Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu www.bip.gov.pl

Dialog techniczny


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wszp_2/templates/wszp/library/Designer/Content/SingleArticle.php on line 198

SAM/1/DT/2017

Dialog techniczny związany z planowanym przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie: "Zakup sprzętu, aparatury medycznej oraz wyposażenia w ramach projektu pn. "Koordynowana opieka kardiologiczna w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Ojca Pio w Przemyślu" dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu, planowanego do realizacji ze środków RPO WP na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej VI spójność przestrzenna i społeczna, działanie -6.2 infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, poddziałanie 6.2.1 infrastruktura ochrony zdrowia."

Kategoria: