Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu www.bip.gov.pl

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /wszp_2/templates/wszp/functions.php on line 201

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wszp_2/templates/wszp/library/Designer/Content/SingleArticle.php on line 198

KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH VII KO 2018

O G Ł O S Z EN I E

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

o g ł a s z a   k o n k u r s   o f e r t

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

zabezpieczenia usług lekarskich w karetce specjalistycznej stacjonowanej

w Przemyślu

i zaprasza do składania ofert

WSZ.ORG/4/46/VII/2018

Umowy o udzielenie świadczeń zdrowotnych zostaną zawarte na czas określony z mocą obowiązywania od 14 maja 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

Proponowana przez Udzielającego zamówienia maksymalna cena jednostkowa:

100,00 zł brutto – za jedną godzinę udzielania świadczeń zdrowotnych objętych przedmiotem postępowania konkursowego (równoważna z kwotą netto zwolnioną z VAT)

Szczegółowe warunki konkursu wraz z materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu w tym projekt umowy oraz formularze oferty zostaną udostępnione oferentom od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia w siedzibie Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu przy ul. Monte Cassino 18 ( Budynek administracji pok.010 ) oraz na stronie internetowej szpitala www.wszp.pl w zakładce konkursy i ogłoszenia.

Osobą kontaktową jest Anna Dańko – st. specjalista ds. organizacyjnych tel.(016)677 5050

Oferty należy złożyć lub przesłać w kopercie zamkniętej do dnia 08 maja 2018 roku do godz. 10.00 pod adresem:

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

37-700 Przemyśl

ul. Monte Cassino 18

z adnotacją na kopercie:

,,Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ………..”

i podaniem swojego adresu zwrotnego.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08 maja 2018 roku o godz. 11.00 w Sali konferencyjnej (Budynek administracji pok.028).

Termin związania z ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert.

W konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych mogą wziąć udział podmioty dysponujące fachowymi kwalifikacjami do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym wyżej zakresie lub w  określonej wyżej dziedzinie.

Kryteria oceny ofert Zamawiającego:

1. Porównanie ofert w toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielenie świadczeń zdrowotnych obejmować będzie:

a) ciągłość, kompleksowość, dostępność, jakość udzielanych świadczeń, kwalifikacje personelu;

b) ceny i liczby oferowanych świadczeń opieki zdrowotnej oraz kalkulacje kosztów.

 

2. Kryteria oceny ofert są jawne i nie podlegają zmianie w toku postępowania

 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu Konkursu ofert zostanie zamieszczone na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu w dniu rozstrzygnięcia konkursu.

Oferentowi przysługują środki odwoławcze stosownie do postanowień art. 153 i 154 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. 2015, poz. 581 ze zm.)

                                                                      

Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do:

- odwołania konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w całości lub części oraz do przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Dyrektor

Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio

w Przemyślu

                                                                                                                                                                       Piotr Ciompa

                                    

Załączniki:
Pobierz plik (SWKO VII KO 2018.pdf)SWKO VII KO 201850 kB2018-04-26 14:20
Pobierz plik (załącznik nr 1do SWKO.doc)ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWKO48 kB2018-04-26 14:21
Pobierz plik (załącznik nr 2 do SWKO.doc)ZAŁACZNIK NR 2 DO SWKO34 kB2018-04-26 14:21
Pobierz plik (UMOWA S.pdf)UMOWA93 kB2018-04-26 14:21
Pobierz plik (ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU VII KO 2018.pdf)ROZSTRZYGNIECIE KONKURSU 142 kB2018-05-09 12:25