Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu www.bip.gov.pl

Dialog techniczny


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wszp_2/templates/wszp/library/Designer/Content/SingleArticle.php on line 198

SAM/1/DT/2018 – ZAKUP SPRZĘTU, APARATURY MEDYCZNEJ ORAZ WYPOSAŻENIA

Dialog techniczny związany z planowanym przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie: ,,ZAKUP SPRZĘTU, APARATURY MEDYCZNEJ ORAZ WYPOSAŻENIA w ramach projektu pn. ,,Koordynowana opieka kardiologiczna w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Ojca Pio w Przemyślu" dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu, planowanego do realizacji ze środków RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działanie - 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, poddziałanie 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia - REHABILITACJA''.

Kategoria: