Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu www.bip.gov.pl

Stanowisko ds. ppoż., obronności i oc

 

Do zadań na stanowisku należy w szczególności:

 • realizacja zadań w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektów szpitala zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • prowadzenie kontroli stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektów szpitala oraz opracowywanie zaleceń i wniosków zmierzających do poprawy stanu ochrony ppoż.,
 • współdziałanie w zakresie szkolenia przeciwpożarowego i przygotowania pracowników do czynnego udziału w zapobieganiu pożarom, i podejmowania akcji ratowniczo-gaśniczych,
 • sprawowanie nadzoru nad wyposażeniem obiektów w podręczny sprzęt gaśniczy oraz oznakowaniem i utrzymaniem we właściwym stanie dróg ewakuacyjnych i pożarowych,
 • opracowywanie i aktualizowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, planów ewakuacji, instrukcji alarmowania i planów obrony ppoż.,
 • współdziałanie z właściwymi komórkami organizacyjnymi w zakresie ustalania wymagań przepisów ppoż. podczas projektowania prac remontowych, modernizacyjnych i adaptacyjnych,
 • udział w komisyjnych odbiorach obiektów po zakończeniu prac remontowych, adaptacyjnych, instalacyjnych itp.,
 • zgłaszanie wniosków o wyłączenie z użytkowania maszyn, urządzeń, instalacji i aparatury grożących pożarem,
 • udział w komisyjnych dochodzeniach popożarowych, sporządzanie dokumentacji oraz przedstawianie stosownych wniosków,
 • egzekwowanie przepisów przeciwpożarowych, wnioskowanie o nałożenie kar,
 • wykonywanie innych prac z zakresu ochrony przeciwpożarowej zleconych przez przełożonych.

Tel. 16-677 50 49