Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu www.bip.gov.pl

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wszp_2/templates/wszp/library/Designer/Content/SingleArticle.php on line 198

KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH VIII KO 2018

ROZSTRZYGNIĘTY

O G Ł O S Z EN I E

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

37-700 Przemyśl, ul. Monte Cassino 18

REGON 000314684, NIP 795-206-69-84

WSZ.ORG/4/46 /VIII-KO/2018

ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju: lecznictwo szpitalne i ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie:

Przedmiot zamówienia obejmuje udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w niżej wymienionych zakresach:

  1. cz. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - udzielanie świadczeń zdrowotnych, w czasie godzin ordynacji, w czasie dyżuru, kierowanie oddziałem;
  2. cz. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - świadczenia udzielane przez lekarza w czasie godzin ordynacji, w czasie dyżuru;
  3. cz. Oddział Rehabilitacji z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej- świadczenia udzielane przez lekarza w czasie ordynacji;
  4. cz. Zakład Diagnostyki Obrazowej – kierowanie Zakładem Diagnostyki Obrazowej oraz Zakładem Medycyny Nuklearnej

Umowy o udzielenie świadczeń zdrowotnych zostaną zawarte na czas określony z mocą obowiązywania:

zad.1, 2 od 01 czerwca 2018 roku do 31 maja 2020 roku

zad.3     od 01 czerwca 2018 roku do 31 maja 2019 roku

zad.4     od 01 czerwca 2018 roku do 31 maja 2023 roku

Szczegółowe warunki konkursu wraz z materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu w tym projekt umowy oraz formularze oferty zostaną udostępnione oferentom od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia w siedzibie Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu przy                ul. Monte Cassino 18 ( Budynek administracji pok.010 ), na stronie internetowej szpitala www.wszp.pl w zakładce konkursy i ogłoszenia.

Osoby uprawnione do kontaktów: Anna Dańko – st. specjalista ds. organizacyjnych tel. (016)677 5050,

Oferty należy złożyć lub przesłać w kopercie zamkniętej do dnia 24 maja 2018 roku do godz. 10.00 pod adresem:

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

37-700 Przemyśl

ul. Monte Cassino 18

z adnotacją na kopercie:

,,Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie . ………..”

i podaniem swojego adresu zwrotnego lub w Biurze Podawczym (budynek administracji pok. nr 06)

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 maja 2018 roku o godz. 12.00 w budynku administracji pok. 028

Termin związania z ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert.

W konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych mogą wziąć udział podmioty dysponujące fachowymi kwalifikacjami do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym wyżej zakresie lub w  określonej wyżej dziedzinie.

Kryteria oceny ofert Zamawiającego:

1. Porównanie ofert w toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielenie świadczeń zdrowotnych obejmować będzie:

a) ciągłość, kompleksowość, dostępność, jakość udzielanych świadczeń, kwalifikacje personelu;

b) cena i liczba oferowanych świadczeń opieki zdrowotnej;

 

2. Kryteria oceny ofert są jawne i nie podlegają zmianie w toku postępowania

 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu Konkursu ofert zostanie zamieszczone na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu w dniu rozstrzygnięcia konkursu.

Oferentowi przysługują środki odwoławcze stosownie do postanowień art. 153 i 154 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. 2015, poz. 581 ze zm.)

                                                                      

Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do:

- odwołania konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w całości lub części oraz do przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Dyrektor

Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio

w Przemyślu

                                                                                                Piotr Ciompa

Załączniki:
Pobierz plik (SWKO VIII 2018.pdf)SWKO VIII 201855 kB2018-05-17 14:07
Pobierz plik (załącznik nr 1do SWKO.doc)ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWKO 56 kB2018-05-17 14:07
Pobierz plik (załącznik nr 2 do SWKO.doc)ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWKO34 kB2018-05-17 14:07
Pobierz plik (zad.1 umowa.pdf)ZAD.1 UMOWA 98 kB2018-05-17 14:08
Pobierz plik (zad.2 umowa.pdf)ZAD.2 UMOWA93 kB2018-05-17 14:08
Pobierz plik (zad.3 umowa.pdf)ZAD.3 UMOWA92 kB2018-05-17 14:08
Pobierz plik (zad.4 umowa.pdf)ZAD.4 UMOWA 78 kB2018-05-17 14:08
Pobierz plik (ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU VIII KO 2018.pdf)ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU VIII KO 2018 500 kB2018-05-25 08:34