Dyrektor naczelny

 

Nadzoruje i koordynuje działania wszystkich komórek organizacyjnych w zakresie dotyczącym realizacji zadań określonych statutem i przepisami prawa.

Zarządza zasobami ludzkimi i rzeczowymi szpitala.

Prawidłowo gospodaruje środkami finansowymi i rzeczowymi.

Prowadzi właściwą politykę kadrową, zatrudnia i zwalnia pracowników w obowiązującym trybie.

Realizuje zadania zlecone przez podmiot tworzący.

Współpracuje z organizacjami związkowymi działającymi na terenie szpitala.

Wydaje wewnętrzne akty prawne.

Tworzy samodzielne stanowiska pracy do określonych celów w przypadku zaistnienia takich potrzeb szpitala.

 

Kategoria: