Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu www.bip.gov.pl

Archiwum Zakładowe

Do zadań na stanowisku należy w szczególności:

  • ścisła współpraca z komórkami organizacyjnymi archiwizującymi swoje dokumenty w Archiwum Zakładowym,
  • przejmowanie dokumentacji z poszczególnych komórek organizacyjnych,
  • prowadzenie ścisłej ewidencji archiwizowanych dokumentów,
  • udostępnienie przechowywanej dokumentacji osobom do tego upoważnionym,
  • przestrzeganie przepisów normujących okresy archiwizowania dokumentów różnego rodzaju,
  • udzielenie wyczerpujących informacji osobom zainteresowanym archiwizowaną dokumentacją,
  • sporządzanie sprawozdań z rocznej działalności Archiwum Zakładowego - uwzględniając ilość przyjętej, udostępnionej, wypożyczonej i wybrakowanej dokumentacji oraz stan wykonania planu pracy za rok sprawozdawczy,
  • przekazywanie materiałów archiwalnych do właściwego archiwum państwowego,
  • inicjowanie brakowania dokumentacji nie archiwalnej, udział w komisyjnym jej brakowaniu oraz przekazywanie wybrakowanej dokumentacji na makulaturę, po uprzednim uzyskaniu zezwolenia właściwego archiwum państwowego.
Kategoria: