Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wszp_2/templates/wszp/library/Designer/Content/SingleArticle.php on line 198

KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NR POSTĘPOWANIA: WSZ.ORG.4.46.XIII.KO.2018

                                                                                                     ROZSTRZYGNIĘTY

O G Ł O S Z EN I E

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

37-700 Przemyśl, ul. Monte Cassino 18

REGON 000314684, NIP 795-206-69-84

WSZ.ORG/4/46 /XIII-KO/2018

ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umowy

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

Zad. 1

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej,

Zad. 2

Oddział Urologiczny z Pododdziałem Urologii Onkologicznej – świadczenia udzielane przez lekarza , w czasie dyżuru w dni powszednie, soboty, niedziele, święta i dni wolne od pracy, oraz pozostawanie w gotowości tzw.( dyżur pod telefonem) podczas pełnienia dyżuru przez lekarza bez specjalizacji.

Zad. 3

Oddział Okulistyczny – udzielanie świadczeń zdrowotnych w czasie godzin ordynacji;

Umowy o udzielenie świadczeń zdrowotnych zostaną zawarte na czas określony z mocą obowiązywania :

Zad. 1  od 01 stycznia 2019 roku do 30 października 2021 roku.

Zad. 2  od 01 listopada 2018 roku do 30 czerwca 2021 roku

Zad. 3    od 01 grudnia 2018 roku do 30 czerwca 2021 roku

Szczegółowe warunki konkursu wraz z materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu w tym projekty umów oraz formularze oferty zostaną udostępnione oferentom od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia w siedzibie Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu przy ul. Monte Cassino 18 ( Budynek administracji pok.010 ), na stronie internetowej szpitala www.wszp.pl w zakładce konkursy i ogłoszenia , tel. (016)677 5050,

Oferty należy złożyć (budynek administracji pok.06) lub przesłać w kopercie zamkniętej      do dnia 16.10.2018 roku do godz. 10.00 pod adresem:

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

37-700 Przemyśl

ul. Monte Cassino 18

z adnotacją na kopercie:

,,Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie . ………..”

                                                                                                                                                                                         

i podaniem swojego adresu zwrotnego.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.10.2018 roku o godz. 11.00 w budynku administracji pok. 028.

Termin związania z ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert.

W konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych mogą wziąć udział podmioty dysponujące fachowymi kwalifikacjami do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym wyżej zakresie lub w  określonej wyżej dziedzinie.

Kryteria oceny ofert Zamawiającego:

1. Porównanie ofert w toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielenie świadczeń zdrowotnych obejmować będzie:

a) ciągłość, kompleksowość, dostępność, jakość udzielanych świadczeń, kwalifikacje personelu;

b) cena i liczba oferowanych świadczeń opieki zdrowotnej;

2. Kryteria oceny ofert są jawne i nie podlegają zmianie w toku postępowania.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu Konkursu ofert zostanie zamieszczone na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu w dniu rozstrzygnięcia konkursu.

Oferentowi przysługują środki odwoławcze stosownie do postanowień art. 153 i 154 ustawy  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. 2015, poz. 581 ze zm.)

Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do:

- odwołania konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w całości lub części oraz do przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art.13 ust.1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (…), (tzw. RODO) informujemy, że:

  1. 1)administratorem danych osobowych osób składających ofert jest Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu, adres: ul. Monte Cassino 18, 37-700 Przemyśl;
  2. 2)administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych:

nr tel. 16 677 5059

adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ;

  1. 3)administrator będzie przetwarzał dane w celu niezbędnym do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw nałożonych na administratora wynikających z art.26,27 ustawy o działalności leczniczej tj.(Dz.U. z 2018 r. poz.160),
  2. 4)dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem);
  3. 5)przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego może nastąpić w oparciu o art.49 ust.1 pkt.e Rozporządzenia (celem ustalenia, dochodzenia, ochrony roszczeń wynikających z polisy ubezpieczeniowej).

Dodatkowo zgodnie z art.13 ust.2 RODO informujemy, że:

  1. 1)dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia konkursu na świadczenia zdrowotne, nie dłużej niż przez okres 5 lat od daty zakończenia postępowania konkursowego;
  2. 2)
  3. 3)podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu konkursowym przeprowadzanym w celu wyłonienia wykonawcy umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne objęte konkursem. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest wykonanie obowiązku prawnego nałożonego na administratora polegającego na odrzuceniu oferty;
  4. 4)administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

                                                                                                                                     Dyrektor

Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio

w Przemyślu

                                                                                              Piotr Ciompa

Załączniki:
Pobierz plik (SWKO KO XIII.doc)SWKO KO XIII.doc75 kB2018-10-10 08:04
Pobierz plik (Załącznik nr 1 do SWKO.doc)Załącznik nr 1 do SWKO.doc78 kB2018-10-10 08:05
Pobierz plik (załącznik nr 2 do SWKO.doc)załącznik nr 2 do SWKO.doc48 kB2018-10-10 08:05
Pobierz plik (zad.1 umowa zdo lekarze.docx)zad.1 umowa zdo lekarze.docx38 kB2018-10-10 08:06
Pobierz plik (zad.2 umowa urologia.docx)zad.2 umowa urologia.docx33 kB2018-10-10 08:06
Pobierz plik (zad.3 umowa okulistyka.doc)zad.3 umowa okulistyka.doc159 kB2018-10-10 08:07
Pobierz plik (Rozstrzygnięcie konkursu.doc)Rozstrzygnięcie konkursu.doc30 kB2018-10-17 07:34