Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu www.bip.gov.pl

DZP/19/PN/2019

Postępowanie o udzienie zamówienia publicznego pn.: ,,Dostawa materiałów medycznych oraz recepturowych'' – na rzecz Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu znajduje się na tej samej stronie internetowej - w zakładce Smart PZP.

DZP/14/PN/2019

Zakup sprzętu i aparatury medycznej na rzecz Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.

DZP/317/07/2019

Zaproszenie do złożenia oferty w ramach postępowania

poniżej 30 000 EURO

na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2019 do 31.12.2019r. i 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r w Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio w Przemyślu ul. Monte Cassino 18, 37-700 Przemyśl.

DZP/23/PN/2019

Ogłoszenie o zamówieniu i pozostałe dokumenty dotyczące postępowania przetargowego pn. ,,Modernizacja serwerowni produkcyjnej oraz głównego punktu dystrybucyjnego sieci wraz z duplikacją macierzy produkcyjnej'' – znajdują się na tej samej stronie internetowej zamawiającego – w zakładce: SmartPZP.

DZP/6/PN/2019

Sukcesywne dostawy asortymentu ortopedycznego- implanty do kości drobnych, system implantów do protez pierwotnych i rewizyjnych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Ojca Pio w Przemyślu.

DZP/21/2019

Sukcesywne dostawy jednorazowych materiałów medycznych wykorzystywanych do zabiegów chirurgicznych- na rzecz Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

DZP/7/PN/2019

Logo

Zakup sprzętu i aparatury medycznej w ramach projektu pn.

„Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim szpitalu im. Św. Ojca Pio w Przemyślu „ realizowany na pods Umowy nr POIS.09.01.00-00-0356/18-00/356/2018/441 z dnia 4.10.2018 r. w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Projekt współfinasowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

DZP/18/PN/2019

Sukcesywne dostawy drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku, filtrów do przetoczeń płynów i emulsji tłuszczowych, staplerów oraz ładunków do staplerów  na rzecz Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.


DZP/2/PN/2019

Dostawa kontrastów do rezonansu magnetycznego i środków dezynfekcyjnych

DZP/13/PN/2019

Ogłoszenie o zamówieniu i pozostałe dokumenty dotyczące postępowania przetargowego pn. ,,Zakup leków cytostatycznych, leków różnych, żywienia dojelitowego i pozajelitowego oraz preparatów do terapii nerkozastępczej'' znajdują się na tej samej stronie internetowej zamawiającego – w zakładce: SmartPZP

ZP/39/PN/2018

usługa odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych oraz innych wytwarzanych przez Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu 

DZP/9/PN/2019

Ogłoszenie o zamówieniu i pozostałe dokumenty dotyczące postępowania przetargowego pn.: ,,Zakup leków z programów lekowych'' znajdują się na tej samej stronie internetowej zamawiającego – w zakładce: SmartPZP

ZP/44/PN/2018

Usługa samochodowego transportu sanitarnego dla Wojewódzkiego Szpitala Im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

ZP/17/PN/2019

Dostawa odczynników, testów i materiałów do wykonywania badań z zakresu analityki, mikrobiologii i serologii wraz z dzierżawą aparatów i sprzętu pomocniczego oraz ich serwisowaniem dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu - postępowanie zostało ogłoszone na portalu SMART PZP.

ZP/1/US/2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień Publicznych

(Dz. U. z 2018r., poz 1986)

NA

usługę ochrony obiektów i pozostałego majątku

Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

ZP/40/PN/2018

Sukcesywne dostawy testów kontrolnych, materiałów eksploatacyjnych oraz środków dezynfekcyjnych do sterylizacji.