Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu www.bip.gov.pl

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wszp_2/templates/wszp/library/Designer/Content/SingleArticle.php on line 198

Ogłoszenie: Inspektor ds. obronności i obrony cywilnej

Ogłoszenie: Inspektor ds. obronności i obrony cywilnej

Miejsce pracy: Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu ul. Monte Cassino 18, 37-700 Przemyśl

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Termin składania dokumentów:

Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać w zamkniętych kopertach w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu do dnia 21 grudnia 2016 roku do godz. 15.00 O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.

Na kopercie powinien znajdować się napis: „Nabór na stanowisko Inspektora ds. obronności i obrony cywilnej”. 

 

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:

Kandydatem może być osoba która:

 1. Nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 2. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
 3. Posiada wykształcenie średnie i co najmniej 5-letni staż pracy lub wyższe co najmniej 2-letni staż pracy – preferowane wyksztalcenie o kierunku wychowanie obronne, zarządzanie kryzysowe, administracja publiczna, studia o specjalnościach wojskowych lub inne pokrewne.
 4. Posiada umiejętność obsługi komputera (pakiet Office) oraz urządzeń biurowych.
 5. Zna przepisy prawa z zakresu:

- ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP,

- ustawy o ochronie informacji niejawnych,

- ustawy o stanie wojennym,

- ustawy o stanie wyjątkowym,

- ustawy o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców, - ustawy o zarządzaniu kryzysowym,

- ustawy o stanie klęski żywiołowej,

- Kodeksu Postępowania Administracyjnego,

b. Wymagania dodatkowe:

 1. Rzetelność, komunikatywność, odporność na stres, samodzielność, kreatywność, dyspozycyjność, odpowiedzialność i obowiązkowość.
 2. Prawo jazdy kat. B.
 3. Doświadczenie na stanowisku związanym z obronnością, zarządzaniem kryzysowym i obroną cywilną.
 4. Poświadczenie bezpieczeństwa do dostępu do dokumentów niejawnych o klauzuli poufne, w przypadku braku dokumentu oświadczenie o braku sprzeciwu do poddania się przeprowadzeniu postępowania sprawdzającego.
 5. Umiejętność analitycznego myślenia.
 6. Umiejętność pracy w zespole.
 7. Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych (kryzysowych).

II. Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV) z opisem dotychczasowej kariery zawodowej.
 2. List motywacyjny.
 3. Kserokopia dowodu osobistego.
 4. Dokumenty potwierdzające wykształcenie – świadectwo ukończenia szkoły średniej, dyplom lub zaświadczenie ukończenia studiów wyższych – (potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem).
 5. Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje (zaświadczenia o szkoleniach – potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem).
 6. Dokumenty potwierdzające staż pracy (kserokopie świadectw pracy – potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem, zaświadczenie o zatrudnieniu).
 7. Poświadczenie bezpieczeństwa do dostępu do dokumentów niejawnych o klauzuli poufne, w przypadku braku dokumentu oświadczenie o braku sprzeciwu do poddania się przeprowadzeniu postępowania sprawdzającego.
 8. Oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 9. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia wymagane będzie zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego).
 10. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

IV. Informacje dodatkowe:

Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j.Dz.U. z 2016r. poz.922)

 

Kategoria: