Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu www.bip.gov.pl

SAM/1/DT/2018 – ZAKUP SPRZĘTU, APARATURY MEDYCZNEJ ORAZ WYPOSAŻENIA

Dialog techniczny związany z planowanym przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie: ,,ZAKUP SPRZĘTU, APARATURY MEDYCZNEJ ORAZ WYPOSAŻENIA w ramach projektu pn. ,,Koordynowana opieka kardiologiczna w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Ojca Pio w Przemyślu" dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu, planowanego do realizacji ze środków RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działanie - 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, poddziałanie 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia - REHABILITACJA''.

SAM/1/DT/2017

Dialog techniczny związany z planowanym przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie: "Zakup sprzętu, aparatury medycznej oraz wyposażenia w ramach projektu pn. "Koordynowana opieka kardiologiczna w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Ojca Pio w Przemyślu" dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu, planowanego do realizacji ze środków RPO WP na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej VI spójność przestrzenna i społeczna, działanie -6.2 infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, poddziałanie 6.2.1 infrastruktura ochrony zdrowia."

SAM/6/DT/2016

Dialog techniczny poprzedzający postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: umeblowanie nowej pracowni hemodynamiki z pomieszczeniami do niej przyległymi.

SAM/5/DT/2016

Dialog techniczny poprzedzający postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę odczynników, materiałów i sprzętu zużywalnego do wykonywania badań laboratoryjnych z zakresu immunochemii oraz dzierżawa specjalistycznej aparatury diagnostycznej i sprzętu pomocniczego.

SAM/4/DT/2016

Dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zakup Sterylizatora Niskotemperaturowego.