Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu www.bip.gov.pl

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /wszp_2/templates/wszp/functions.php on line 201

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wszp_2/templates/wszp/library/Designer/Content/SingleArticle.php on line 198

KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH IX KO 2018

 

ROZSTRZYGNIĘTY

O G Ł O S Z EN I E

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

37-700 Przemyśl, ul. Monte Cassino 18

REGON 000314684, NIP 795-206-69-84

WSZ.ORG/4/46 /IX-KO/2018

ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju: lecznictwo szpitalne i ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie:

Przedmiot zamówienia obejmuje udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w niżej wymienionych zakresach:

  1. cz. Oddział Neonatologiczny z Pododdziałem Patologii Noworodka - udzielanie świadczeń zdrowotnych, w czasie godzin ordynacji i /lub w czasie dyżuru,
  2. cz. Oddział Onkologiczny z Pododdziałem Dziennej Chemioterapii - świadczenia udzielane przez lekarza w czasie godzin ordynacji,
  3. cz. Oddział Onkologiczny z Pododdziałem Dziennej Chemioterapii oraz Poradnia Onkologiczna - świadczenia udzielane przez lekarza w czasie godzin ordynacji, oraz wg harmonogramu poradni,
  4. cz. Szpitalny Oddział Ratunkowy - udzielanie świadczeń zdrowotnych, w czasie godzin ordynacji i /lub w czasie dyżuru,
  5. cz. Oddział Chorób Wewnętrznych i Diabetologii - udzielanie świadczeń zdrowotnych, w czasie godzin ordynacji i /lub w czasie dyżuru
  6. cz. Poradnia Chirurgii Ogólnej- świadczenia udzielane wg harmonogramu,
  7. cz. Poradnia Ginekologiczno-Położnicza - świadczenia udzielane wg harmonogramu,

Umowy o udzielenie świadczeń zdrowotnych zostaną zawarte na czas określony z mocą obowiązywania 01 lipca 2018 roku do 30 czerwca 2020 roku.

Szczegółowe warunki konkursu wraz z materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu w tym projekt umowy oraz formularze oferty zostaną udostępnione oferentom od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia w siedzibie Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu przy                ul. Monte Cassino 18 ( Budynek administracji pok.010 ), na stronie internetowej szpitala www.wszp.pl w zakładce konkursy i ogłoszenia.

Osoby uprawnione do kontaktów: Anna Dańko – st. specjalista ds. organizacyjnych tel. (016)677 5050,

Oferty należy złożyć lub przesłać w kopercie zamkniętej do dnia 19 czerwca 2018 roku do godz. 10.00 pod adresem:

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

37-700 Przemyśl

ul. Monte Cassino 18

z adnotacją na kopercie:

,,Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie . ………..”

i podaniem swojego adresu zwrotnego lub w Biurze Podawczym (budynek administracji pok. nr 06)

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 czerwca 2018 roku o godz. 10.15 w budynku administracji pok. 028

Termin związania z ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert.

W konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych mogą wziąć udział podmioty dysponujące fachowymi kwalifikacjami do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym wyżej zakresie lub w  określonej wyżej dziedzinie.

Kryteria oceny ofert Zamawiającego:

1. Porównanie ofert w toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielenie świadczeń zdrowotnych obejmować będzie:

a) ciągłość, kompleksowość, dostępność, jakość udzielanych świadczeń, kwalifikacje personelu;

b) cena i liczba oferowanych świadczeń opieki zdrowotnej;

 

2. Kryteria oceny ofert są jawne i nie podlegają zmianie w toku postępowania

 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu Konkursu ofert zostanie zamieszczone na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu w dniu rozstrzygnięcia konkursu.

Oferentowi przysługują środki odwoławcze stosownie do postanowień art. 153 i 154 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. 2015, poz. 581 ze zm.)

                                                                      

Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do:

- odwołania konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w całości lub części oraz do przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art.13 ust.1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (…), (tzw. RODO) informujemy, że:

1)administratorem danych osobowych osób składających ofert jest Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu, adres: ul. Monte Cassino 18, 37-700 Przemyśl;

2)administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych:

nr tel. 16 677 5059

adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ;

3)administrator będzie przetwarzał dane w celu niezbędnym do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw nałożonych na administratora wynikających z art.26,27 ustawy o działalności leczniczej tj.(Dz.U. z 2018 r. poz.160),

4)dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem);

5)przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego może nastąpić w oparciu o art.49 ust.1 pkt.e Rozporządzenia (celem ustalenia, dochodzenia, ochrony roszczeń wynikających z polisy ubezpieczeniowej).

Dodatkowo zgodnie z art.13 ust.2 RODO informujemy, że:

1)dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia konkursu na świadczenia zdrowotne, nie dłużej niż przez okres 5 lat od daty zakończenia postepowania konkursowego;

2)oferentowi przysługuje prawo dostepu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli przetwarzanie danych przez administratora narusza przepisy RODO;

3)podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w postepowaniu konkursowym przeprowadzanym w celu wyłonienia wykonawcy umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne objęte konkursem. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest wykonanie obowiązku prawnego nałożonego na administratora polegającego na odrzuceniu oferty;

4)administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

Dyrektor

Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio

w Przemyślu

                                                                                                  Piotr Ciompa

Załączniki:
Pobierz plik (SWKO IX KO 2018.pdf)SWKO IX 201864 kB2018-06-13 09:29
Pobierz plik (załącznik nr 1do SWKO.doc)ZAŁ. NR 1 DO SWKO76 kB2018-06-13 09:29
Pobierz plik (załącznik nr 2 do SWKO.doc)ZAŁ. NR 2 DO SWKO34 kB2018-06-13 09:29
Pobierz plik (ZAD.1 UMOWA.pdf)ZAD.1 UMOWA87 kB2018-06-13 09:30
Pobierz plik (ZAD.2 UMOWA.pdf)ZAD.2 UMOWA97 kB2018-06-13 09:30
Pobierz plik (ZAD.3 UMOWA.pdf)ZAD.3 UMOWA89 kB2018-06-13 09:30
Pobierz plik (ZAD.4 UMOWA.pdf)ZAD.4 UMOWA95 kB2018-06-13 09:30
Pobierz plik (ZAD.5 UMOWA.pdf)ZAD.5 UMOWA98 kB2018-06-13 09:31
Pobierz plik (ZAD.6,7 INDYWID.PRAKTYKA.pdf)ZAD.6,7 UMOWA INDYWID.PRAKTYKA 86 kB2018-06-13 09:32
Pobierz plik (ZAD.6,7 POD.DZ.L..pdf)ZAD.6,7 UMOWA P.DZ.L.86 kB2018-06-13 09:32
Pobierz plik (ROZSTRZYGNIĘCIE.pdf)ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU IX KO 2018 602 kB2018-06-21 10:18