Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu www.bip.gov.pl

Powtórzone postępowanie - Sukcesywny odbiór odpadów pokonsumpcyjnych z obiektu Kuchni Szpitalnej

Nasz znak: WSz/DŻ/60/02/2020  

Przemyśl, dnia 16.03.2020 r.

Poprzedni konkurs na odbiór odpadów pokonsumpcyjnych unieważniono, ze względu na wycofanie oferty przez podmiot, który wystąpił w konkursie. Poniżej zaproszenie do powtórzonego postępowania.

ZAPROSZENIE

Postępowanie prowadzone jest przez Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu
w związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
( tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164) i w oparciu o obowiązujący z Zamawiającego Regulamin Zakupów, Dostaw, Usług i Robót Budowlanych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro.

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu zaprasza do składania ofert na:

Sukcesywny odbiór odpadów pokonsumpcyjnych z obiektu Kuchni Szpitalnej

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

ROZSTRZYGNIĘTY / UNIEWAŻNIONY (PLIKI W ZAŁĄCZNIKU)

 

   O G Ł O S Z EN I E

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

37-700 Przemyśl, ul. Monte Cassino 18

REGON 000314684, NIP 795-206-69-84

WSz.ODR/4/46/II/KO/2020

ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umowy

o udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

„Sukcesywny odbiór odpadów pokonsumpcyjnych z obiektu Kuchni Szpitalnej”

Nasz znak: WSz/DŻ/60/1/2020

Przemyśl,dnia 04.03.2020 r.

ROZSTRZYGNIĘTY

ZAPROSZENIE


Postępowanie prowadzone jest przez Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu
w związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
( tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164) i w oparciu o obowiązujący z Zamawiającego Regulamin Zakupów, Dostaw, Usług i Robót Budowlanych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro.

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu zaprasza do składania ofert na:
„Sukcesywny odbiór odpadów pokonsumpcyjnych z obiektu Kuchni Szpitalnej”

SPRZEDAŻ UŻYWANYCH ZESPOŁÓW PRĄDOTWÓRCZYCH

Znak: Wsz-DAT-1/ZKS/08/2020

Data: 17.02.2020 r.    

ROZSTRZYGNIĘTY

O G Ł O S Z E N I E

O  II  POSTĘPOWANIU  PRZETARGOWYM

NA  SPRZEDAŻ  UŻYWANYCH  ZESPOŁÓW  PRĄDOTWÓRCZYCH „WOLA”

O MOCY  200  kW,  250  kVA  WCHODZĄCYCH  W  SKŁAD  MIENIA

WOJEWÓDZKIEGO  SZPITALA  IM.  ŚW.  OJCA PIO  W  PRZEMYŚLU

SPRZEDAŻ UŻYWANEJ GAMMAKAMERY DWUGŁOWICOWEJ

Znak: Wsz-DAT-1/ZKS/06/2020

Data: 10.02.2020 r.    

POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE UNIEWAŻNIONE - BRAK OFERT

O G Ł O S Z E N I E

O III POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM

NA SPRZEDAŻ UŻYWANEJ GAMMAKAMERY DWUGŁOWICOWEJ - TYP: E CAM

WCHODZĄCEJ W SKŁAD MIENIA

WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA IM. ŚW. OJCA PIO W PRZEMYŚLU

Na podstawie: art. 701 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U.2019 poz. 1145, z dnia 19 czerwca 2019 r.);art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (Dz.U. 2018 poz. 2190, z dnia 23 listopada 2018 r.); uchwały nr XII/185/11, Sejmiku Województwa Podkarpackiego, z dnia 29 sierpnia 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Podk. nr 161 poz. 2322 z dnia 10 października 2011r. z późn. zm.); zarządzenia nr 109/2019 Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu, z dnia 11 września 2019 r.

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w  Przemyślu zaprasza Oferentów do składania ofert w  III pisemnym przetargu  nieograniczonym na sprzedaż niżej wymienionego aktywa trwałego, bez wskazania ceny przez Sprzedającego:

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Rozstrzygnięty (pliki w załącznikach)

O G Ł O S Z EN I E

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

37-700 Przemyśl, ul. Monte Cassino 18

REGON 000314684, NIP 795-206-69-84

WSz.ODR/4/46/I/KO/2020

ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umowy

o udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

SPRZEDAŻ UŻYWANYCH ZESPOŁÓW PRĄDOTWÓRCZYCH

Znak: Wsz-DAT-1/ZKS/06/2020

Data: 27.01.2020 r.    

  UNIEWAŻNIENIE  PIERWSZEGO  POSTĘPOWANIA  PRZETARGOWEGO

Z  UWAGI  NA  TO,  ŻE  ZAOFEROWANE  PRZEZ  DWÓCH  OFERENTÓW  CENY  BYŁY  NIŻSZE

 OD  CENY  PODANEJ  PRZEZ  SPRZEDAJĄCEGO 

 

O G Ł O S Z E N I E

O  PIERWSZYM  POSTĘPOWANIU  PRZETARGOWYM

NA  SPRZEDAŻ  UŻYWANYCH  ZESPOŁÓW  PRĄDOTWÓRCZYCH „WOLA”

O MOCY  200  kW,  250  kVA  WCHODZĄCYCH  W  SKŁAD  MIENIA

WOJEWÓDZKIEGO  SZPITALA  IM.  ŚW.  OJCA PIO  W  PRZEMYŚLU

Na podstawie: art. 701 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U.2019 poz. 1145, z dnia 19 czerwca 2019 r.);art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (Dz.U. 2018 poz. 2190, z dnia 23 listopada 2018 r.); uchwały nr XII/185/11, Sejmiku Województwa Podkarpackiego, z dnia 29 sierpnia 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Podk. nr 161 poz. 2322 z dnia 10 października 2011r. z późn. zm.); zarządzenia nr 109/2019 Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu, z dnia 11 września 2019 r.

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w  Przemyślu zaprasza Oferentów do PIERWSZEGO PISEMNEGO PRZETARGU  NIEOGRANICZONEGO na sprzedaż niżej wymienionych aktywów trwałych:

SPRZEDAŻ UŻYWANEJ GAMMAKAMERY DWUGŁOWICOWEJ - TYP: E CAM

Znak: Wsz-DAT-1/ZKS/05/2020

Data: 14.01.2020 r.    

OGŁOSZENIE UNIEWAŻNIONE - BRAK OFERT

O G Ł O S Z E N I E

O  II  POSTĘPOWANIU  PRZETARGOWYM

NA  SPRZEDAŻ  UŻYWANEJ  GAMMAKAMERY  DWUGŁOWICOWEJ - TYP: E CAM

WCHODZĄCEJ  W  SKŁAD  MIENIA

WOJEWÓDZKIEGO  SZPITALA  IM.  ŚW.  OJCA  PIO  W  PRZEMYŚLU

Na podstawie: art. 701 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U.2019 poz. 1145, z dnia 19 czerwca 2019 r.);art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (Dz.U. 2018 poz. 2190, z dnia 23 listopada 2018 r.);  uchwały nr XII/185/11, Sejmiku Województwa Podkarpackiego, z dnia  29  sierpnia 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Podk. nr 161 poz. 2322 z dnia 10 października 2011r. z późn. zm.); zarządzenia nr 109/2019 Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu, z dnia 11 września 2019 r.

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu zaprasza Oferentów do II PISEMNEGO PRZETARGU  NIEOGRANICZONEGO na sprzedaż niżej wymienionego aktywa trwałego: