Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu www.bip.gov.pl

ZP/32/PN/2016

Dostawa sprzęt medycznego do zabiegów wewnątrznaczyniowych i zabiegów hybrydowych.

ZP/28/PN/2016

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania/projektu ,,Koordynowana opieka kardiologiczna w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Ojca Pio w Przemyślu'' - przewidzianej do realizacji w ramach środków UE - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VI Spójność Przestrzenna i Społeczna Działanie 6.2 INFRASTRUKTURA OCHRONY ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ oraz opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę istniejących pomieszczeń w budynku warsztatowo-biurowym na pomieszczenia biurowe.