Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu www.bip.gov.pl

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wszp_2/templates/wszp/library/Designer/Content/SingleArticle.php on line 198

KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

ROZSTRZYGNIĘTY

O G Ł O S Z EN I E

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

37-700 Przemyśl, ul. Monte Cassino 18

REGON 000314684, NIP 795-206-69-84

WSZ.ORG/4/46 /IV-KO/2018

ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju: lecznictwo szpitalne i ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie:

Przedmiot zamówienia obejmuje udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w niżej wymienionych zakresach:

  1. cz. Oddział Chirurgii Naczyń z Blokiem Operacyjnym i Pracownią Angiografii - udzielanie świadczeń zdrowotnych, w czasie godzin ordynacji, w czasie dyżuru, pozostawanie w gotowości oraz kierowanie oddziałem;
  2. cz. Oddział Chirurgii Naczyń z Blokiem Operacyjnym i Pracownią Angiografii - świadczenia udzielane przez lekarza w czasie godzin ordynacji, w czasie dyżuru, oraz pozostawanie w gotowości
  3. cz. Poradnia Chirurgii Naczyń

i zaprasza do składania ofert

Umowa o udzielenie świadczeń zdrowotnych zostanie zawarta na czas określony z mocą obowiązywania od 1 kwietnia 2018 roku do 31 marca 2021 roku.

Szczegółowe warunki konkursu wraz z materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu w tym projekt umowy oraz formularze oferty zostaną udostępnione oferentom od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia w siedzibie Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu przy                ul. Monte Cassino 18 ( Budynek administracji pok.010 ), na stronie internetowej szpitala www.wszp.pl w zakładce konkursy i ogłoszenia.

Osoby uprawnione do kontaktów: Anna Dańko – st. specjalista ds. organizacyjnych tel. (016)677 5050,

Oferty należy złożyć lub przesłać w kopercie zamkniętej do dnia 21 marca 2018 roku do godz. 10.00 pod adresem:

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

37-700 Przemyśl

ul. Monte Cassino 18

z adnotacją na kopercie:

,,Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie . ………..”

i podaniem swojego adresu zwrotnego lub w Biurze Podawczym (budynek administracji pok. nr 06)

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 marca 2018 roku o godz. 10.15 w budynku administracji pok. 11 )

Termin związania z ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert.

W konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych mogą wziąć udział podmioty dysponujące fachowymi kwalifikacjami do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym wyżej zakresie lub w  określonej wyżej dziedzinie.

Kryteria oceny ofert Zamawiającego:

1. Porównanie ofert w toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielenie świadczeń zdrowotnych obejmować będzie:

a) ciągłość, kompleksowość, dostępność, jakość udzielanych świadczeń, kwalifikacje personelu;

b) cena i liczba oferowanych świadczeń opieki zdrowotnej;

 

2. Kryteria oceny ofert są jawne i nie podlegają zmianie w toku postępowania

 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu Konkursu ofert zostanie zamieszczone na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu w dniu rozstrzygnięcia konkursu.

Oferentowi przysługują środki odwoławcze stosownie do postanowień art. 153 i 154 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. 2015, poz. 581 ze zm.)

                                                                      

Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do:

- odwołania konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w całości lub części oraz do przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Załączniki:
Pobierz plik (SWKO IV KO 2018.pdf)SWKO IV KO 2018.pdf55 kB2018-03-14 15:00
Pobierz plik (załącznik nr 1do SWKO.doc)załącznik nr 1do SWKO.doc64 kB2018-03-14 15:00
Pobierz plik (załącznik nr 2 do SWKO.doc)załącznik nr 2 do SWKO.doc30 kB2018-03-14 15:01
Pobierz plik (UMOWA ZAD. 1.pdf)UMOWA ZAD. 1.pdf203 kB2018-03-14 15:01
Pobierz plik (UMOWA ZAD.2.pdf)UMOWA ZAD.2.pdf194 kB2018-03-14 15:01
Pobierz plik (UMOWA ZAD.3.pdf)UMOWA ZAD.3.pdf74 kB2018-03-14 15:01
Pobierz plik (ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU.pdf)ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU.pdf369 kB2018-03-21 14:41