Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /wszp_2/templates/wszp/functions.php on line 201

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wszp_2/templates/wszp/library/Designer/Content/SingleArticle.php on line 198

KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH V-KO/2018

 

ROZSTRZYGNIĘTY

O G Ł O S Z EN I E

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

37-700 Przemyśl, ul. Monte Cassino 18

REGON 000314684, NIP 795-206-69-84

WSZ.ORG/4/46 /V-KO/2018

ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju: lecznictwo szpitalne i ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie:

Przedmiot zamówienia obejmuje udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w niżej wymienionych zakresach:

  1. cz. Oddział Obserwacyjno-Zakaźny - udzielanie świadczeń zdrowotnych, w czasie godzin ordynacji, w czasie dyżuru, kierowanie oddziałem oraz pełnienie funkcji przewodniczącego Zespołu kontroli Zakażeń Szpitalnych
  2. cz. Oddział Ginekologiczno-Położniczy z Pododdziałem Ginekologii Onkologicznej - świadczenia udzielane przez lekarza w czasie godzin ordynacji, w czasie dyżuru,
  3. cz. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - świadczenia udzielane przez lekarza w czasie godzin ordynacji, w czasie dyżuru,
  4. cz. Oddział Chirurgii Ogólnej z Podziałem Chirurgii Onkologicznej- świadczenia udzielane przez lekarza w czasie godzin ordynacji, w czasie dyżuru,
  5. cz. Poradnia Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej dla Dzieci- świadczenia udzielane wg harmonogramu

i zaprasza do składania ofert

Umowa o udzielenie świadczeń zdrowotnych zostanie zawarta na czas określony z mocą obowiązywania:

zad.1       od 01 maja 2018 roku do 30 kwietnia 2021 roku

zad.2, 3,4 od 01 maja 2018 roku do 30 kwietnia 2020 roku

zad.5       od 01 maja 2018 roku do 30 kwietnia 2019 roku

Szczegółowe warunki konkursu wraz z materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu w tym projekt umowy oraz formularze oferty zostaną udostępnione oferentom od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia w siedzibie Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu przy                ul. Monte Cassino 18 ( Budynek administracji pok.010 ), na stronie internetowej szpitala www.wszp.pl w zakładce konkursy i ogłoszenia.

Osoby uprawnione do kontaktów: Anna Dańko – st. specjalista ds. organizacyjnych tel. (016)677 5050,

Oferty należy złożyć lub przesłać w kopercie zamkniętej do dnia 23 kwietnia 2018 roku do godz. 10.00 pod adresem:

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

37-700 Przemyśl

ul. Monte Cassino 18

z adnotacją na kopercie:

,,Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie . ………..”

i podaniem swojego adresu zwrotnego lub w Biurze Podawczym (budynek administracji pok. nr 06)

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 kwietnia 2018 roku o godz. 10.15 w budynku administracji pok. 028

Termin związania z ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert.

W konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych mogą wziąć udział podmioty dysponujące fachowymi kwalifikacjami do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym wyżej zakresie lub w  określonej wyżej dziedzinie.

Kryteria oceny ofert Zamawiającego:

1. Porównanie ofert w toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielenie świadczeń zdrowotnych obejmować będzie:

a) ciągłość, kompleksowość, dostępność, jakość udzielanych świadczeń, kwalifikacje personelu;

b) cena i liczba oferowanych świadczeń opieki zdrowotnej;

 

2. Kryteria oceny ofert są jawne i nie podlegają zmianie w toku postępowania

 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu Konkursu ofert zostanie zamieszczone na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu w dniu rozstrzygnięcia konkursu.

Oferentowi przysługują środki odwoławcze stosownie do postanowień art. 153 i 154 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. 2015, poz. 581 ze zm.)

                                                                      

Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do:

- odwołania konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w całości lub części oraz do przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Dyrektor

Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio

w Przemyślu

                                                                                             Piotr Ciompa

Załączniki:
Pobierz plik (SWKO V KO 2018.pdf)SWKO V 2018 56 kB2018-04-13 12:43
Pobierz plik (załącznik nr 1do SWKO.doc)ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWKO66 kB2018-04-13 12:45
Pobierz plik (załącznik nr 2 do SWKO.doc)ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWKO30 kB2018-04-13 12:45
Pobierz plik (cz_1 UMOWA O_ OBS.pdf)CZ.1 UMOWA O. OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY101 kB2018-04-13 12:46
Pobierz plik (cz.2 umowa o. gin. poł. dla podmiotu leczniczego.pdf)CZ.2 UMOWA O. GIN.POŁ DLA PODMIOTU LECZNICZEGO98 kB2018-04-13 12:47
Pobierz plik (cz.2 umowa o. gin.poł indywid. praktyki.pdf)CZ.2 UMOWA O. GIN.POŁ DLA INDYWIDUALNEJ PRAKTYKI LEKARSKIEJ98 kB2018-04-13 12:47
Pobierz plik (cz.3 umowa o. anestezjologii i IT.pdf)CZ.3 UMOWA O. ANESTEZJOLOGII I IT92 kB2018-04-13 12:48
Pobierz plik (cz.4 umowa o. chir.og..pdf)CZ.4 UMOWA O. CHIRUR.OG.92 kB2018-04-13 12:50
Pobierz plik (cz.5 umowa poradnia.pdf)CZ.5 UMOWA DLA PORADNI76 kB2018-04-13 12:50
Pobierz plik (ODPOWIEDŹ NA PYTANIA.pdf)ODPOWIEDŹ NA PYTANIA 209 kB2018-04-20 09:54
Pobierz plik (ROZSTRZYGNIECIE KONKURSU OFERT V KO 2018.pdf)ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU389 kB2018-04-24 12:15