Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu www.bip.gov.pl

Ogłoszenie Dyrektora

Szanowni Państwo

Od dnia 3 kwietnia 2017 roku dla pacjentów Przemyśla i okolic pomoc świadczy połączony szpital św. Ojca Pio działający w trzech podstawowych lokalizacjach: na ul. Monte Cassino, Słowackiego i Sportowej. Celem połączenia było ograniczenie marnotrawstwa środków na utrzymywanie niewykorzystywanych w pełni zasobów w postaci nie obłożonych w pełni łóżek szpitalnych w dublujących się oddziałach, powielania się laboratorium, pracowni RTG, aptek i innych jednostek wsparcia przy braku środków finansowych na zakup nowoczesnej aparatury ratującej życie i leków. Aby je uzyskać, potrzebne są także redukcje zatrudnienia, bowiem w przemyskim szpitalnictwie zatrudnionych jest więcej osób niż w szpitalach o ustabilizowanej sytuacji finansowej, co jest jedną z przyczyn jego zadłużenia.

Redukcje zatrudnienia nie mogą nie uwzględniać realiów społecznych miasta dotkniętego trwałym bezrobociem. Dlatego dyrekcja szpitala razem z władzami Przemyśla, Wojewódzkim Urzędem Pracy oraz Agencją Rozwoju Regionalnego poszukują możliwości przygotowania programu osłonowego. Nadal rozważany jest tzw. Program Dobrowolnych Odejść. W dalszym ciągu trwają rozmowy ze związkami, a odejścia osób ze szpitala są rozpatrywane indywidualnie w stosunku do każdego pracownika. Żadna decyzja nie została jeszcze podjęta, ponieważ wszystko jest poddawane szczegółowej analizie.

Opracowanie takich działań osłonowych pomiędzy różnymi instytucjami wymaga czasu trudnego do określenia, w szczególności pozyskania środków finansowych na ten cel. W związku z tym do odwołania zawieszam zwolnienia osób mających odejść na świadczenia przedemerytalne.

Kategoria: