Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu www.bip.gov.pl

ZP/5/PN/2018

Sukcesywne dostawy pieluch jednorazowego użytku i pieluchomajtek dla dorosłych  dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

ZP/4/PN/2018

Dostawy systemu gwoździ i płytek ograniczonego kontaktu z kością oraz biomateriałów do regeneracji chrząstki stawowej

DZP/53/PN/2017

Dostawa wyposażenia dla nowotworzonej pracowni hemodynamiki w sprzęt i meble – w ramach zadania nr 6 pn. „Koordynowana opieka kardiologiczna w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Ojca Pio w Przemyślu’’, realizowany w ramach Priorytetu VI Spójność przestrzenna i społeczna Działanie 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, poddziałanie 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa.