr Ciompa

                                       

Załączniki:
Pobierz plik (SWKO KO I 2019.doc)SWKO KO I 2019.doc76 kB2019-05-30 11:42
Pobierz plik (załącznik nr 2 do SWKO.doc)załącznik nr 2 do SWKO.doc41 kB2019-05-30 11:42
Pobierz plik (Projekt Umowy zad. 1.docx)Projekt Umowy zad. 1.docx29 kB2019-05-30 11:42
Pobierz plik (Projekt Umowy zad. 2.docx)Projekt Umowy zad. 2.docx33 kB2019-05-30 11:42
Pobierz plik (Projekt Umowy zad. 3.docx)Projekt Umowy zad. 3.docx33 kB2019-05-30 11:42
Pobierz plik (Projekt Umowy zad. 4.docx)Projekt Umowy zad. 4.docx32 kB2019-05-30 11:42
Pobierz plik (Załącznik nr 1 do SWKO.doc)Załącznik nr 1 do SWKO.doc118 kB2019-06-04 12:40
Pobierz plik (rozstrzygnięcie konkursu.pdf)rozstrzygnięcie konkursu.pdf256 kB2019-06-13 11:16